1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi për Praktikë

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Asistent i Portfolios për Mbështetje të Biznesit për Regjionin e Prishtinës.

Përgjegjësitë

Nën mbikëqyrjen e eprorit direkt dhe me qëllim të fitim të njohurive profesionale, Praktikanti do të marr pjesë në:

 • Asistimin e Zyrtarëve të Portfolios për NVM në detyrat opearacionale të përditshme
 • Kompletimin e dosjeve të klientëve për tu siguruar që të gjitha dokumenetet e nevojshme për produktin bankar që klienti aplikon të skanohen dhe arhivohen me saktësi.
 • Asiston Zyrtarët e Portfolios në hapjen e llogarive të klientëve të biznesit, hapjen e E-banking produktit, hapjen llogarive për POS, TEB Mobile, procesimin e transfereve bankare, etj.
 • Në baza të rregullta bën promocione dhe vizita tek klientët në terren së bashku me Zyrtartët e Portfolios për NVM
 • Promovon produktet dhe shërbimet e bankës tek klientët e biznesit, dhe i udhëzon në përdorimin e kanaleve alternative për shërbimet që TEB Sh.A. ofron.
 • Përfaqëson Bank-ën në mënyre të matur dhe efikase.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet diplomë e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi
 • Të ketë njohuri mbi produktet dhe shërbimet bankare
 • Të jetë efikas në shitje apo marketing te produkteve të bankes
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
 • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira
 • Njohuri bazike në Excel dhe Word te MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze
 • Licencë drejtimi automobili Kategoria B

Ofrohet kontratë praktike për gjashtë muaj.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 01.06.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for candidates for the position of Business Support Portfolio Assistant in Prishtina Region.

Responsibilities:

Under the supervision of the immediate supervisor and with aim to gain professional acknowledge, the Intern will participate in:

 • Assisting SME Portfolio Officers on operational daily duties.
 • Completing client files in order to ensure that all necessary documents related to the banking product client applied to be scanned and filed with accuracy.
 • Assisting SME Portfolio Officers on opening business client’s accounts, opening of E-banking product, opening accounts for POS, TEB Mobile, processing transfers, etc.
 • On regular basis does promotions and client visits in field together with SME Portfolio Officers.
 • Promotes banking products and services to business clients and instructs them to use alternative channels for services that TEB Sh.A. offers.
 • Represent the Bank in the efficient manner

Qualifications required:

 • Preferred university degree in Economics or Business Administration
 • Having knowledge of the Bank’s products and services
 • To be efficient in sales or marketing of bank products
 • Excellent communication skills
 • Having professional image, ethics and good behavior
 • Basic knowledge in Excel and Word of MS Office
 • Efficient in team work
 • Good knowledge of English Language
 • Driving license Category B

Six months internship contract will be offered.

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 01.06.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet