1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR VENDIN E PUNES:

 • Zyrtar i lartë për MIS (Management Information System) në Sektorin për Raportim (një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në shkenca kompjuterike ose lëmi të ngjashme;
 • Njohuri në sisteme operative Windows XP,7,10.
 • Njohuri në Administrim dhe menaxhim në baza të të dhënave, fokus të veçantë në MS SQL Server, T-SQL;
 • Njohuri në menaxhim të shënimeve në XML dhe veglave përkatëse,
 • Njohuri në integrime të shënimeve në mes platformave të ndryshme;
 • Njohuri në analizë dhe dizajnimin e kërkesave të biznesit;
 • Njohuri në testim, implementim dhe dokumentim të softuerëve;
 • Së paku 3 vjet përvojë pune, në punët dhe detyrat e ngjashme me përshkrimin e detyrave për këtë vend te punës;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Obligohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Të analizojë dhe krijoje raporte të ndryshme për nevojat e Bankës;
 • Të vlerësoje procesin e grumbullimit të shënimeve dhe integritetin e shënimeve për të gjitha të dhënat hyrëse që paraqiten në raporte;
 • Të analizojë, dokumentoje dhe mirëmban proceset e biznesit dhe rrjedhën e të dhënave;
 • Menaxhoje projekte të veçanta që kanë të bëjnë me raportim;
 • Të mbështesë linjat afariste në definimin e kërkesave afatshkurta dhe afatgjate;
 • Krijoje procedura dhe funksione në bazën e të dhënave për nxjerrjen e të dhënave që shfrytëzohen për raportim;
 • Krijoje aplikacione të bazuara në teknologjinë që përdoret në Bankë, për nevojat e biznesit me fokus në raportim;
 • Ekstrakton të dhënat nga sistemet ekzistuese dhe të arkivave sipas kërkesës se biznesit;
 • Përkrahja dhe zgjidhja e problemeve të shfrytëzueseve të sistemit me rastin e punës së tyre të përditshme;
 • Kryerja e punëve dhe detyrave tjera sipas urdhrit të udhëheqësit më të lartë.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës https://nlb-kos.com/aplikacioni-pune, deri më 31 maj  2023. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet kopja e diplomës së kualifikimit si dhe CV-ja.

 

Kategoria Teknologji e Informacionit
Skadon 31/05/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet