1

Thirrje për aplikime për Akademinë e Politikave Publike dhe Sociale

Ruaj
Instituti për Politika Sociale - Musine Kokalari
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

AKADEMIA PËR POLITIKA PUBLIKE DHE SOCIALE

10-14 KORRIK 2023

Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari hap thirrjen për aplikime për Akademinë e Politikave Publike dhe Sociale.

Akademia 2023 do të mbahet në Hotel Nartel në Prishtinë (Kosovë) nga data 10 deri më 14 korrik 2023.

Përgjatë një jave do të keni mundësinë t’i ndjekni modulet nga ligjërues, studiues, specialistë dhe pedagogë të shquar nga Kosova, rajoni dhe Bashkimi Evropian.

Programi i Akademisë për Politika Publike dhe Sociale mishëron ligjërata teorike dhe formim praktik, të shoqëruara me diskutime kolektive, punëtori për tema të caktuara dhe aktivitete sociale e kulturore.

Shih videon nga Akademia 2022: https://bit.ly/3AySm7G

Programi i Akademisë përmban module mbi temat:

 • Kombi, mitet kombëtare, etnia, shtetësia dhe qytetaria
 • Ideologjitë politike
 • Barazia dhe gjithëpërfshirja
 • Mjedisi
 • Politikat publike & sociale / Modelet zhvillimore ekonomike

Qëllimi i përgjithshëm i Akademisë është edukimi, arsimimi dhe trajnimi i të rinjve me ide progresive mbi vlerat shoqërore, si drejtësia sociale, anti-diskriminimi, qytetaria, liria e shprehjes, barazia gjinore, anti-racizmi, të drejtat e punëtorëve etj., që të përfitojnë më shumë aftësi për të qënë aktiv në sferën publike rreth çështjeve shoqërore dhe politike. 

Akademia për Politika Publike dhe Sociale organizohet me mbështetjen e Olof Palme International Center, Ambasada Suedeze dhe Community Development Fund, Rockefeller Brothers Fund dhe Heinrich Böll Stiftung.

Të gjitha shpenzimet rreth pjesëmarrjes në Akademi do të mbulohen nga Instituti Musine Kokalari, duke përfshirë udhëtimin e pjesëmarrësve dhe ushqimin dhe pijet. Për pjesëmarrësit jashtë Prishtinës do të mbulohen edhe shpenzimet e akomodimit.  Përkthimi në gjuhën shqipe dhe serbe është i siguruar.

KUSH MUND TË APLIKOJË?

Për Akademinë do të përzgjedhen 30 pjesëmarrës. Inkurajohet aplikimi i vajzave dhe grave, si dhe të aplikantëve nga komunitetet joshumicë në Kosovë. Përparësi për kandidatët është njohja e gjuhës angleze.

Mund të aplikosh në Akademi nëse:

 • Je 18-28 vjeçar/e;
 • Je duke studiuar apo ke diplomuar në njërën nga këto fusha: politikë, sociologji, filozofi, ekonomi, juridik, gazetari e fusha të tjera të ngjashme që ndërlidhen me politika publike dhe sociale;
 • Ke njohuri bazike dhe interesim në çështje publike dhe politike.

Ju ftojmë të dërgoni dokumentet për aplikim:

 • CV
 • Letër motivuese

PËRZGJEDHJA

Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve përbëhet prej dy fazave. Gjatë fazës së parë, kandidatët do të parazgjedhen në bazë të CV dhe letrës motivuese. Kandidatët e kualifikuar do të ftohen në intervistë. Qëllimi i intervistës është njoftimi me pjesëmarrësit.

Pjesëmarrësit e përzgjedhur që ndjekin Akademinë në tërësi do të marrin çertifikatën mbi përfundimin e sukseshëm të këtij programi.

AFATI PËR APLIKIM

Dërgo dokumentet për aplikim përmes e-mailit: info@musineinstitute.org deri më 11 qershor 2023 në ora 23.59.


AKADEMIJA ZA JAVNU I SOCIJALNU POLITIKU

10-14 JULI 2023

Institut za socijalne politike Musine Kokalari otvara poziv za podnošenje prijava za učešće na Akademiju za Javnu i Socijalnu Politiku.

Akademija će se održati u hotelu 'Nartel' u Prištini (Kosovo), od 10 do 14. Jula 2023. godine. Tokom jedne nedelje imaćete priliku da pratite module istaknutih predavača, istraživača, specijalista i pedagoga sa Kosova, regiona, kao i iz zemalja EU.

Program Akademije za socijalne i javne politike objedinjuje teorijska predavanja i praktičnu obuku, praćeno sa kolektivnim razgovorima, radionicama na određene teme, društvenim i kulturnim aktivnostima.

Pogledajte video sa Akademije 2022: https://bit.ly/3AySm7G

Program Akademije sadrži module na sledeće teme:

 • Nacija, nacionalni mitovi, etnička pripadnost, državljanstvo i građanstvo
 • Političke ideologije
 • Jednakost i inkluzivnost
 • Životna sredina
 • Javne i socijalne politike / Modeli ekonomskog razvoja

Opšti cilj Akademije je edukacija mladih ljudi sa progresivnim idejama o društvenim vrednostima, poput socijalne pravde, antidiskriminacije, građanstva, slobode izražavanja, rodna ravnopravnost, anti-rasizam, prava radnika itd. da steknu više veština da budu aktivni u javnoj sferi o društvenim i političkim pitanjima.

Akademija za javnu i socijalnu politiku organizuje se uz podršku Olof Palme International Center, Švedska Ambasada, Community Development Fund, Rockefeller Brothers Fund i Heinrich Böll Stiftung.

Sve troškove vezane za učešće na Akademiji biće pokrivene od Institut za socijalne politike Musine Kokalari uključujući: Putovanje; Prevodjenje, Hrana i tkd. Za učesnike van Prištine biće pokriveni i troškovi smeštaja. Obezbeđen je prevod na albanski i srpski jezik.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Akademije će izabrati 30 kandidata. Ohrabruje se prijava žena i kandidata nevećinskih zajednica. Poznavanje engleskog jezika je prednost za kandidate.

Možete se prijaviti na Akademiju ako:

 • Imate 18-25 godina;
 • Studirate ili ste diplomirali u jednoj od ovih oblasti: političke nauke, sociologija, filozofija, ekonomija, pravo, novinarstvo i druge slične oblasti koje se odnose na javne i društvene politike;
 • Imate osnovno znanje i interesovanje za javna i politička pitanja.

Pozivamo vas da pošaljete dokumentaciju za prijavu:

 • CV
 • Motivisano pismo

IZBOR

Proces izbora kandidata/kinje sastoji se od dve faze. Tokom prve faze biće vršen izbor na osnovu CV i motivacionog pisma. Kvalifikovani kandidati biće pozvani na intervju. Svrha intervjua je informisanje učesnika.

Odabrani polaznici koji pohađaju Akademiju u celini dobiće sertifikat po uspešnom završetku ovog programa.

ROK ZA PRIJAVU

Pošalji dokumentaciju za prijavu, putem e-pošte: info@musineinstitute.org do 11. Juna 2023. godine u 23.59.

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet