1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

për zgjedhjen e kandidatit për vendin  e punës:

 • Këshilltar i klientëve – komercialistë në Filialin në Gjakovë (një vend pune).

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Obligohet diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Obligohet se paku 1 vjet përvojë pune në bankë ose institucione tjera financiare;
 • Aftësi në shitje dhe përvojë në administrimin e parave;
 • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në Excel;
 • Aftësi të mira komunikuese,
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Është përgjegjës për realizimin e planeve të caktuara të shitjes kredive, kredit kartelave dhe produkteve tjera;
 • Shitja dhe këshillimi për të gjitha llojet e shërbimeve dhe produkteve bankare;
 • Shitja, afarizmi në arkë për persona fizikë e juridikë dhe raporti me palët;
 • Të gjitha llojet e llogarive, hapje e llogarive, depozita, kursime, kredi personale, kartela kreditore, urdhëresa të përhershme, rrugë bashkëkohore të tregtimit ( e-banking etj.);
 • Arkivimi i dokumenteve të klientit gjatë krijimit të marrëdhënies afariste me Bankën;
 • Harmonizimi i dokumentacionit në dosje të klientit me të dhënat e regjistruara në sistem;
 • Krijimi i raporteve ditore për numrin e llogarive të hapura dhe llogarive të mbyllura sipas llojeve rrjedhëse, TDA dhe të kursimeve;
 • Këshillimi i palëve lidhur me ofertën e Bankës dhe përzgjedhja e produkteve që i përshtatet klientit;
 • Kryerja e transaksioneve nga llogaria në llogari;
 • Grumbullimi i të dhënave afariste dhe raporteve financiare mbi klientin dhe afarizmin e tij;
 • Pavarësia në përpunimin e të dhënave dhe informatave afariste e financiare mbi komitentin, dhe bartja e tyre te shërbimet përkatëse të Bankës, të cilat janë të obliguara për përpunimin dhe lejimin e plasmanëve;
 • Bashkëpunimi me pjesët tjera organizative të Bankës me qëllim të lejimit efikas dhe kthimit të anuiteteve të kredisë si dhe zvogëlimit të riskut afarist;
 • Monitorimi dhe përcjellja e plasmanëve të lejuara, përkatësisht i realizimit të obligimeve të marra, me qëllim të shmangies së problemeve nga mos-përmbushja e obligimeve të marruara.
 • Përcjellja e realizimit dhe e kthimit të kredive dhe respektimi i obligimeve kontraktuese;
 • Përgatitja e raporteve mbi realizimin e planeve dhe qëllimeve afariste;
 • Kujdeset për portofolin e klientëve të tij me produktet dhe shërbimet aktive;
 • Sipas urdhrit të udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe punë dhe detyra të tjera nga fushëveprimi i vendit të punës.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës https://nlb-kos.com/aplikacioni-pune deri më datën 5 prill 2023. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet kopja e diplomës së kualifikimit si dhe CV-ja.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet