1
PREMIUM PLUS

Open Call - MCAK CSO Board Members (Alb/Eng/Srb)

Ruaj
EKIPI PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMIT KOMPAKT ME MCC-NË, ZYRA E KRYEMINISTRIT
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

ZGJEDHJA E PËRFAQËSUESVE TË SHOQËRISË CIVILE PËR BORDIN E DREJTORËVE TË LLOGARISË SË SFIDAVE TË MIJËVJEÇARIT KOSOVA

 

I. Qëllimi

Llogaria e Sfidave të Mijëvjeçarit – Kosova (LLSM-Kosova) është subjekti përgjegjës i themeluar nga Qeveria e Kosovës me qëllim të hartimit dhe zbatimit të Programit të Kompaktit, i financuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, duke vepruar përmes Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit. LLSM-Kosovë është një fondacion joqeveritar i themeluar me Ligjin Kosovar për Lirinë e Asociimit, dhe si i tillë do të ketë një bord të përbërë nga anëtarë qeveritarë dhe joqeveritarë. Qëllimi i këtij dokumenti është të ofrojë udhëzime për përzgjedhjen e dy anëtarëve të shoqërisë civile për bordin e LLSM-Kosovë.

II.Historiku i programit

Programi i Kompaktit Kosova

Programi përbëhet nga tre projekte të dizajnuara për t’iu përgjigjur kufizimeve të furnizimit jo të besueshëm me energji elektrike në Kosovë, në përputhje me prioritetet kombëtare të zhvillimit dhe energjetikës të Qeverisë, dhe të çojnë në uljen e varfërisë dhe rritje të qëndrueshme ekonomike në Kosovë: (i) Projekti i Ruajtjes së Energjisë, (ii) Projekti i Përshpejtimit të Tranzicionit të Drejtë dhe të Barabartë (JETA) dhe (iii) Projekti i Objektit të Katalizatorit Amerikan për Zhvillim (ACFD).

Objektivi i Projektit të Ruajtjes së Energjisë është të mbështesë sigurinë energjetike të Kosovës dhe tranzicionin në një të ardhme më të pastër të energjisë, siç reflektohet nga (i) përdorimi i sistemeve të ruajtjes së energjisë për rezerva, (ii) disponueshmëria e sistemeve të ruajtjes dhe (iii) kostoja e reduktuar të sigurimit të energjisë elektrike adekuate për Kosovën. Duke njohur se kërkesa për energji elektrike në Kosovë ka tejkaluar shumë furnizimin, ky projekt synon të rrisë kapacitetin energjetik të Kosovës duke mbështetur sistemin e ruajtjes së baterive që do t’i mundësojë operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të Kosovës (OST), Operatorit të Kosovës Sistemit Transmisionit dhe Tregut (KOSTT), për të zbutur me kosto efektive disbalancat në rrjetin elektrik; mbështetja e një subjekti publik të ruajtjes së energjisë, apo një subjekti të krijuar nëpërmjet një partneriteti publik-privat (PPP) me autoritet për të vendosur rreth 250 megavat orë (MWh) në ruajtje shtesë të energjisë; dhe forcimin e mjedisit rregullator që rregullon sistemet e ruajtjes së energjisë së baterive (BESS/s), projektet e energjisë së rinovueshme dhe menaxhimin e ndryshimeve klimatike në një mënyrë më të qëndrueshme dhe përfshirëse gjinore.

Objektivat e Projektit JETA janë (1) të prodhojë të diplomuar të cilët punësohen në punët përkatëse në sektorët e energjisë dhe sektorë të ngjashëm; dhe (2) rritja e punësimit të grave në mesin e punëdhënësve që marrin pjesë në Aktivitetin e Fuqisë Punëtore të Sektorit Gjithëpërfshirës të Energjisë. Kosovës aktualisht i mungojnë punëtorët me aftësitë teknike të nevojshme për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme nga punëdhënësit në energji dhe sektorët e ngjashëm.

Për të krijuar një sektor energjie më të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës, duke plotësuar dhe mbështetur gjithashtu qëndrueshmërinë e Projektit të Ruajtjes së Energjisë, Projekti JETA synon të adresojë një sistem ekzistues arsimor dhe trajnimi i paaftë për t’iu përgjigjur boshllëqeve aktuale ose të ardhshme të aftësive në sektorin e energjisë, dhe niveli i ulët i pjesëmarrjes së grave në këtë sektor relativisht lartë të paguar. Projekti JETA është projektuar për të adresuar këto çështje dhe përbëhet nga dy aktivitete: (i) Aftësitë e Energjisë për Aktivitetin e Ardhshëm dhe (ii) Aktiviteti i Fuqisë Punëtore të Sektorit Gjithëpërfshirës të Energjisë.

Objektivi i Projektit ACFD është të lehtësojë investimet e DFC-së në Kosovë. Projekti synon të shfrytëzojë financimin e DFC-së për të mbështetur një ose më shumë transaksione financiare të përziera për të katalizuar investimet private në Kosovë në fushat që mbështesin ose plotësojnë objektivat e Projekteve të Ruajtjes së Energjisë dhe JETA, ndër të tjera, (i) duke shtuar financimin e KSM-së për të ofruar një PPP alternativ për një subjekt publik për Aktivitetin e MFES; (ii) shfrytëzimi i pjesëmarrjes së sektorit privat për të lehtësuar investimet shtesë të sektorit privat në sistemet dhe shërbimet e ruajtjes së energjisë me qira; (iii) katalizimi i investimeve plotësuese të energjisë së rinovueshme që forcojnë kapacitetin e prodhimit dhe forcojnë rastin e biznesit të njësisë së ruajtjes së energjisë; dhe (iv) identifikimin e mundësive për investime për financimin e klimës.

Programi do të hartohet dhe zbatohet përmes një organizate jofitimprurëse, joqeveritare, subjektit përgjegjës të quajtur LLSM-Kosovë.

Bordi i Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve do të ketë përgjegjësinë përfundimtare për mbikëqyrjen, drejtimin dhe vendimet e LLSM-Kosovë, si dhe zbatimin e përgjithshëm të Programit. Deri në datën e këtij ligji, ai përbëhet nga nëntë anëtarë me të drejtë vote, ku anëtarët me të drejtë vote përfaqësohen nga:

 • Një përfaqësues nga Zyra e Presidentit
 • Një përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit
 • Një përfaqësues nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
 • Një përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë
 • Një përfaqësues nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
 • Një përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
 • Një përfaqësues i sektorit privat
 • Dy përfaqësues të shoqërisë civile (njëri përfaqëson organizatat që u shërbejnë grave dhe tjetri që përfaqëson grupet minoritare të Kosovës)

Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe sektorit privat do të shërbejnë si anëtarë joqeveritarë në Bordin e LLSM-Kosovë. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve mund të përfaqësohen nga zëvendës të emëruar në bazë të dokumenteve drejtuese. Përfaqësuesit joqeveritarë do të zgjidhen përmes një procesi të hapur dhe transparent dhe nuk mund të zgjidhen nga Qeveria e Kosovës.

lll. Kriteret e përzgjedhjes

Kriteret që përfaqësuesit (kryesorë dhe alternativë) të OJQ-ve të jenë të pranueshëm janë:

 • OJQ-ja është e regjistruar në Kosovë;
 • Përfaqësuesi është anëtar në një OJQ e cila ka pasur një fushë specifike të aktivitetit ose në çështjet e grave (në rastin e përfaqësueses së çështjeve të grave) ose në çështjet e përfshirjes së pakicave (për përfaqësuesin e grupeve minoritare të Kosovës) ose së paku katër vjet;
 • Përfaqësuesi ka të paktën dy vjet përvojë në fushën e caktuar;
 • Përfaqësuesi ka aftësi të forta pune të gjuhës angleze;
 • Përfaqësuesi mban një pozicion menaxheriale në atë OJQ.

OJQ-të e interesuara për të kandiduar në zgjedhje, duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Certifikata e regjistrimit të OJQ-ve;
 • Një përmbledhje e fushës së punës së OJQ-ve që vërteton katër vjet fushëveprimi përkatës të punës, jo më shumë se tre faqe;
 • CV-në e përfaqësuesve kryesorë dhe alternativë që përshkruan të paktën dy vjet përvojë përkatëse, aftësi të gjuhës angleze dhe pozicionin e tyre në organizatë.

Dokumentet e lartpërmendura do të dorëzohen me E-mail në info@civikos.net të kopjuara për info.cdt@rks-gov.net dhe mcckosovorcm@mcc.gov brenda afatit të caktuar nga CIVIKOS.

Afati i fundit për aplikim është 31 maj 2023.


THE SELECTION OF CIVIL SOCIETY REPRESENTATIVES FOR THE BOARD OF DIRECTORS OF THE MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT KOSOVO FOUNDATION

l. Purpose

Millennium Challenge Account – Kosovo (MCA-Kosovo) is the accountable entity established by the Government of Kosovo for the purpose of designing and implementing the Compact Program, funded by the United States government, acting through the Millennium Challenge Corporation. MCA-Kosovo is a non-governmental foundation established by the Kosovar Law on Freedom of Association, and as such will have a board consisting of governmental and non-governmental members. The purpose of this document is to provide instructions for the selection of two civil society members for the MCA-Kosovo board.

ll. Program Background

Kosovo Compact Program

The Program consists of three Projects designed to respond to the constraint of unreliable supply of electricity in Kosovo, align with the Government’s national development and energy priorities, and lead to poverty reduction and sustainable economic growth in Kosovo: (i) the Energy Storage Project, (ii) the Just and Equitable Transition Acceleration (JETA) Project, and (iii) the American Catalyst Facility for Development (ACFD) Project.

The objective of the Energy Storage Project is to support Kosovo’s energy security and transition to a cleaner energy future, as reflected by (i) usage of energy storage systems for reserves, (ii) availability of the storage systems, and (iii) reduced cost of securing adequate electricity for Kosovo. Recognizing that the demand for electricity in Kosovo has far exceeded supply, this Project is intended to increase Kosovo’s energy capacity by supporting a battery storage system that will enable Kosovo’s transmission system and market operator (TSO), Kosovë Operator Sistemi, Transmisioni Dhe Tregu (KOSTT), to cost-effectively smooth out imbalances in the electricity grid; supporting either a public energy storage entity or an entity created through a public-private partnership (PPP) with authority to deploy approximately 250 megawatt hours (MWh) in additional energy storage; and strengthening the regulatory environment governing battery energy storage systems (BESSs), renewable energy projects, and climate change management in a more sustainable and gender inclusive manner.

The objectives of the JETA Project are to (1) produce graduates who are hired in relevant jobs in the energy and adjacent sectors; and (2) increase employment of women among employers participating in the Inclusive Energy Sector Workforce Activity. Kosovo currently lacks workers with technical skills needed to meet current and future demand from employers in the energy and adjacent sectors. To create a more sustainable and inclusive energy sector, while also complementing and supporting the sustainability of the Energy Storage Project, the JETA Project aims to address an existing education and training system unable to respond to the current or future skill gaps in the energy sector and women’s low level of participation in this comparatively high-paying sector. The JETA Project is designed to address these issues and is comprised of two Activities: (i) the Energy Skills for the Future Activity and (ii) the Inclusive Energy Sector Workforce Activity.

The objective of the ACFD Project is to facilitate DFC investments in Kosovo. The Project aims to leverage DFC financing to support one or more blended finance transactions to catalyze private investment in Kosovo in areas that support or complement the objectives of the Energy Storage and JETA Projects by, inter alia, (i) augmenting MCC Funding to deliver a PPP alternative to a public entity for the MFES Activity; (ii) leveraging private sector participation to facilitate additional private sector investment in leased energy storage systems and services; (iii) catalyzing complimentary renewable energy investments that bolster generation capacity and strengthen the energy storage entity business case; and (iv) identifying climate finance investment opportunities.

The program is going to be designed and implemented through a non-profit, non-governmental organization, accountable entity called the MCA-Kosovo.

Board of Directors

The Board of Directors shall have ultimate responsibility for the oversight, direction, and decisions of MCA-Kosovo, as well as the overall implementation of the Program. As of the date hereof, it is comprised of nine voting members, with the voting members being represented by the following:

 • One representative from the Office of the President
 • One representative from the Office of the Prime Minister
 • One representative from the Ministry of Finance, Labor, and Transfers
 • One representative from the Ministry of Economy
 • One representative from the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure
 • One representative from the Ministry of Education, Science, Technology, and Innovation
 • One private sector representative
 • Two civil society representatives (one representing organizations serving women and one representing Kosovo’s minority groups)

The civil society and private sector representatives will serve as the non-government members to the MCA-Kosovo Board. The members of the Board of Directors may be represented by alternates appointed pursuant to the Governing Documents. The non-government representatives shall be selected through an open and transparent process and may not be selected by the Government of Kosovo.

lll. Selection Criteria

The criteria for representatives (primary and alternate) of NGOs to be admissible are:

 • The NGO is registered in Kosovo;
 • The representative is a member in an NGO which has had a specific field of activity in either women issues (in the case of the representative of women issues) or minority inclusion issues (for the representative of Kosovo’s minority groups) or at least four years;
 • The representative has at least two years of experience in the given field;
 • The representative has strong working proficiency of English;
 • The representative holds a managerial position in that NGO.

Interested NGOs to run for election, shall submit the following documents:

 • Certificate of registration of the NGOs;
 • A summary of the scope of work of the NGOs proving four years of relevant scope of work, no longer than three pages;
 • The CV of both primary and alternate representatives describing at least two years of relevant experience, proficiency of English and their position in the organization.

The above - mentioned documents shall be submitted via email at info@civikos.net copied info.cdt@rks-gov.net and mcckosovorcm@mcc.gov, within the set deadline by CIVIKOS.

Deadline for application is May 31st, 2023.


IZBOR PREDSTAVNIKA CIVILNOG DRUŠTVA ZA UPRAVNI ODBOR RAČUNA MILENIJUMSKIH IZAZOVA- KOSOVO

l. Svrha

Račun Milenijumskih izazova – Kosovo (RMI-Kosovo) je odgovorno lice koje je osnovala Vlada Kosova u cilju izrade i sprovođenja Kompaktnog programa, finansiranog od strane Vlade Sjedinjenih Država, delujući preko Korporacije Milenijumskih izazova. RMI-Kosovo je nevladina fondacija osnovana kosovskim Zakonom o slobodi udruživanja, i kao takva će imati odbor koji se sastoji od vladinih i nevladinih članova. Svrha ovog dokumenta je da pruži uputstva za izbor dva člana civilnog društva za odbor RMI-Kosovo.

ll. Istorijat programa

Kompakt program - Kosovo

Program se sastoji od tri projekta osmišljena da odgovore na ograničenje nepouzdanog snabdevanja električnom energijom na Kosovu, u skladu sa nacionalnim prioritetima razvoja i energetike Vlade, koja dovode do smanjenja siromaštva i održivog ekonomskog rasta na Kosovu: (i) Projekat skladištenja energije, (ii) Projekat ubrzanja pravedne i pravične tranzicije (JETA) i (iii) Projekat objekta američkog katalizatora za razvoj (ACFD).

Cilj projekta skladištenja energije je da podrži energetsku bezbednost Kosova i prelazak na čistiju energetsku budućnost, što se ogleda od (i) korišćenja sistema za skladištenje energije za rezerve, (ii) dostupnosti sistema za skladištenje i (iii) smanjenju troškova obezbeđivanja adekvatne električne energije za Kosovo. Znajući da je potražnja za električnom energijom na Kosovu daleko nadmašila ponudu, ovaj projekat ima za cilj da poveća energetski kapacitet Kosova podržavanjem sistema za skladištenje baterija koji će omogućiti operatoru kosovskog prenosnog sistema i tržišta (OSP), Kosovskom operatoru sistema, prenosa i tržišta (KOSTT) da bi ekonomično ublažili neravnoteže u električnoj mreži; podrška javnom subjektu za očuvanje energije, ili subjektu stvorenog kroz javno-privatno partnerstvo (JPP) sa ovlašćenjem da rasporedi približno 250 megavat sati (MWh) u dodatno skladištenje energije; i jačanje regulatornog okruženja koje reguliše sisteme za skladištenje energije baterija (BESS/s), projekte obnovljive energije i upravljanje klimatskim promenama na održiviji način koji uključuje rodnu ravnopravnost.

Ciljevi projekta JETA su da (1) proizvodi diplomce koji se zapošljavaju na relevantnim poslovima u energetskim i srodnim sektorima; i (2) povećanje zaposlenosti žena među poslodavcima koji učestvuju u aktivnosti radne snage u sveobuhvatnom energetskom sektoru. Kosovu trenutno nedostaju radnici sa tehničkim veštinama potrebnim da bi se zadovoljila trenutna i buduća potražnja poslodavaca u energetskom i srodnim sektorima.

Da bi se stvorio održiviji i sveobuhvatniji energetski sektor, istovremeno dopunjavajući i podržavajući održivost Projekta skladištenja energije, projekat JETA ima za cilj da adresira postojeći sistem obrazovanja i obuke koji nije u stanju da odgovori na trenutne ili buduće nedostatke u veštinama u energetskom sektoru i nizak nivo učešća žena u ovom relativno visoko plaćenom sektoru. Projekat JETA je osmišljen da adresira ova pitanja i sastoji se od dve aktivnosti: (i) Energetske veštine za buduću aktivnost i (ii) aktivnost radne snage u sveobuhvatnom energetskom sektoru.

Cilj projekta ACFD je da olakša ulaganje DFC-a na Kosovu. Projekat ima za cilj da iskoristi finansiranje DFC-a za podršku jedne ili više kombinovanih finansijskih transakcija kako bi se katalizovale privatna ulaganja na Kosovu u oblastima koje podržavaju ili dopunjuju ciljeve projekata za skladištenje energije i JETA, između ostalog, (i) povećanjem finansiranja fonda MCC-a za postizanje alternativnog JPP-a javnom subjektu za delatnost MFES; (ii) korišćenje učešća privatnog sektora kako bi se olakšalo dodatno ulaganje privatnog sektora u iznajmljene sisteme i usluge skladištenja energije; (iii) kataliziranje besplatnih ulaganja u obnovljive izvore energije koje jačaju proizvodne kapacitete i jačaju poslovni slučaj subjekta za skladištenje energije; i (iv) identifikovanje mogućnosti ulaganja u finansiranje klimatskih promena.

Program će biti izrađen i sproveden preko neprofitne, nevladine organizacije, odgovornog subjekta pod nazivom RMI-Kosovo.

Upravni odbor

Upravni odbor će imati krajnju odgovornost za nadzor, usmeravanje i odluke RMI-Kosovo, kao i za celokupno sprovođenje Programa. Do dana donošenja ovog zakona, sastoji se od devet članova sa pravom glasa, a članove sa pravom glasa predstavljaju:

 • Jedan predstavnik iz Kancelarije predsednika;
 • Jedan predstavnik iz Kancelarije premijera;
 • Jedan predstavnik iz Ministarstva finansija, rada i transfera;
 • Jedan predstavnik iz Ministarstva ekonomije;
 • Jedan predstavnik iz Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture;
 • Jedan predstavnik iz Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i inovacija;
 • Jedan predstavnik iz privatnog sektora.
 • Dva predstavnika civilnog društva (jedan predstavlja organizacije koje služe ženama i jedan koji predstavlja manjinske grupe na Kosovu).

Predstavnici civilnog društva i privatnog sektora će služiti kao nevladini članovi Odbora RMI-Kosovo. Članove Upravnog odbora mogu predstavljati zamenici imenovani u skladu sa upravnim dokumentima. Predstavnici nevladinih organizacija biće izabrani kroz otvoren i transparentan proces i ne mogu biti izabrani od strane Vlade Kosova.

lll. Kriterijumi za izbor

Kriterijumi koje predstavnik (glavni i alternativni) NVO-a koji treba da budu prihvatljivi, su:

 • NVO je registrovana na Kosovu;
 • Predstavnik je član NVO koja je imala specifičnu oblast delatnosti ili po pitanju žena (u slučaju predstavnice ženskih pitanja) ili pitanja uključivanja manjina (za predstavnika manjinskih grupa na Kosovu) ili najmanje četiri godine ;
 • Predstavnik ima najmanje dve godine iskustva u datoj oblasti;
 • Predstavnik ima jake veštine radnog engleskog jezika;
 • Predstavnik ima rukovodeću poziciju u toj NVO.

Zainteresovane NVO da se kandiduju za izbore, treba da dostave sledeća dokumenta:

 • Sertifikat o registraciji NVO;
 • Sažetak delokruga rada NVO-a koji dokazuje četiri godine relevantnog delokruga rada, ne duži od tri stranice;
 • CV glavnih i alternativnih predstavnika koji opisuje najmanje dve godine relevantnog iskustva, znanje engleskog jezika i njihov položaj u organizaciji.

Gore navedeni dokumenti se dostavljaju putem imejla na info@civikos.net kopirane za info.cdt@rks-gov.net i mcckosovorcm@mcc.govu roku koji je odredio CIVIKOS.

Rok za prijavu je 31.05.2023.god.

Kategoria
Skadon 31/05/23 (Ka skaduar!)
Orari
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet