1
PREMIUM PLUS

Vende të lira pune

Ruaj
BP Home
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Bp Home Village L.L.C” me seli në Rrugën Viktoria, Prishtinë-Mitrovicë magjistralja 12km, Kosovo, është kompani zhvilluese me reputacion në sferën e patundshmërisë në Kosovë, e cila është në rritje e sipër dhe zgjerim të aktiviteteve të saj si rezultat i zgjerimit të projekteve të patundëshmërisë, andaj ofron mundësi punësimi për kohë të gjatë, me mundësi të shkëlqyeshme për karrierë të suksesshme dhe zhvillim personal për persona ambicioz, të përkushtuar dhe me standarde të larta profesionale.

 • Arkitekt/e – 1
 • Inxhinier Ndërtimi – 1
 • Inxhinier i Elektroteknikës -1
 • Inxhinier i Makinerisë -1
 • Inxhinier i Hidrosteknikës -1

Arkitekt/e

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Analizë e plotë e ndërtimi sipas koeficienteve përkatës, për nevojat e kompanisë;
 • Angazhim në dizajnim dhe projektim të projekteve të ndërtimit, të planifikuara nga kompania;
 • Rekomandime profesionale lidhur me projektet e punuara nga kompanitë projektuese për nevojat e kompanisë;
 • Bënë barazimin me furnitor për pozicionet e arkitekturës dhe mbanë raport të saktë për punët e përfunduara;
 • Bënë inspektimin/e punëve të përfunduara së bashku me klientin dhe kryen procesin e pranimit teknik në punishte.
 • Jep ide gjatë ekzekutimit të punëve në terren për optimizim të materialeve dhe kohës së kryerjës së punëve në punishte.
 • Punët tjera lidhur me ndërtimet duke përfshirë dhënien e njohurive profesionale për menaxhmentin, përmirësimin e projekteve ekzistuese, pjesëmarrjen në implementimin e projekteve të kompanisë, etj.
 • Organizimi dhe dhënien e instruksioneve për kontraktorët e kompanisë dhe mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve
 • Takime me klientet në punishte për ti njoftura në lidhje me njësit ndërtimore duke i trajtura kërkesat e tyre që janë në harmoni me kontratën e shitblerjes dhe atyre që dalin jashtë standardit të kompanisë.
 • Planifikimin e kryerjes së punëve, angazhimin e resurseve dhe mbikëqyrjen e punës.
 • Informimin e udhëheqësve për mbarëvajtjen e punëve, ne pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim.
 • Mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve dhe raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë.
 • Punë të tjera që lidhen me fushën e arkitekturës
 • Vendi i punës do të jetë në zyret e kompanisë ku zhvillohen projektet.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Kualifikim Universitar;
 • Njohuri të thelluara profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyera kërkimore, analitike dhe organizative
 • Të ketë përvojë paraprake në projektim të paktën 3 vite.
 • Të ketë përvojë paraprake pune në mbikëqyrje/menaxhim do të konsiderohet si avantazh;
 • Njohuri të shkelqyer në Archicad dhe njohuri shumë të mira në programet kompjuterike të cilat përdorën në fushën e arkitekturesë për llogaritje përkatëse.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të menaxhimit të kohës;
 • Njohje e gjuhes angleze është e rekomandura

Inxhinier i Ndërtimtarisë

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Përgatitja dhe zbatimi i planeve të projektit.
 • Është përgjegjës për objektet e ndërtimit në Kompani.
 • Të ketë njohuri të mira për dokumentacionin teknik dhe ligjet që aplikohen për kompanitë e ndërtimit.
 • Analizimin e plotë për ndërtim sipas koeficienteve përkatës, për nevojat e kompanisë;
 • Dizajnimin dhe projektimin e projekteve të ndërtimit, të planifikuara nga kompania;
 • Punët tjera lidhur me ndërtimet duke përfshirë dhënien e konsulencës për menaxhmentin, përmirësimin e projekteve ekzistuese, pjesëmarrjen ne implementimin e projekteve të kompanisë, etj.
 • Organizimi dhe dhënien e instruksioneve për kontraktorët e kompanisë, mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit, organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve dhe raportimet të tyre.
 • Takime me klientet në punishte për ti njoftura në lidhje me njësit ndërtimore duke i trajtura kërkesat e tyre që janë në harmoni me kontratën e shitblerjes dhe atyre që dalin jashtë standardit të kompanisë.
 • Planifikimi i punës, angazhimi i burimeve dhe mbikëqyrja e punës.
 • Informimi i drejtuesve për ecurinë e punës, në përputhje me nevojat dhe kërkesat e vendit të punës.
 • Mbajtja e saktë dhe e rregullt e shënimeve dhe raporteve për punën e kryer dhe raportimi i planifikuar dhe i rregullt i punës tek drejtuesit e kompanisë.
 • Punë të tjera që lidhen me fushën e ndërtimit.
 • Vendi i punës do të jetë në zyret e kompanisë ku zhvillohen projektet.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Kualifikim Universitar;
 • Njohuri të thelluara profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyera kërkimore, analitike dhe organizative
 • Të ketë përvojë paraprake në projektim të paktën 3 vite.
 • Të ketë përvojë paraprake pune në mbikëqyrje/menaxhim do të konsiderohet si avantazh;
 • Të ketë njohuri të shkelqyer në Autocad dhe njohuri shumë të mira në programet kompjuterike të cilat përdorën në fushën e ndërtimitsë për llogaritje përkatëse.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të menaxhimit të kohës;
 • Njohje e gjuhes angleze është e rekomandura

Inxhinier i Elektroteknikës

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Projektimi i instalimeve elektrike të projekteve të zhvilluara/planifikuara nga kompania;
 • Analizë e plotë për fazën e instalimeve elektrike, për nevojat e kompanisë – Projekte;
 • Rekomandime profesionale në lidhje me projektet e zhvilluara nga kompanitë projektuese për nevojat e kompanisë;
 • Punë të tjera që lidhen me ndërtimin, duke përfshirë ofrimin e njohurive profesionale për menaxhmentin, përmirësimin e projekteve ekzistuese, pjesëmarrjen në zbatimin e projekteve të kompanisë, etj;
 • Organizimi/mbështetja e punimeve dhe dhënia e udhëzimeve për kontraktorët e shoqërisë dhe mbikëqyrja e realizimit të punimeve prej tyre në përputhje me planifikimin dhe organizimin e punimeve dhe përcaktimin e prioriteteve;
 • Organizimi dhe dhënia e instruksioneve për kontraktorët e kompanisë dhe mbikëqyrja e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Takime me klientet në punishte, për ti njoftuar në lidhje me njësitë ndërtimore duke i trajtuar kërkesat e tyre në harmoni me kontratën e shit-blerjes dhe atyre që dalin jashtë standardit të kompanisë;
 • Planifikimi i performancës së punës, angazhimi i burimeve dhe mbikëqyrja e punës;
 • Informimi i drejtuesve për ecurinë e punës, në përputhje me nevojat dhe kërkesat e vendit të punës;
 • Mbajtja e saktë dhe e rregullt e shënimeve dhe raporteve për punën e kryer dhe raportimi i planifikuar dhe i rregullt i punës tek drejtuesit e kompanisë;
 • Punë të tjera që lidhen me fushën e elektrikës.
 • Vendi i punës do të jetë në zyret e kompanisë ku zhvillohen projektet.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Kualifikim Universitar;
 • Njohuri të thelluara profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyera kërkimore, analitike dhe organizative;
 • Të ketë përvojë paraprake në projektimin e instalimeve elektrike për të paktën 3 vite;
 • Të ketë përvojë paraprake pune në mbikëqyrje/menaxhim do të konsiderohet si avantazh;
 • Të ketë njohuri të shkelqyer në Autocad dhe njohuri shumë të mira në programet kompjuterike të cilat përdorën në fushën e instalimeve elektrike për llogaritje përkatëse;
 • Njohuritë në prezantimin 3D të instalimeve do të konsiderohen si avantazh i madh;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të menaxhimit të kohës;
 • Njohja e gjuhës angleze është e rekomandur.

Inxhinier i Makinerisë

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Projektimi i Instalimeve të Makinerisë, përkatësisht Ngrohjes, Ftohjes, Ventilimit për projektet e zhvilluara nga kompania;
 • Analizë e plotë për fazën e Instalimeve të Makinerisë, përkatësisht Ngrohje – Ftohje, për nevojat e kompanisë – Projekteve;
 • Rekomandime profesionale në lidhje me projektet e zhvilluara nga kompanitë e projektimit për nevojat e kompanisë;
 • Zhvillon proceset e testimit dhe kryen testimin dhe vërtetimin e modeleve të reja;
 • Punë të tjera që lidhen me ndërtimin përfshijnë ofrimin e njohurive profesionale për menaxhmentin, përmirësimin e projekteve ekzistuese, pjesëmarrjen në zbatimin e projekteve të kompanisë, etj.
 • Organizimi/mbështetja e punimeve dhe dhënia e udhëzimeve për kontraktorët e shoqërisë dhe mbikëqyrja e realizimit të punimeve prej tyre në përputhje me planifikimin dhe organizimin e punimeve dhe përcaktimin e prioriteteve;
 • Organizimi dhe dhënien e instruksioneve për kontraktorët e kompanisë dhe mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve
 • Takime me klientet në punishte për ti njoftura në lidhje me njësit ndërtimore duke i trajtura kërkesat e tyre që janë në harmoni me kontratën e shitblerjes dhe atyre që dalin jashtë standardit të kompanisë.
 • Planifikimi i punës, angazhimi i burimeve dhe mbikëqyrja e punës.
 • Informimi i drejtuesve për ecurinë e punës, në përputhje me nevojat dhe kërkesat e vendit të punës.
 • Mbajtja e saktë dhe e rregullt e shënimeve dhe raporteve për punën e kryer dhe raportimi i planifikuar dhe i rregullt i punës tek drejtuesit e kompanisë.
 • Punë të tjera që lidhen me fushën e Makinerisë
 • Vendi i punës do të jetë në zyret e kompanisë ku zhvillohen projektet.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Kualifikim Universitar;
 • Njohuri të thelluara profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyera kërkimore, analitike dhe organizative
 • Të ketë përvojë paraprake në projektimin e instalimeve të makinerive ngrohje/ftohje/ventilim të paktën 3 vite.
 • Të ketë përvojë paraprake pune në mbikëqyrje/menaxhim do të konsiderohet si avantazh;
 • Të ketë njohuri të shkelqyer në Autocad dhe njohuri shumë të mira në programet kompjuterike të cilat përdorën në fushën e Makinerisë për llogaritje përkatëse;
 • Njohuritë në prezantimin 3D të instalimeve do të konsiderohen si avantazh i madh.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të menaxhimit të kohës;
 • Njohje e gjuhes angleze është e rekomandura

Inxhinier i Hidroteknikës

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Analize e Plotë për fazën e Instalimeve të Hidro - Teknikes, për nevojat e kompanisë - projekteve;
 • Rekomandime profesionale në lidhje me projektet e zhvilluara nga kompanitë e projektimit për nevojat e kompanisë;
 • Punë të tjera që lidhen me ndërtimin, përfshijnë ofrimin e njohurive profesionale për menaxhmentin, përmirësimin e projekteve ekzistuese, pjesëmarrjen në zbatimin e projekteve të kompanisë, etj.
 • Organizimi/mbështetja e punimeve dhe dhënia e udhëzimeve për kontraktorët e shoqërisë dhe mbikëqyrja e realizimit të punimeve prej tyre në përputhje me planifikimin dhe organizimin e punimeve dhe përcaktimin e prioriteteve
 • Planifikimi i punës, angazhimi i burimeve dhe mbikëqyrja e punës.
 • Kryerja e kontrollit të cilësisë në të gjitha projektet, shkrimi i raporteve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësim
 • Organizimi dhe dhënien e instruksioneve për kontraktorët e kompanisë dhe mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve
 • Takime me klientet në punishte për ti njoftura në lidhje me njësit ndërtimore duke i trajtura kërkesat e tyre që janë në harmoni me kontratën e shitblerjes dhe atyre që dalin jashtë standardit të kompanisë.
 • Informimi i drejtuesve për ecurinë e punës, në përputhje me nevojat dhe kërkesat e vendit të punës.
 • Mbajtja e saktë dhe e rregullt e shënimeve dhe raporteve për punën e kryer dhe raportimi i planifikuar dhe i rregullt i punës drejtuesve të kompanive.
 • Vendi i punës do të jetë në zyret e kompanisë ku zhvillohen projektet.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Kualifikim Universitar;
 • Njohuri të thelluara profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyera kërkimore, analitike dhe organizative
 • Të ketë përvojë paraprake në projektimin e instalimeve hidroteknike për të paktën 3 vite.
 • Të ketë përvojë paraprake pune në mbikëqyrje/menaxhim do të konsiderohet si avantazh;
 • Të ketë njohuri të shkelqyer në Autocad dhe njohuri shumë të mira në programet kompjuterike të cilat përdorën në fushën e instalimeve të Hidros për llogaritje përkatëse;
 • Njohuritë në prezantimin 3D të instalimeve do të konsiderohen si avantazh i madh.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të menaxhimit të kohës;
 • Punë të tjera që lidhen me fushën e Hidroteknikës.
 • Njohje e gjuhes angleze është e rekomandura

Të gjithë të interesuarit mund aplikojnë duke dërguar CV-në në e-mail adresën hr@bp-home.com 
dhe në subjekt duhet të ceket edhe pozita për të cilën aplikoni.

Data e fundit për aplikim është 15 Prill 2023. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet