1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB Sh.A. është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në Turqi e mbështetur nga autoriteti ndërkombëtar BNP Paribas.

TEB SH.A. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozitën e Zyrtarit të MAD - Thesarit për t'u punësuar në ekipin shumë dinamik të Departamentit të MAD ThesaritZyrën Qendrore.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Të realizojë blerjet / shitjet në valutë të huaj dhe menaxhojë pozicionet FX (këmbimi valutor)
 • Të ndihmojë në koordinim me Zyrtarin e Lartë dhe Mbikëqyrësin e MAD Thesarit në menaxhimin e fondeve në bankat korrespondente
 • Të ndihmojë në përgatitjen e raportit ditor, javor
 • Të kontaktojë degët për të gjitha detyrat e nevojshme dhe çdo problem që lidhet me Departamentin
 • Të përgatisë raportet ose statistikat e ndryshme
 • Të kryejë detyrat e ndryshme të lidhura me vendin e punës siç i janë caktuar
 • Të ndihmojë Zyrtarët e Lartë dhe Mbikëqyrësit e MAD Thesarit
 • Punonjësi është i obliguar që, përveç detyrave të përcaktuara në kontratën e punës dhe në përshkrimin e punës, të kryejë edhe detyra të tjera të kërkuara nga mbikëqyrësi / punëdhënësi i drejtpërdrejtë, në varësi të nevojave të punëdhënësit dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi si aktet / statutet nënligjore të brendshme të punëdhënësit.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë universitare - Ekonomi, Ekonometri, Administrim biznesi, Matematikë Financiare, Banka dhe Financa, Statistikë, Matematikë.
 • Aftësi të larta në gjuhën angleze të shkruar dhe të folur
 • Kapacitet i lartë analitik
 • Të jetë në gjendje të ofrojë zgjidhje praktike dhe të punojë pa mbikëqyrje
 • Të jetë i orientuar në detaje, i përmbajtur dhe i aftë për të përballuar stresin në afate të shkurtëra
 • Të jetë i etshëm për të mësuar dhe kontribuar
 • Të ketë kapacitetin dhe interesin në përgatitjen dhe paraqitjen e prezantimeve kuantitative të nivelit të lartë për menaxhmentin e brendshëm dhe të lartë në nivel të grupit
 • Të jetë në dispozicion për të udhëtuar jashtë vendit, përfaqësojë institucionin në mënyrë të duhur kur kërkohet
 • Të ketë interesim për angazhim afatgjatë, të jetë në gjendje për të punuar orë më të gjata dhe të jetë në dispozicion kurdoherë që është i nevojshëm
 • Të jetë në gjendje për të mësuar, të jetë i vetë-motivuar, të ketë aftësi të mira për marrjen e iniciativave dhe të veprojë sipas nevojës
 • Shumë i (e) mirë në punën në ekip, social dhe i aftë për t'u pëfshirë me kolegët, i aftë për të pranuar kritikat, këmbëngulës dhe i vendosur.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 29.05.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB SH.A. is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB SH.A. is looking for a qualified candidate for the position of ALM Treasury Officer to be recruited in the very dynamic team of the ALM Treasury Department in Head Office.

Main responsibilities:

 • Buys/sells foreign currency and manage FX positions
 • Assists in coordination with the Senior and Supervisor of ALM Treasury management of funds in corresponding banks
 • Assists in the daily, weekly Report preparations
 • Contacts branches for all necessary duties and any problems related to department.
 • Prepares miscellaneous reports or statistics.
 • Performs miscellaneous job-related duties as assigned
 • Assists to the Senior officers and Supervisors of ALM Treasury
 • The employee is obliged that, except for duties specified in the employment contract and in the job description, to perform other duties required by the immediate supervisor/employer, depending on the needs of the employer and in accordance with applicable laws and regulations as well as internal acts/bylaws of the employer

Qualifications required:

 • University Degree - Economics, Econometrics, Business administration, Financial mathematics, Banking and Finance, Statistics, Mathematics.
 • High proficiency in written and spoken English
 • High analytical capacity
 • Able to provide practical solutions and work unsupervised
 • Detail oriented, easy-going and able to handle stress with tight deadlines
 • Eager to learn and contribute
 • With capacity and interest in making and presenting high level quantitative presentations to internal and group level upper management
 • Available to travel abroad, represent the institution appropriately when required
 • Interested to have a long term commitment, able to work longer hours and be available whenever needed
 • Self-learner, self-motivated, good at taking initiatives and act when needed
 • Very good at team-working, social and able to blend in with co-workers, able to accept criticism, assertive and decisive

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 20.05.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 1,343
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 29/05/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet