1
PREMIUM

Koordinator i Projektit, Specialist i Menaxhimit Financiar, Specialist i Prokurimit, Menaxher i Detyrave të TI-së, Ekspert i komunikimit, Ekspert Social,

Ruaj
Ministria e Financave
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve - Ministarstvo Finansija, Rada i Trasfera - Ministry of Finance, Labour and Transfers


[Shqip] Kërkesë për Shprehje të Interesit (6 pozita)

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) shpallë kërkesë për shprehje të interesit për 6 pozita për Njësinë Koordinuese të Projektit, për projektin “Reforma e Sistemit të Asistencës Sociale në Kosovë”.

Qeveria e Republikës së Kosovës në kuadër të përmirësimit të sistemit të Asistencës Sociale në Kosovë ka lidhur marrëveshje me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për financimin e projektit “Reforma e Sistemit të Asistencës Sociale në Kosovë”. Qëllimi i projektit është të përmirësojë barazinë dhe përshtatshmërinë e rrjetit të sigurisë sociale në Kosovë. Përmirësimi i barazisë do të përfshijë zgjedhjen e përfituesve të skemës së asistencës sociale bazuar në statusin e varfërisë, ofrimin e përfitimeve më të përshtatshme dhe sigurimin që përfituesit e aftë për punë të përfitojnë nga masat e aktivizimit.

MFPT është entiteti zbatues i projektit, në kuadër të së cilit do të krijohet Njësia Koordinuese e Projektit (NJKP). NJKP do të ketë një Koordinator Projekti, Specialist Prokurimi, Specialist të Menaxhimit Financiar, Ekspert Social, Ekspert i Komunikimit dhe Menaxher të Detyrave të TI-së.

Shprehja e interesit duke përfshirë një CV dhe një Letër Motivimi mund të dorëzohet në në email adresën: Henrieta.Vula@rks-gov.net. Luteni që në email të përmendni edhe pozitën për të cilën aplikoni.

Afati i fundit për aplikim është 31 maj 2023 në orën 16:00.

Më shumë informata për pozitat përkatëse mund të gjeni më poshtë:

 1. Koordinator i Projektit – klikoni këtu (ose në linkun: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/5682B7A5-57C5-4401-8F15-D512A4FC1D8F.pdf)
 2. Specialist i Menaxhimit Financiar – klikoni këtu (ose në linkun: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/AD83FC2C-AFC2-4EEB-9DEF-A6E9E58F1444.pdf)
 3. Specialist i Prokurimit – klikoni këtu (ose në linkun: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/C2D75E68-BD2C-4163-85D1-17AFD8E9D6B5.pdf)
 4. Menaxher i Detyrave të TI-së – klikoni këtu (ose në linkun: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/7CE07198-993D-4232-895F-8FEB20D17BEC.pdf)
 5. Ekspert Social – klikoni këtu (ose në linkun: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/87E86149-2931-448D-BBDC-DB53D90ACF11.pdf)
 6. Ekspert i komunikimit – klikoni këtu (ose në linkun: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/8EFCDEDC-DE43-48D8-A8DB-2DE9C8CBD2F8.pdf)

[English] Request for Expression of Interest (6 positions)

The Ministry of Finance, Labor and Transfers (MFPT) announces a request for expressions of interest for 6 positions for the Project Coordination Unit, for the project "Reform of the Social Assistance System in Kosovo".

The Government of the Republic of Kosovo, within the framework of the improvement of the Social Assistance system in Kosovo, has signed a financing agreement with the International Development Association for the financing of the project for the "Reform of the Social Assistance System in Kosovo". The objective of the project is to improve the equity and adaptability of Kosovo’s social safety net. The equity improvements will include selecting social assistance scheme beneficiaries based on poverty status, providing more adequate benefits and ensuring that work-able beneficiaries benefit from activation measures.

Ministry of Finance, Labor and Transfers (MFLT) is the implementing agency for project within which a Project Coordination Unit (PCU) will be established. The PCU will be staffed with a Project Coordinator, Procurement Specialist, Financial Management Specialist, Social Expert, Communication Expert and IT Task Manager.

Expression of interest including a CV and a Letter of Motivation can be submitted to the email address: Henrieta.Vula@rks-gov.net. Please also mention the position you are applying for in the email.

The application deadline is May 31, 2023 at 4:00 p.m.

More information about the respective positions can be found below:

 1. Project Coordinator – click here (or on the link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/E7686DE7-899F-44DA-8FEC-2F4DE8C2C458.docx)
 2. Financial Management Specialist – click here (or on the link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/A3369A0F-91F0-48C0-8BF9-98B3C95D5276.docx)
 3. Procurement Specialist – click here (or on the link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/22E5F0D3-42C3-4692-B106-1CFA882165BF.docx)
 4. IT Task Manager – click here (or on the link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/EC1D489E-84A8-4C3E-91FD-6EE532A96D18.docx)
 5. Social Expert – click here (or on the link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/C36B78C7-FB6F-4888-8DD6-0BC5CF0845D8.docx)
 6. Communication Expert – click here (or on the link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/9CDE9702-2D19-4A43-A96C-054428F75071.docx)

[Srpski] Zahtev za iskazivanje interesovanja (6 pozicija)

Ministarstvo finansija, rada i transfera (MFPT) objavljuje zahtev za iskazivanje interesovanja za 6 pozicija za Jedinicu za koordinaciju projekata, za projekat „Reforma sistema socijalne pomoći na Kosovu“.

Vlada Republike Kosovo, u okviru unapređenja sistema socijalne pomoći na Kosovu, potpisala je sporazum o finansiranju sa Međunarodnim udruženjem za razvoj za finansiranje projekta „Reforma sistema socijalne pomoći na Kosovu“ . Cilj projekta je da se poboljša pravednost i prilagodljivost mreže socijalne sigurnosti Kosova. Poboljšanja pravičnosti će uključivati odabir korisnika šeme socijalne pomoći na osnovu statusa siromaštva, obezbeđivanje adekvatnijih beneficija i osiguranje da radno sposobni korisnici imaju koristi od mera aktivacije.

Ministarstvo finansija, rada i transfera (MFLT) je agencija za implementaciju projekta u okviru koje će biti uspostavljena Jedinica za koordinaciju projekta (PCU). PCU će imati koordinatora projekta, specijalistu za nabavke, specijalistu za finansijski menadžment, socijalni stručnjak, stručnjak za komunikacije i menadžer zadataka za IT.

Izraz zainteresovanosti, uključujući biografiju i motivaciono pismo, možete poslati na e-mail adresu: Henrieta.Vula@rks-gov.net. Takođe navedite poziciju za koju se prijavljujete u e-poruci.

Rok za prijavu je 31. maj 2023. godine do 16.00 časova.

Više informacija o odgovarajućim pozicijama možete pronaći u nastavku:

 1. Koordinator Projekta - kliknite ovde (ili link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/C09304CE-70EE-4528-A489-F7D51A571BF3.pdf)
 2. Specijalista Finansijskog Menadžmenta – kliknite ovde (ili link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/4949A11B-554B-4458-85F3-E231A9926339.pdf)
 3. Specijalista za Nabavke – kliknite ovde (ili link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/40F0CC75-6024-465A-9A22-0A4706FF2321.pdf)
 4. Menadžer Zadataka za IT – kliknite ovde (ili link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/A6427C45-2301-4092-BD31-96AF241C230B.pdf)
 5. Socijalni Stručnjak – kliknite ovde (ili link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/F31FB9F4-3132-4440-A4E5-E3EDC6884A6C.pdf)
 6. Stručnjak za Komunikacije – kliknite ovde (ili link: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/8077A8FC-858F-4C11-B025-9C1C7262C54F.pdf)

Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 31/05/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet