1

Njoftim për Ofertë - Furnizimi dhe montimi i serrave, sistemit të ujitjes dhe pajisjeve përcjellëse

Ruaj
Kosova Women 4 Women
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

NJOFTIM PËR OFERTË

PRISHTINË, 19.05.2023

Titulli: “Furnizimi dhe montimi i serrave, sistemit të ujitjes dhe pajisjeve përcjellëse

Autoriteti kontraktues: KOSOVA - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W)

Titulli i projektit: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness

Donatori: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Numri i projektit: 6006

  1. LËNDA E MARRËVESHJES

Furnizimi: “Furnizimi dhe montimi i serrave, sistemit të ujitjes dhe pajisjeve përcjellëse”

Vendi për ekzekutim: Prishtinë, Ferizaj, Graçanicë dhe Junik

KUSHTET PËR OPERATORIN EKONOMIK I CILI DËSHIRON TA MARR TENDERIN

Kushtet e ofertës:

Afati kohor: Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri më datën 02.06.2023 ora 15:00

Vendi: Zyra e Kosova - Women 4 Women, Arbëria III, Kosturi Nr. 69, 10000 Prishtinë, Kosovë

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë prej afatit të fundit

KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS:

Oferta e kompletuar më së miri, me çmimin më të volitshëm

  1. KËRKESA PËR DOSJEN E TENDERIT

Dosja e tenderit mund të kërkohet me shkrim përmes e-mailit: iwka@k-w4w.org më së largu deri më 26.05.2023 ora 15:00

Informata: Për më tepër informata, referohuni drejtpërdrejt zyrës së K-W4W, tel: +388(0)45266267 apo email: iwka@k-w4w.org

Procedura e konkurrimit: Jashtme

Data e publikimit: 19.05.2023

Data e skadimit: 02.06.2023

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet