1

Zyrtar për Mirëqenie Sociale

Ruaj
Komuna e Vushtrrisë
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Vushtrri shpall:

Konkurs

Pranim

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Emri i grupit

Specialistë i Administrimit të

 

Përgjithshëm

Institucioni

Komuna Vushtrri

Nr. i Referencës

RN00011559

Kodi

RPC0005177

Data e njoftimit

28.04.2023

Afati për aplikim

19.05.2023 - 02.06.2023

 

 

 

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
 • Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave;
 • Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
 • Shqyrton aplikacione në kohën e duhur dhe merr vendime në bazë të kritereve që i përcakton Ligji mbi Skemën e Asistencës Sociale;
 • Llogarit saktë ndihmën që duhet t’i ndahet familjes në bazë të kritereve të përcaktuara me ligj;
 • Shqyrton aplikacione në kohën e duhur dhe merr vendime në bazë të kritereve që i përcakton Ligji mbi Skemën e Asistencës Sociale;
 • Përgatit lëndën nga aspekti teknik dhe administrativ për futjen e shënimeve në baze të dhënave;
 • Bën verifikimin e të gjithë shfrytëzuesve të ndihmës sociale si dhe përgatit lendet për komisionin mjekësor;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi
 1. Kërkesat e përgjithshme për pranim
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.
 1. Kërkesat e përgjithshme formale
 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a e arsimit të lartë më së paku 3 vite të studimeve.
 • Kualifikime të posaçme formale: Fakulteti Psikologjise, Pedagogjisë, Sociologjisë, Juridik.
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.

Sipas nenit 9 të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë kjo pozitë e lirë e punës është e rezervuar për pjesëtarët e komunitetit serb.

 • Diplomat për përgatitjen shkollore duhet të jenë të nostrifikuara sipas legjislacionit të Republikës së Kosovës.
 1. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme
 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve bazike;
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point).
 1. Pozitat aktualisht të lira

 

Nr. i

Titulli i

Klasa e

Koeficien

 

Organizata /

Nr. i

 

Kodi

Referencë

Institucioni

pozitës

pozitës

ti

Vendi i punës

kërkuar

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zyrtar për

 

 

 

Sektori për

 

 

RPC0004950

RN000113

Profesional 3

GJ44-

 

Mirëqenie

 

 

Mirëqenie

3.94/413.7

Komuna Vushtrri

Sociale-QPS /

1

 

 

21

Sociale 1

 

0

 

Qendra për

 

 

 

 

 

 

 

 

Punë Sociale

 

 

 

 1. Mënyra e aplikimit

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

 1. Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (të nostrifikuara)
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Vërtetim nga Gjykata,
 • Kopja e Leternjoftimit.
 1. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
 • Testimi me shkrim
 • Vlerësimi i biografisë
 • Intervistë
 1. Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen
 • Njohuri profesionale në fushën sociale.
 • Ligjin për skemën e ndihmave sociale.
 • Aftësia për të menaxhuar punën nën presion
 1. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
 1. Shpallja e rezultateve përfundimtare
 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike.

Të dhëna shtesë:

Udhëzim për aplikim;

Bashkangjitur keni linkun në youtube për mënyrën e aplikimit permes sistemit - platformës

https://konkursi.rksgov.net

https://www.youtube.com/watch?v=olwDDqCUeZI

Sipas nenit 9 të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë kjo pozitë e lirë e punës është e rezervuar për pjesëtarët e komunitetit serb.

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

 

Kategoria Administratë
Skadon 02/06/23 (Ka skaduar!)
Orari
Lokacioni Vushtrri
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet