1
PREMIUM PLUS

Njoftim specifik i prokurimit - Renovimi i Hapësirave të Zyrave LLSM-Kosovë (MCA-Kosovo) (Alb/Eng)

Ruaj
EKIPI PËR ZHVILLIMIN E PROGRAMIT KOMPAKT ME MCC-NË, ZYRA E KRYEMINISTRIT
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Njoftim specifik i prokurimit

Prishtinë, Kosovë

5 maj 2023

Re: Renovimi i Hapësirave të Zyrave LLSM-Kosovë

Ref. KOS-3016

Qeveria e Republikës së Kosovës (“Qeveria” ose “QK”) dhe Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit (“KSM”), një agjenci qeveritare e Shteteve të Bashkuara, nënshkruan një grant për uljen e varfërisë për Qeverinë (“Kompakti”) më 15 korrik 2022, sipas paragrafit 610(a) të Aktit të Sfidës së Mijëvjeçarit të vitit 2003, i ndryshuar. Kompakti përfshin një grant nga KSM prej përafërsisht dyqind e dy milionë dollarë amerikanë (202,000,000 dollarë amerikanë), dhe një kontribut korrespondues prej rreth tridhjetë e katër milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë e gjashtëqind dollarë amerikanë (34,670,600 dollarë amerikanë) nga qeveria.

Varësisht nga termat dhe kushtet e Kompaktit, marrëveshjet e ndërlidhura dhe disponueshmëria e fondeve, qeveria synon të përdorë një pjesë të fondeve të siguruara përmes Kompaktit për të financuar ofertat nga një kompani (“LLSM-Kosovë Renovimi i hapësirave të zyrave”) për të ndihmuar qeverinë me menaxhimin e zbatimit të programit të Kompaktit në mënyrë transparente dhe të shëndoshë fiskale, të gjitha në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në renovimi i hapësirave të zyrave LLSM-Kosovë, formulari i të cilit është i bashkangjitur këtij dokumenti të tenderit në pjesën 3 të dokumenteve të kontratës.

Kompakti përbëhet nga tre projekte:

  1. Projekti për ruajtjen e energjisë:
  2. Projekti i përshpejtimit të tranzicionit të drejtë dhe të barabartë (JETA):
  3. Projekti i Institucionit Amerikan të Katalizatorit për Zhvillim (ACFD):

Qeveria ka caktuar Llogarinë e Sfidës së Mijëvjeçarit – Kosovë (“LLSM-Kosovë”) për të mbikëqyrur dhe zbatuar programin e propozuar kompakt në përputhje me kushtet e kompaktit. Qeveria përfaqësohet në lëshimin e kësaj RFP nga ekipi për zhvillimin e kompaktit (EZHK), i cili u formua nga QK me qëllim të zhvillimit të kompaktit, në pritje të themelimit të LLSM-Kosovë. Rrjedhimisht, EZHK mund të zbatojë kontratën renovimi i hapësirave të zyrave LLSM-Kosovë në emër të Qeverisë, nëse LLSM-Kosovë nuk është themeluar ende në kohën e dhënies së kontratës. Pasi LLSM-Kosovë të krijohet dhe të caktohet për të shërbyer si subjekt përgjegjës për qëllimet e zbatimit të kompaktit, kontrata për renovimin e hapësirës së zyrave LLSM-Kosovë do t’i transferohet këtij subjekti pas përcaktimit të tij përmes nënshkrimit të tij në kontratën për renovimin e hapësirës së zyrave LLSM-Kosovë. Para themelimit të LLSM-Kosovë (ose ndonjë pasardhës të tillë të EZHK), çdo referencë për veprimet e ndërmarra ose të drejta të marra nga LLSM-Kosovë në këtë RFP, duke përfshirë formularin e kontratës, do të merret ose pranohet nga EZHK, në emër të Qeverisë, dhe çdo referencë këtu për “LLSM-Kosovë” do të konsiderohet se nënkupton EZHK gjatë kësaj periudhe. Pas themelimit të LLSM-Kosovë (ose ndonjë pasardhës të tillë) dhe nënshkrimit të saj të autorizuar në mënyrë të rregullt të kontratës për renovimin e hapësirës së zyrave LLSM-Kosovë (ose pasardhësi i tillë, sipas rastit) do të zëvendësojë EZHK-në si palë në kontratën për renovimin e hapësirës së zyrave LLSM-Kosovë. Të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë e EZHK sipas kontratës renovimin e hapësirës së zyrave LLSM-Kosovë do të konsideroheshin si të caktuara dhe të marra nga pasardhësi i tillë, dhe të gjitha referencat në kontratën për renovimin e hapësirës së zyrave LLSM-Kosovë për EZHK do të konsideroheshin referenca për një pasardhës të tillë.

Kjo Ftesë për Oferta (FpO), pason njoftimin e përgjithshëm të prokurimit që u shfaq në dgMarket më 17 qershor 2022 dhe UNDB Online më 16 qershor 2022. EZHK tani fton propozime nga kontraktorët e formuar ligjërisht për të ofruar renovimin e hapësirave të zyrës LLSM-Kosovë (”Oferta”). Më shumë detaje mbi këto shërbime jepen në kërkesat e punimeve në paragrafin V të kësaj FO. Kjo FpO është e hapur për të gjithë kontraktorët e kualifikuar që dëshirojnë të përgjigjen. Buxheti i parashikuar për këto punime është 650,000 USD

Në varësi të kufizimeve të shënuara në FpO, kontraktorët mund të lidhen me kontraktorë të tjerë për të rritur kapacitetin e tyre për të kryer me sukses detyrën. Një kontraktues do të zgjidhet sipas metodës së prokurimit konkurrues, një procedurë vlerësimi që përshkruhet në paragrafin III të FpO n; pajtim me ”Udhëzimet e Prokurimit të Programit KSM” të ofruara në faqen e internetit të KSM (www.mcc.gov/ppg). Procesi i përzgjedhjes, siç përshkruhet, do të përfshijë një rishikim dhe verifikim të kualifikimeve dhe performancës së kaluar, duke përfshirë një kontroll referencë, përpara dhënies së kontratës.

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë lirisht ftesën për ofertë nga https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZp6WjZcSi6XKP9uo4ndLHjPFnMp4oOcLqk

Ftesa për ofertë gjithashtu mund të kërkohet përmes email nga mcakosovopa@dt-global.com; me kopje (cc) tek: ipd.cdt@rks-gov.net

Ju lutemi mbani mend se një vizitë në terren do të mbahet më 17 maj 2023, në orën 9:30 të paradites, e pasuar menjëherë nga një konferencë para ofertës. Pjesëmarrja në konferencën e vizitës në terren ose në konferencën para ofertës nuk është e detyrueshme, por këshillohet fuqimisht për të gjithë kontraktorët e interesuar ose përfaqësuesit e tyre.

Afati për dorëzimin e ofertave është më 6 qershor 2023, në ora 14:00 (CET) në përputhje me specifikatë e përcaktuara në ftesën për ofertë.

Ofertat e vonuara nuk do të pranohen në asnjë rrethanë.

Juaji sinqerisht,

Mr. Lum Mita

Koordinator kombëtar

Ekipi për Zhvillimin e Kompaktit,

Zyra e Kryeministrit

Sheshi Mis Edit Durham nr. 46

10 000 Prishtinë, Kosovë


Specific Procurement Notice

Pristina, Kosovo

May 8, 2023

Re: MCA-Kosovo Office Space Renovation

Ref: KOS-3016

The Government of the Republic of Kosovo (the “Government” or “GoK”) and the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), a United States government agency, signed a poverty reduction grant to the Government (a “Compact”) on July 15, 2022, pursuant to section 610(a) of the Millennium Challenge Act of 2003, as amended. The Compact includes a grant from MCC of approximately Two Hundred Two Million United States Dollars (US $202,000,000) and a corresponding contribution of approximately Thirty-Four Million Six Hundred Seventy Thousand Six Hundred United States Dollars (US$34,670,600) from the Government.

Subject to the terms and conditions of the Compact, related agreements, and the availability of funds, the Government intends to use a portion of the funds provided through the Compact to fund bids from a firm (“MCA-Kosovo Office space Renovation”) to assist the Government with the management of implementing the Compact program in a transparent and fiscally sound manner, all in accordance with the terms and conditions set forth in MCA-Kosovo Office space Renovation a form of which is attached to this Bidding Document in Part 3 Contract Documents.

The Compact consists of three projects:

  1. Energy Storage Project:
  2. Just and Equitable Transition Acceleration (JETA) Project:
  3. American Catalyst Facility for Development (ACFD) Project:

The Government has designated the Millennium Challenge Account – Kosovo (“MCA-Kosovo”) to oversee and implement the proposed compact program in accordance with the terms of the Compact. The Government is represented in issuing this RFP by the Compact Development Team (CDT), which was formed by the GoK for the purpose of developing the Compact, pending the establishment of MCA-Kosovo. Accordingly, the CDT may execute the MCA-Kosovo Office Space Renovation contract on behalf of the Government if MCA-Kosovo is not yet established at the time of contract award. Once MCA-Kosovo is established and designated to serve as the accountable entity for Compact implementation purposes, the MCA-Kosovo Office Space Renovation contract will be transferred to such entity upon its designation through its signature to the MCA-Kosovo Office Space Renovation contract. Prior to establishment of MCA-Kosovo (or any such successor to the CDT), any references to actions taken or rights received by MCA-Kosovo in this RFP, including in the Form of Contract, shall be taken or received by the CDT, on behalf of the Government, and any references herein to “MCA-Kosovo” shall be deemed to mean the CDT during this period. Following the establishment of MCA-Kosovo (or any such successor) and its duly authorized signature of the MCA-Kosovo Office Space Renovation contract, MCA-Kosovo (or such successor, as the case may be) would replace the CDT as party to the MCA-Kosovo Office Space Renovation contract. All rights and responsibilities of the CDT under the MCA-Kosovo Office space Renovation contract would have been deemed assigned to and assumed by such successor, and all references in the MCA-Kosovo Office space Renovation contract to the CDT would be deemed references to such successor.

This Invitation for Bids (IFB), follows the General Procurement Notice that appeared in dgMarket on June 17, 2022, and UNDB Online on June 16, 2022. The CDT now invites proposals from legally constituted contractors to provide MCA-Kosovo Office Space Renovation (“Bids”). More details on these services are provided in the Works Requirements in Section V of this IFB. This IFB is open to all eligible contractors who wish to respond. The estimated budget for these works is USD 650,000

Subject to restrictions noted in the IFB, contractors may associate with other contractors to enhance their capacity to successfully carry out the assignment. A contractor will be selected under the competitive procurement method, an evaluation procedure that is described in Section III of the IFB in accordance with the “MCC Program Procurement Guidelines” provided on the MCC website (www.mcc.gov/ppg). The selection process, as described, will include a review and verification of qualifications and past performance, including a reference check, prior to the contract award.

Interested bidders may freely download the Invitation to Bid from https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZp6WjZcSi6XKP9uo4ndLHjPFnMp4oOcLqk. The ITB is also available upon request from mcakosovopa@dt-global.com; cc: ipd.cdt@rks-gov.net

Please note that a site visit will be held on May 17, 2023, on 9:30 AM, followed immediately by a pre-bid conference. Attendance at the either the site visit or pre-bid conference is not mandatory but is strongly advised for all interested contractors or their representatives.

The deadline for submission of bids is June 6, 2023, at 14:00 (CET) in accordance with the specifications outlined on the ITB.

Late Bids will not be accepted under any circumstances.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet