Ministria e Integrimit Evropian

Zyrtar i Lartë Ekzekutiv

	 	 

Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Integrimit Evropian - Ministarstvo Evropske Integracije - Ministry of European Integration

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Ligji Nr. 03/ L -149, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,:

MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN  shpallë  KONKURS i Jashtëm  për këtë vend të punës:

Titulli i pozitës: Zyrtar i Lartë Ekzekutiv

Numri i referencës: 05 /2019 /ZSP/ MIE

Grada e vendit punës:  Niveli profesional 3 Grada 8

Koeficienti: 8

Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen e Sekretarit te Përgjithshëm të Ministrisë së Integrimit Evropian,  Zyrtari  është përgjegjës të:

 • Ndihmon ne organizimin e punës dhe menaxhimin efikas te aktiviteteve te përditshme te zyrës se Sekretarit te Përgjithshëm dhe ndërlidhjen e departamenteve dhe njësive tjera organizativë te ministrisë me zyrën e Sekretarit; 20:
 • Ofron këshilla profesionale dhe ndihmon realizimin e agjendës se punës për Sekretarin ne zhvillimin dhe arritjen e objektivave te punës; 15%
 • Harton shkresa, vendime, udhëzime dhe akte tjera për Zyrën e Sekretarit te Përgjithshëm; 15%
 • Bashkëpunon me udhëheqësit e departamenteve, divizioneve dhe zyrave te ministrisë sipas udhëzimeve te Sekretarit te përgjithshëm lidhur me koordinimin për realizimin e aktiviteteve te tyre; 15%
 • Merr pjese ne mbledhjet e ndryshme te Sekretarit te përgjithshëm, mban shënime dhe harton procesverbale sipas nevojës; 10%
 • Siguron klasifikimin, mirëmbajtjen dhe ruajtjen e akteve dhe dokumenteve ne Zyrën e Sekretarit te Përgjithshëm; 10%
 • Përgatit raporte periodike mbi aktivitetet organizative dhe çështjeve qe kërkojnë shqyrtim nga Sekretarin e Pergjithshem;10%
 • Kryen edhe detyra tjetër ne përputhje me ligjet dhe rregulloret te cilat mund te kërkohen ne mënyre te arsyeshme kohe pas kohe nga mbikëqyrësi; 5 %

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

 • Diplome universitare juridik, shkenca politike , ekonomi dhe administrata publike, 3 vite përvoje pune profesionale;
 • Njohuri dhe përvoje ne fushën hartimit mbikëqyrjes se zbatimit te politikave dhe !ligjshmërisë;
 • Shkathtësi ne komunikim planifikim te punës dhe udhëheqje te ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitikë, vlerësuese dhe formulim te rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje te detyrave dhe punëve nen presion;
 • Shkathtësi kompjuterike te aplikacioneve te programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit).
 • Njohja e mire e gjuhës angleze, e dëshirueshme;

INFORMATË E PËRGJITHSHME  PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë nëpunësit e MIE-së, të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë shkollimin e lartë dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

 “Shërbimi Civil i Republikës së Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcionalë organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrorë dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3të Ligjit Nr..03/L-149 mbi shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”

Aplikacionit duhet ti bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse  si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, Dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale, dëshminë e përvojës së punës, dy vlerësimet e fundit të punës si dhe dy referenca.

Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen : http://mei-ks.net/

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në Divizionin e burimeve njerëzore, rruga Ukshin Hoti nr 120 Prishtinë.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do  të kontaktohen.

Afati i konkurrimit është prej datës 05.06.2019 deri me datë 19.06.2019 deri  në orën 16:00. Konkursi  është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Për informata shtesë,  ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 27-006.

TAGS: Ministria e Integrimit EvropianPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1062
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC