1
PREMIUM

Auditor i Brendshëm, Zyrtar për Menaxhimin e Rrezikut

Ruaj
SIGKOS
Follow
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KOMPANIA E SIGURIMEVE “SIGKOS”  SHPALL KONKURS PËR 2 VENDE TË LIRA PUNE.

 1. Auditor i Brendshëm
 2. Zyrtar për Menaxhimin e Rrezikut

KS Sigkos ka kënaqësinë që të ftoj të gjithë të interesuarit të cilët janë proaktiv,  bashkëpunues dhe të përgjegjshëm, që të aplikojnë për pozitën në vijim.

Vendi i punës: Auditor i Brendshëm

Kandidati-ja për këtë vend pune duhet të jetë person me integritet, i cili është i gatshëm të ushtroj ne mënyrë të pavarur funksionin e auditorit të brendshëm ne përputhje me legjislacionin ne fuqi për industrinë e sigurimeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Kryen detyrat e auditimit në pajtueshmëri me Statutin e Auditimit te Brendshëm, Planin strategjik dhe atë vjetor;
 • Kryen dhe kontrollon ciklin e plotë të auditimit duke përfshirë menaxhimin e rrezikut dhe menaxhimin e kontrollit mbi efektivitetin e operacioneve, besueshmërinë financiare dhe pajtueshmërinë me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi;
 • Rishikimin e aplikimit dhe efektivitetin e procedurave për menaxhimin e rrezikut dhe metodologjive për vlerësimin e rrezikut;
 • Rishikimin e sistemeve të themeluara për të siguruar pajtueshmëri me kërkesat ligjore dhe rregullative, kodin e sjelljes dhe implementimin e politikave dhe procedurave;
 • Testimin e besueshmërisë dhe përpikëshmërisë së raportimeve;
 • Mbikëqyr zbatimin e SNK, SNA-ve, SNAB-ve dhe SNRF;
 • Përgatit dhe prezanton te Komiteti i Auditimit planin e auditimit te brendshëm, raporte që pasqyrojnë rezultatet e auditimit dhe procesin e dokumentimit të auditimit të brendshëm,
 • Vepron si një burim objektiv i këshillave të pavarura për të siguruar vlefshmërinë, ligjshmërinë dhe arritjen e qëllimit të auditimit të brendshëm.
 • Identifikon dobësitë e sistemit dhe operacioneve dhe rekomandon masa kundër rrezikut dhe masa për kursime në kosto;
 • Kryerja e auditimeve vijuese (përcjellëse) për të monitoruar përmirësimin ose implementimin e gjetjeve nga ana e menaxhmentit,
 • Angazhohet në zhvillimin e vazhdueshëm të njohurive në lidhje me rregullat e industrisë, rregulloret, praktikat më të mira, mjetet, teknikat dhe standardet e performances.
 • Ndihmon dhe koordinon punët në implementimin e gjetjeve të ngritura nga ana e auditorit të jashtëm, raporteve të ekzaminerëve rregullativ, etj.
 • Mban komunikim të hapur me menaxhmentin, Komitetin e Auditimit, dhe Bordin e Drejtorëve,
 • Kryerjen e punëve të tjera sipas nevojës dhe kërkesave nga Komitetit i Auditimit.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi (Financa, Kontabilitet, Manaxhment ose Disiplina të ngjashme);
 • Minimum tri (3) vite përvojë pune në sigurime, institucione financiare ose institucione tjera relevante në Auditim të Brendshëm/Jashtëm ose Financa dhe Kontabilitet;
 • Të jetë anëtar i një shoqate të njohur siç janë IIA, ACCA, SCAAK apo institucione tjera relevante dhe te jete Auditorë i/e Çertifikuar;
 • Njohuri dhe përvojë të praktikave, parimeve, procedurave të auditimit të brendshëm, si dhe standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF);
 • Njohuri të hollësishme të ligjeve dhe rregulloreve të BQK-së;
 • Shkathtësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problemeve;
 • Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese;
 • Shkathtësi të mira të punës në ekip si dhe në mënyrë të pavarur;
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Procedura për aplikim:

Kandidatët për këtë pozitë, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e tyre si :CV-në, letër motivimin, diplomën dhe dëshmitë tjera te kualifikimit, përvojën e punës, kopjen e letërnjoftimit  etj.

Kandidatët mund te aplikojnë duke dorëzuar dokumentet ne zarf te mbyllur ne adresën: Kompania e Sigurimeve “SIGKOS”, Prishtinë, Kompleksi Riera Z10 Rruga Magjistrale Prishtinë-Shkup, 10000, ose duke aplikuar online.

Afati i aplikimit është deri me datë: 09 prill 2023.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

KS Sigkos ka kënaqësinë që të ftoj të gjithë të interesuarit të cilët janë proaktiv,  bashkëpunues dhe të përgjegjshëm, që të aplikojnë për pozitën në vijim.


Vendi i punës: Zyrtar për Menaxhimin e Rrezikut

Kandidati-ja për këtë vend pune duhet të jetë person me integritet, i cili është i gatshëm të ushtroj ne mënyrë të pavarur funksionin e zyrtarit për menaxhimin e rrezikut ne përputhje me legjislacionin ne fuqi për industrinë e sigurimeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Përgatitja dhe zbatimi i një procesi të përgjithshëm të menaxhimit të rrezikut për kompaninë, i cili përfshin një analizë të ndikimit financiar në kompani kur ndodhin rreziqet;
 • Monitorimi dhe vlerësimi i performancës së kompanisë në zbatimin e rrezikut në procesin e saj të vendimmarrjes dhe propozimi i përmirësimeve në vazhdimësi;
 • Analizimi i rreziqeve aktuale dhe identifikimi i rreziqeve të mundshme materiale individuale dhe të agreguara të siguruesit;
 • Ndërtimi i ndërgjegjësimit të stafit të kompanisë për rrezikun duke ofruar mbështetje dhe trajnime;
 • Trajtimi i rreziqeve që rrjedhin nga marrëveshjet e kompensimit si dhe nga skema e bonuseve si dhe kryeja e stres-testeve të rregullta;
 • Vlerësimi i mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm në vazhdimësi në mënyrë që të identifikojë dhe të vlerësojë rreziqet e mundshme sa më herët që është e mundur;
 • Vlerësimi i trajtimit të mëparshëm të rreziqeve të kompanisë dhe krahasimi i rreziqeve të mundshme me kriteret e përcaktuara nga kompania siç janë kostot dhe kërkesat ligjore.
 • Mbështetje e Bordit, Komitetit të Rrezikut dhe Menaxhmentit të Lartë të kompanisë në kryerjen e përgjegjësive të tyre përkatëse, përfshirë ofrimin e analizave profesionale dhe kryerjen e rishikimit të rreziqeve ;
 • Informimi i Menaxhmentin të Lartë dhe raportimi i rregullt te Bordi dhe Komiteti i Rrezikut, lidhur me profilin e rrezikut të siguruesit dhe detajet e rreziqeve ndaj të cilave siguruesi është i ekspozuar si dhe propozimi i metodave të përshtatshme për zvogëlimin e këtyre rreziqeve;
 • Kryen edhe pune tjera sipas legjislacionit për sigurime dhe Komitetit te Rrezikut.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë Universitare në njërin nga drejtimet: menaxhim të rrezikut, ekonomik/financiar, administrim te biznesit, juridik, ose disiplina te ngjashme;
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën e menaxhimit të rrezikut në industrinë financiare apo industri tjetër relevante;
 • Njohuri të thellë dhe të specializuara në fushën e menaxhimit të rrezikut;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, si në të shkruar ashtu edhe në të folur,
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Procedura për aplikim:

Kandidatët për këtë pozitë, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e tyre si : CV-në, letër motivimin, diplomën dhe dëshmitë tjera te kualifikimit, përvojën e punës, kopjen e letërnjoftimit  etj.

Kandidatët mund te aplikojnë duke dorëzuar dokumentet ne zarf te mbyllur ne adresën Kompania e Sigurimeve “SIGKOS”, Prishtinë, Kompleksi Riera Z10 Rruga Magjistrale Prishtine-Shkup, 10000, ose duke aplikuar online.

Afati i aplikimit është deri me datë: 09 prill 2023.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

Shikime 3,535
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 09/04/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet