1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të Nenit 21, të Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike nr.32/15 qershor 2008, respektivisht Nenit 13 të Ligjit nr.04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike nr.13/30 maj 2012, neni 23, paragrafi 23.3.6 të Statutit të Ndërmarrjes nr.01-797/1 dt.03.08.2022, Bordi i Drejtorëve i Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A, në Prishtinë, në mbledhjen e mbajtur më datë: 22.05.2023, shpall:

KONKURS

 1. Titulli: Sekretar/e Koorporativ/e i/e Ndërmarrjes Publike Lokale ‘’Ndërmarrja Publike Banesore” Sh.A., Prishtinë
 2. Referencës: 01-747/1, dt. 23.05.2023

 

 1. . Mbikëqyrësi: Bordi i Drejtorëve i NPL “Banesore” SH.A., Prishtinë
 2. Niveli i Pagës: Niveli 3
 3. Orari i punës: 40 orë në javë
 4. Kohëzgjatja e mandatit: Me kohë të caktuar 3 (tre) vite
 5. Vendi i punës: Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A., Prishtinë, ”Zija Shemsiu” nr.22, Ulpianë- Prishtinë ( selia e Ndërmarrjes Publike Banesore)

II. Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Sekretari Koorporativ i Ndërmarrjes Publike Banesore- SHA në Prishtinë, në përputhje me dispozitat e parapara të Ligjit Nr.02/L-123 për Shoqëritë Tregtare dhe të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, ka këto detyra dhe përgjegjësi:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Të sigurohet që përcillen procedurat e Bordit, ku bëjnë pjesë organizimi i takimeve të
  Bordit, Komiteteve të Bordit dhe Aksionarëve duke përfshirë (në bashkëpunim me
  Kryesuesin) përgatitjen dhe shpërndarjen e agjendave;

 2. Të mbajë procesverbalin e takimeve dhe të shpërndajë ato procesverbale tek
  drejtorët dhe aksionarët;

 3. Të merret me regjistrimin zyrtar të ndryshimeve të cilat kërkohen sipas ligjit të
  regjistrohen në regjistrin e Kosovës për shoqëritë tregtare dhe emrat tregtar;

 4. Sipas udhëzimeve nga Kryesuesi, përgjegjësitë e Sekretarit përfshijnë sigurimin e
  rrjedhjes së mirë të informatave brenda Bordit dhe komiteteve të tij dhe në mes të
  Bordit dhe menaxherëve të lartë të Ndërmarrjes.

 5. Këshillat dhe shërbimet e Sekretarit duhet të jenë në dispozicion të të gjithë drejtorëve i cili njëherit është përgjegjës tek Bordi për të siguruar që përputhen procedurat e
  Bordit.

 6. Sekretari Ndërmarrjes i raporton Bordit dhe Kryeshefit Ekzekutiv si dhe është
  përgjegjës për komunikimet e informatave, raporteve dhe vendimeve të mbledhjeve
  të Bordit për t’i përcjellë te Aksionari.

Kualifikimi:

Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari i Korporatës duhet të posedojë:

 • Diplomë universitare drejtimi Juridik dhe
 • Përvojë të konsiderueshme profesionale së paku 3 vite nga fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregtare.

III. Kualifikimet dhe përgatitja profesionale

 • Të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë, që cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën: Sekretar Korporativ në Ndërmarrje Publike;
 • Këshilltari/ja i/e Përgjithshëm/e/Sekretari/ja i/e Korporatës të posedojë diplomë universitare në ligj dhe përvojë të konsiderueshme profesionale nga fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregtare;
 • Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
 • Kandidati/ja duhet të këtë së paku pesë (3) vite përvojë  nga fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregtare në përputhje me kriteret e përcaktuar me Ligjin për Ndërmarrjet Publike;
 • Njohuri mbi fushëveprimin e Ndërmarrjeve Publike;
 • Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit në të shkruar dhe të folur;
 • Të ketë shkathtësi organizative, kompjuterike dhe njohuri e preferuar e gjuhës angleze;

IV. Informatë për procedurën e konkurrimit

Kandidatët për Sekretar Koorporativ, duhet t’i dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 • Aplikacionin;
 • CV-në;
 • Letër motivimin;
 • Dëshminë mbi kualifikimin profesional;
 • Dëshminë mbi përvojën e punës si dhe referencat e punës;
 • Deklaratën nën Betim (gjendet në aplikacion në web faqe të NPB - së)
 • Certifikatën që nuk është nën hetime nga Gjykata (jo më e vjetër se gjashtë muaj);
 • Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Kosovës;
 • Kopjen e letërnjoftimit;
 • Pasqyrën e Trustit Pensional;

V. Aplikacioni duhet të përmbaj:

 • Titullin e vendit të punës;
 • Dokumentacioni relevant i lartëcekur;
 • Nënshkrimin;
 • Deklaratën nën betim;

Aplikacionet së bashku me deklaratën nën betim, pranohen dhe dorëzohen në arkivin së bashku me dokumentacionin e kompletuar në adresën: Ndërmarrja Publike Banesore - SHA në Prishtinë, Rr. “Zija Shemsiu Nr.22, Lagjja Ulpianë, Prishtinë, Republika e Kosovës, ose përmes e-mailit zyrtar: info@npbanesore.com

Kandidatët të cilët konkurrojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues,          si dhe email adresën.

Vetëm kandidatët të cilët plotësojnë kriteret e parapara me konkurs, do të përzgjedhjen për procedurat e konkursit.

 Konkursi mbetet i hapur nga 24.05.2023, deri më 22.06.2023.


Na osnovu člana 21. Zakona br. 03/L-087 o Javnim Preduzećima br. 32/15. juna 2008. godine, odnosno Člana 13. Zakona br. 04/L-111 o izmenama i dopunama zakona br. 03/L-087 za Javna Preduzeća br.13/30 maj 2012, član 23, stav 23.3.6 Statuta Preduzeća br.01-797/1 od dana 03.08.2022, Odbor Direktora Javnog Stambenog Preduzeća Sh.A , u Prištini, ul. sednici održanoj: 22.05.2023, objavljuje:

KONKURS

 1. Položaj: Korporativni/a Sekretar/ica Lokalnog Javnog Preduzeća „Javno Stambeno Preduzeće” Sh.A, Priština

 

 1. Br. Reference: 01-747/1, - 23.05.2023

 

 1. Nadzornik: Odbor Direktora LJP "Banesore" Sh.A, Priština
 2. Nivo plate: Nivo 2.3
 3. Radno vreme: 40 sati nedeljno
 4. Vreme trajanja mandata: Na određeno vreme od 3 (tri) godine
 5. Radno mesto: Javno Stambeno Preduzeće Sh.A., Priština, Ulica "Zija Shemsiu" br. 22, Ulpiana- Priština (sedište Javnog Stambenog Preduzeća)
 6. Zahtevi i potrebne kvalifikacije:

⦁ Korporativni Sekretar Javnog stambenog Preduzeća - SHA u Prištini, u skladu sa predviđanim odredbama Zakona br. 02/L-123 o Trgovačkim Društvima i Zakona br. 03/L-087 za Javna Preduzeća, ima sledeće dužnosti i odgovornosti:

Dužnosti i odgovornosti:

 1.  Da obezbedi da se poštuju procedure Odbora, što uključuje organizovanje sastanaka
  Odbora, Komiteta Odbora i Akcionara uključujući (u saradnji sa Predsedavajućim) pripremu i
  raspodelu plana programa;
 2. Da vodi zapisnike sa sastanaka i da ih raspodeljuje direktorima i akcionarima;
 3. Da se ​​bavi zvaničnom registracijom promena koje su potrebne u skladu sa zakonom
  da se registruju u Kosovskom registru za trgovačka društva i trgovačka imena;
 4. Prema instrukcijama Predsedavajućeg, odgovornosti Sekretara obuhvataju obezbeđivanje
  dobrog protoka informacija unutar Odbora i njegovih komiteta i između Odbora i viših menadžera
  Preduzeća.
 5. Saveti i usluge Sekretara moraju biti dostupni svim direktorima koji je takođe odgovoran
  Odboru da obezbedi usklađenost procedura Odbora.
 6. Sekretar Preduzeća podnosi izveštaje Odboru i Glavnom Izvršnom direktoru i takođe je
  odgovoran za komunikaciju informacija, izveštaja i odluka sa sastanaka Odbora da ih prosledi
  Akcionaru.

Kvalifikacije:

Generalni Savetnik/Korporativni Sekretar mora da poseduje:

 • Univerzitetska diploma smer Pravo i
 • Značajno radno iskustvo od najmanje 3 godine u oblasti korporativnog upravljanja ili prava trgovačkih društava.

III. Kvalifikacije i stručna obuka

 • Svi potencijalni kandidati moraju biti osobe visokog integriteta, koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17, kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (j), (k) i ( l) Zakona o Javnim Preduzećima i da ima potrebno stručno iskustvo i traženo obrazovanje za poziciju: Korporativni Sekretar u Javnim Preduzećima;
 • Generalni/a Savetnik/ca/Korporativni/a Sekretar/ica mora da poseduje zakonitu univerzitetsku diplomu i značajno profesionalno iskustvo u oblasti korporativnog upravljanja ili prava trgovačkih društava;
 • Diplome stranih univerziteta moraju biti overene od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije;
 • Kandidat mora imati najmanje tri (3) godina iskustva u oblasti korporativnog upravljanja ili prava trgovačkih društava u skladu sa kriterijumima definisanim Zakonom o Javnim Preduzećima;
 • Poznavanje delokruga Javnih Preduzeća;
 • Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa;
 • Odlične veštine pismene i govorne komunikacije;
 • Da poseduje organizacione, kompjuterske veštine i poželjno znanje engleskog jezika;

IV. Informacije o proceduri konkurisanja

Kandidati za Korporativnog Sekretara moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • Aplikaciju;
 • CV;
 • Motivaciono pismo;
 • Dokaz o stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu kao i radne reference;
 • Izjavu pod zakletvom (nalazi se u aplikaciji na veb stranici JSP-a)
 • Sertifikat (potvrdu) koji dokazuje da nije pod istragom Suda (ne starije od šest meseci);
 • Sertifikat o državljanstvu Republike Kosovo;
 • Kopiju lične karte;
 • Pregled Penzionog Fonda;

V.Aplikacija mora da sadrži:

 • Naziv radnog mesta;
 • Navedenu relevantnu dokumentaciju;
 • Potpis;
 • Izjavu pod zakletvom;

Prijave se, zajedno sa izjavom pod zakletvom, prihvataju i dostavljaju u arhivu zajedno sa kompletiranom dokumentacijom na adresu: Javno Stambeno Preduzeće - SHA u Prištini, ul. „Zija Shemsiu br. 22, UlpianA, Priština, Republika Kosovo, ili putem službene e-pošte: info@npbanesore.com

Kandidati koji konkurišu moraju tačno da unesu adresu i kontakt broj telefona, kao i mejl adresu.

Samo kandidati koji ispunjavaju kriterijume utvrđene konkursom biće izabrani za konkursne procedure .

Konkurs ostaje otvoren od 24.05.2023 do 22.06.2023.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet