1
PREMIUM PLUS

Menaxher/e i/e Shitjes, Menaxher/e i/e Marketingut, Agjent/e i/e Shitjes Online, Asistente në Financa

Ruaj
HRC KOSOVA
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

“HRC Kosova” është kompani e specializuar e cila ofron shërbime të Rekrutimit dhe Burimeve Njerëzore.

“HRC KOSOVA” në emër të klientit të saj, një nga kompanitë më prestigjioze në industrinë e ndriqimit e cila është lidere në shitjen e materialeve elektrike me shumicë dhe pakicë në Kosovë dhe në tregun ndërkombëtar me lokacion në Prizren, po kërkon të rekrutojë:

Lokacioni: Prizren

 • Menaxher i/e shitjes
 • Menaxher i/e Marketingut
 • Agjent i/e shitjes online
 • Asistente në Financa

Menaxher i/e shitjes

Përshkim i pozitës

Jemi në kërkim të një Menaxheri i cili do të jetë përgjegjës për mbikqyrjen dhe organizimin e ekipit të shitjes. I cili ka një performancë të lartë për të përmbushur kërkesat e klienteve dhe rritjen e shitjeve duke e mbajtur kompaninë konkurruese dhe inovative në treg.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Implementon strategjinë e kompanisë për zhvillimin e njësisë përkatëse;
 • Hartimi dhe implementimi i një plani strategjik biznesi që zgjeron bazën e klientëve të kompanisë dhe siguron bashkëpunim;
 • Vendos objektivat e shitjeve duke parashikuar dhe zhvilluar targetet mujore dhe vjetore të shitjeve;
 • Mbikëqyr operacionet e përditshme dhe punën e stafit të tij;
 • Vendos qëllime gjithëpërfshirëse për rritjen dhe suksesin e njësisë;
 • Vendos politikat dhe procedurat që promovojnë kulturën dhe vizionin e kompanisë;
 • Të jeni motivues për punonjësit e tjerë;
 • Analizoni dhe interpretoni të dhënat;
 • Krijoni raporte për menaxhmentin e lartë.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të këtë shkollimin që i përket fushës së Menaxhimit;
 • Të këtë aftësi të mira organizative dhe udhëheqëse;
 • Të ketë minsimalisht 3 vite përvojë në menaxhim apo punë të ngjashme;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Njohja e gjuhës angleze apo e ndonjë gjuhe tjetër të huaj do jetë përparësi;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të ketë aftësi të mira analitike dhe numerike në zgjidhjen e problemeve.s

Menaxher i/e Marketingut

Menaxheri i Marketingut është përgjegjës për përpilimin dhe implementimin strukturës së marketingut për të fuqizuar performancën e brendit me anë të produkteve dhe shërbimeve të marketingut në përputhje me objektivat e vendosura nga kompania dhe punëdhënësi.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgatitja e buxheteve, planeve dhe elementeve marketing në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit duke e detajuar në plane veprimi mujorë dhe vjetor;
 • Monitorimi dhe zbatimi i aktiviteteve të marketingut brënda buxhetit dhe në përputhje me objektivat e miratuara të biznesit;
 • Të gjejë rrugë të ndryshme kreative për marketimin e produkteve tona, ndryshe nga ideja shabllon "bëjmë një reklamë në tv/radio";
 • Organizimi i promocioneve të vazhdueshme si element taktike për të rritur shitjet; organizimi i aktiviteteve sezonale për të rritur shitjet;
 • Të menaxhoje rrjetet sociale, emailet që për momentin janë fokusi i reklamimit të produkteve tona;
 • Duhet të gjejë mënyra të tjera për marketingun e produkteve përvec rrjeteve sociale dhe sigurohet që të gjitha informacionet janë të azhornuara;
 • Të kujdeset per website-in e agjensisë, aparencën, efektshmerinë, lehtësinë në përdorim;
 • Të kujdeset dhe të forcojë brand image të kompanisë me ide kreative.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të jetë i shkathët, me ide kreative dhe shumë dinamik;
 • Eksperienca e punës në marketing;
 • Diplomë Universitare në Marketing;
 • Ekperinecat jashtë shkollore, trajnimet përbëjnë avantazh;
 • Aftësi të mira ndërveprimi në marketing;
 • Aftësi të mira prezantuese, përqasje pozitive dhe entuziast;
 • Aftësi të mira komunikimi, bashkëpunimi dhe pjesë e grupit;
 • I orientuar dhe me fokus të qartë, cilësi të larta dhe të jetë familjar me biznesin;
 • I matur, i besueshëm dhe profesional;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Njohuri shumë të mira të programeve të paketës Office;

Agjent i/e shitjes online

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Monitoron aktivitetet e përditshme të platformës E-Commerce dhe kontribuon në rritjen e performancës së përgjithshme.
 • Përgjegjës për komunikim me klient përmes platformës E-Commerce dhe kanale komunikimi përcjellëse për të kryer këshillim dhe shitje. 
 • Vendos përmbajtën e nevojshme të artikujve dhe kampanjave sipas planit, 
 • Përgjegjës për organizimin e procesit të liferimit të artikujve në kordinim me menaxherin e logjistikës, 
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi. 

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin e lartë, 
 • Njohuri shumë të mira në kompjuter, 
 • Preferohet së paku 1 (një) vit përvojë pune relevante në shitje, 
 • Të jetë metodik dhe i/e organizuar, 
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemëve, 
 • Preferohet leje e vozitjes (kategoria B), 
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët. 

Asistente në Financa

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Regjistrimi I arkës në sistem;
 • Regjistrimi I bankave në sistem;
 • Regjistrimi I shitjeve ditore dhe mbylljet mujore të shitjeve;
 • Regjistrimin e shpenzimeve operative, qirasë, pagave, zhvlerësimit, kthimeve të shitjeve, notave kreditore, notave debitore, parapagimeve, tjera;
 • Regjistrimin e mjeteve themelore, mbajtja e regjistrimit dhe përcjellja e zhvlerësimit sipas politikave te kompanisë;
 • Regjistrimi I dokumentave doganore;
 • Kontrollimi I arkës, bankës në sistem dhe përgatitja e raporteve mujore;
 • Përcjellja e gjendjes së stokut dhe përgatitja e shitjes ne baza ditore;
 • Përgatitja e raportit ditor dhe mujor sipas formatit të përcaktuar;
 • Përcjellja e kartelave dhe barazimi me klient dhe furnitorë;
 • Të kontrolloj gjendjen e blerësve dhe mbajë të dhëna të përditësuara në lidhje me blerës;
 • Të mbajë kontakte direkte me konsulentët e jashtëm ashtu që të konsultohet në lidhje me trajtimet e ndryshme kontabël dhe taksat;
 • Raportimi I shpenzimeve dhe shitjeve ne baza ditore, javore, mujore.
 • Kryen pune dhe detyra të fushës përkatëse sipas kërkesës së menaxhmentit.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Diplomë Universitare Fakulteti Ekonomik drejtimi Financa, Kontabilitet;
 • Personat që kanë certifikate e Teknik i Kontabilitetit nga SCAAK apo organizata te ngjajshme do të kenë përparsi;
 • Të ketë minimalisht 2-3 vite përvojë në financa;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të pakos Microsoft Office (Power Point, Excel, Word);
 • Njohja e gjuhës Angleze do të jetë përparësi;
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
 • Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
 • Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të posedoj patente shofer. Kategoria B

Dokumentet e kërkuara:

 • CV
 • Portfolio (kandidatët që aplikojnë për pozitën “Menaxher Marketingu”)

Vërejtje: Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara.

CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse dërgoni në emailin: apliko@portalpune-hrkosova.com

Në “subject” ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni. (Shembull: Menaxher i/e shitjes, Menaxher i/e Marketingut, Agjent i/e shitjes online, Asistente në Financa).

Konkursi do jetë i hapur deri me datë 18 qershor 2023.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet