1

Një (1) ekspert në fushën e ligjit, politikave publike ose administratës publike për të mbështetur Institucionin të Avokatit të Popullit

Ruaj
Grupi për Studime Juridike dhe Politike
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS)

Termat e Referencës – Kërkesë për shërbime

JUST REACT- Ngritja e reagimit qytetar drejt një qasjeje të përmirësuar në drejtësi në Kosovë

 

 

 1. Historiku

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) së bashku me Fondin e Zhvillimit të Komunitetit (CDF) janë duke implementuar projektin e titulluar: JUST REACT, një projekt trevjeçar i financuar nga Komisioni Evropian. JUST REACT synon të promovojë rolin e qytetarëve dhe shoqërisë civile në promovimin e transparencës, llogaridhënies dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Kosovë. Projekti do të avokojë për qasje të përmirësuar në drejtësi për të gjithë qytetarët, me theks të veçantë në grupet e ndjeshme, komunitetet rurale, viktimat e dhunës dhe diskriminimit, ato të prira për abuzim, apo të tjerët që kanë më pak mundësi për qasje të duhur në drejtësi në përgjithësi. Ai gjithashtu do të forcojë dialogun ndërmjet shoqërisë civile, qytetarëve dhe institucioneve përkatëse në luftimin e padrejtësive sociale dhe mungesës së qasjes në drejtësi që është thelbësore për përmirësimin e mëtutjeshëm të sundimit të ligjit në Kosovë.


Në kuadër të këtij projekti do të ofrohet mbështetje për Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP) në fusha dhe tema të ndryshme përkitazi me nevojat e IAP-së. Mbështetja profesionale që do të ofrohet perfshinë analiza profesionale, ndihmë me ekspertë nëe tema të caktuara, dhe hulumtime tematike. Fokusi i kësaj mbështetje dhe projektit në përgjithësi është tek mbrojtja e interesit të përgjithshëm dhe të të drejtave të njeriut.  

Më konkretisht, me anë të kësaj thirrje  synohet që të angazhohet një ekspert/e i/e cili/cila  do të analizojë aspektin ligjor të legalizimit dhe lëshimit të certikatës së përdorimit të objekteve ndërtimore, Viteve të fundit shumë qytetarë të Kosovës janë përballur me shkelje të të drejtave të njeriut sa i përket legalizimit të pronave të tyre, pranimit teknik të objekteve, të drejtës në banim, të drejtës në pronë dhe të drejtës në jetë të sigurt. Për më tepër, qytetarët vazhdimisht përballen edhe me ngarkesa burokratike si nga investuesit ashtu edhe mosefiçencë institucionale sa i përket çështjeve të tilla.   

Objektivi i detyrës

Objektivi i kësaj detyre është rishikimi dhe analizimi i kornizës ligjore dhe nënligjore në fushën e legalizimit dhe certifikimit të objekteve të banimit dhe afariste dhe ndikimi në të drejtat e njeriut. Si rrjedhojë e këtij angazhimi një analizë/raport  mbi këtë çështje do të përpilohet ku analizohet e gjithë problematika e kësaj çështjeje, dhe jepen rekomandime përkitazi me të gjeturat nga raporti. Kjo Analizë do hartohet në bashkëpunim dhe konsultim të vazhdueshëm me zyrtarët e projektit JUST REACT si dhe përfaqësuesit relevant të IAP-së.

 1. Kriteret e kërkuara

Numri i ekspertëve dhe ekspertiza e kerkuar: Një (1) ekspert në fushën e ligjit / politikave publike / administratës publike

Arsimi: Të kenë diplomë universitare në fushën e drejtësisë

Përvoja profesionale: Së paku 7 vite përvojë pune së paku 5 nga to përvojë e dëshmuar në hartimin e analizave ligjore, strategjive publike, apo raporteve të ngjashme në fushën e ndërtimit dhe planifikimit hapsinor

Kërkesat gjuhësore: Aftësi të shkëlqyera të të shkruarit në shqip dhe anglisht

Pengesat: Aplikimet nga shërbyesit civil nuk janë të lejueshme dhe për pasojë do të refuzohen

 1. Fushëveprimi i angazhimit
 • Hartimi i një metodologjie të studimit dhe dakordimi me GLPS dhe IAP. Metodologjia duhet jetë precize dhe jo më e gjatë se 3 faqe dhe duhet të tregoj mënyrën e hartimit dhe përmbajtjen e analizës
 • Plani i punës me veprime dhe afate konkrete dhe lista e personave që do të intervistohen nëse është rasti.
 • Përgatitja e një strukture të analizës dhe dakordimi me GLPS dhe IAP.
 • Kryerja e intervistave me palët kryesore të interesit;
 • Raporti përfundimtar - të nxjerrë një raport të shkurtër përmbledhës të punës dhe gjetjeve
 1. Afati kohor dhe specifikat e angazhimit

Detyra aktuale do të shtrihet nga 20 prilli  deri në  31 maj 2023. Tabela më poshtë përshkruan detyrat/dorëzimit dhe afatin kohor, duke përfshirë numrin e ditëve.

 

 1. Afati dhe dorëzimi i dokumenteve:

Kandidatët e interesuar ftohen të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme deri më:  10 prill 2023 në orën 16:00, në adresën  applications@legalpoliticalstudies.org). Dokumentet duhet të përfshijnë:

 1. CV-në profesionale;
 2. Shprehjen e interesit që përshkruan se si angazhimi do të përmbushë kriteret e përzgjedhjes.
 3. Shembuj te analizave/raporteve/hulumtimeve.

      6.Procesi i vlerësimit dhe përzgjedhjes: Metoda e përzgjedhjes së konsulentëve individual

Vlerësimi i Curriculum Vitae (CV) kundrejt Termave të Referencës dhe fushëveprimit të shërbimeve

 

 

Kriteret e kualifikimeve të përgjithshme mund të përfshijnë nënkriteret e mëposhtme: kohëzgjatja totale e aktivitetit profesional, niveli i arsimimit dhe trajnimit, pozitat e mbajtura nga kandidati dhe përvoja si konsulent.

Kriteret e përshtatshmërisë për konsulencë mund të përfshijnë nënkriteret e mëposhtme: shkathtësi, zotërim të demonstruar të temës dhe aftësi ne prezantime, dhe përvojën paraprake, të gjitha të lidhura drejtpërdrejt me detyrën, fushën, lëndën, etj.

Konsulentët individualë përzgjidhen në bazë të kualifikimeve të tyre për detyrën. Përzgjedhja do të bazohet në krahasimin e kualifikimeve (CV-të) të të paktën tre kandidatëve të kualifikuar nga ata që shprehin interes. Kandidati me pikët më të larta të vlerësimit duhet të plotësojë të gjitha kualifikimet përkatëse dhe të jetë plotësisht i aftë për të kryer detyrën.

Asnjë aplikacion nuk do të pranohet/konsiderohet pas mbylljes së afatit për aplikim dhe në çfardo forme tjetër (p.sh. fizikisht, përmes faksit) ose të dërguara në adresa të tjera dhe në gjuhë tjetër përveç gjuhës shqipe ose/apo angleze. Thirrjet telefonike nuk pranohen. 

Aplikimet inkurajohen nga të gjithë kandidatët e kualifikuar, pavarësisht nga përkatësia etnike, mosha, besimi, aftësia e kufizuar, orientimi seksual dhe identiteti gjinor.


Group for Legal and Political Studies (GLPS)

Terms of Reference – Request for services

JUST REACT- Boosting Civic Reaction towards an Improved Access to Justice in Kosovo

 

 1. Background

The Group for Legal and Political Studies (GLPS) together with the Community Development Fund (CDF) are implementing the project entitled: JUST REACT, a three-year project funded by the European Commission. JUST REACT aims to promote the role of citizens and civil society in promoting transparency, accountability and protection of basic human rights and freedoms in Kosovo. The project will advocate for improved access to justice for all citizens, with special emphasis on vulnerable groups, rural communities, victims of violence and discrimination, those prone to abuse, or others who have less opportunities for proper access to justice in general. It will also strengthen the dialogue between civil society, citizens and relevant institutions in the fight against social injustices and the lack of access to justice which is essential for further improving the rule of law in Kosovo.


The project will provide support to the Ombudsperson Institution (OI) in various fields and topics related to the needs of the OI. Professional support that will be provided includes professional analysis, assistance with experts of the field, and thematic research. The focus of this support and the project in general is to protect the general interest and human rights. 

More specifically, through this call it is intended to assign an expert who will analyse the legal aspect of the legalization and issuance of the certificate of use of construction facilities. In recent years, many citizens of Kosovo have faced violations of human rights in terms of the legalization of their properties, technical acceptance of residential buildings, the right to housing, the right to property and the right to a safe life. In addition, citizens are constantly faced with bureaucratic burdens from investors as well as institutional inefficiency regarding such issues.  

Objective of the assignment

The objective of this assignment is to review and analyse the legal and sub-legal framework in the field of legalization and certification of residential and business facilities and the impact on human rights. As a result of this task, an analysis/report on this issue will be compiled where the entire problem of this issue is analysed, and recommendations are given regarding the findings of the report. This Analysis will be drawn up in cooperation and constant consultation with the officials of the JUST REACT project as well as the relevant OI representatives.

 1. Requirements

Number of experts and expertise requested: One (1) expert in the area of law/public policy/public administration

Education: University degree in law

Professional experience: At least 7 years of work experience, at least 5 of which should be demonstrated experience in drafting legal analyses, public strategies, or similar reports in the field of civil engineering and spatial planning

Language requirements: Excellent writing skills in Albanian and English

Eligibility: Applications from civil servants are ineligible and as such will be rejected.

 1. Scope of assignment
 • Design a research methodology, and agree with GLPS and OI. Methodology should be concise and no longer than 3 pages and should indicate the method of drafting and content of the analysis
 • Work plan with concrete actions and deadlines and the list of persons to be interviewed, if applicable.
 • Develop an analysis structure, and agree with GLPS and OI.
 • Conduct interviews with key stakeholders;
 • Final report – produce a brief summary report of the work and findings
 1. Timeline and assignment specifics

The current assignment will span from April 20 to May 31, 2023. The table below describes the tasks/deliverables and the timeline, including the number of days.

 1. Deadline and submission of documents:

Interested candidates are invited to submit the following documents by: 10 April 2023 at 16:00, to applications@legalpoliticalstudies.org). Documents should include:

 1. Professional CV;
 2. Expression of interest describing how the assignment will fulfil the selection criteria.
 3. Samples of previous analyses/reports/studies.

       6.Evaluation and selection process: Selection method of individual consultants

Evaluation of Curriculum Vitae (CV) against the Terms of Reference and scope of services

 

 

General qualification criteria may include the following sub-criteria: total duration of professional activity, level of education and training, positions held by the candidate and experience as a consultant.

Consultancy eligibility criteria may include the following sub-criteria: skills, demonstrated subject matter and presentation skills, and prior experience, all directly related to the task, field, subject, etc.

 Individual consultants will be selected based on their qualifications for the assignment. Selection will be based on a comparison of the qualifications (CVs) of at least three qualified candidates from those expressing interest. The candidate with the highest evaluation score should meet all relevant qualifications and be fully capable of performing the assignment.

No application will be accepted/considered after the application deadline and in any other form (e.g. in hard copy, via fax) or sent to other addresses and in a language other than Albanian and/or English. Phone calls are not accepted.

All qualified candidates are encouraged to apply, regardless of their ethnicity, age, faith, disability, sexual orientation and gender identity.


Grupa  za  Pravno- Političke  Studije (GLPS)

Zadatak projekta  – Zahtev za usluge

JUST REACT- Podizanje reakcije građana ka poboljšanom pristupu pravosuđu na Kosovu

 

 

 1. Istorijat

Grupa za pravno-političke studije (GLPS) zajedno sa Fondom za razvoj zajednice (CDF) realizuje projekat pod nazivom: JUST REACT, trogodišnji projekat koji finansira Evropska Komisija. JUST REACT ima za cilj da promoviše ulogu građana i civilnog društva u promovisanju transparentnosti, odgovornosti i zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda na Kosovu. Projekat će se zalagati za bolji pristup pravdi za sve građane, sa posebnim naglaskom na ugrožene grupe, ruralne zajednice, žrtve nasilja i diskriminacije, one podložne zlostavljanju ili druge koji imaju manji pristup pravdi. Takođe će ojačati dijalog između civilnog društva, građana i relevantnih institucija u borbi protiv društvenih nepravdi i nedostatka pristupa pravdi što je od suštinskog značaja za dalje unapređenje vladavine prava na Kosovu.

U okviru ovog projekta biće ponuđena podrška Instituciji ombudsmana (IO) u različitim oblastima i temama koje se odnose na potrebe IO-a. Stručna podrška koja će biti pružena obuhvata stručne analize, pomoć stručnjacima za predmetnu oblast i tematska istraživanja. Fokus ove podrške i projekta uopšte je zaštita opšteg interesa i ljudskih prava.

Tačnije, kroz ovaj poziv je predviđeno da se angažuje stručnjak koji će analizirati pravni aspekt legalizacije i izdavanja potvrde o korišćenju građevinskih objekata.Poslednjih godina mnogi građani Kosova suočeni su sa kršenjem ljudskih prava u smislu legalizaciju imovine, tehnički prijem objekata, pravo stanovanja, pravo svojine i pravo na bezbedan život. Štaviše, građani se stalno suočavaju sa birokratskim opterećenjima kako investitora, tako i institucionalnom neefikasnošću u vezi sa takvim pitanjima.

Svrha zadatka

Svrha ovog zadatka je sagledavanje i analiza zakonskog i podzakonskog okvira u oblasti legalizacije i sertifikacije stambenih i poslovnih objekata i uticaja na ljudska prava. Kao rezultat ovog zalaganja, biće sastavljena analiza/izvještaj o ovom pitanju gdje će se analizirati celokupni problem ovog pitanja i dati preporuke u vezi sa nalazima izvještaja. Ova Analiza će biti izrađena u saradnji i stalnim konsultacijama sa službenicima JUST REACT projekta kao i relevantnim predstavnicima IO-a.

 2   Obavezni kriterijumi

Broj stručnjaka i potrebna stručnost: Jedan (1) stručnjak iz oblasti prava / javne politike / javne uprave

Obrazovanje: Imati fakultetsku diplomu iz oblasti prava

Profesionalno iskustvo: Najmanje 7 godina radnog iskustva, od kojih najmanje 5 dokazano iskustvo u izradi pravnih analiza, javnih strategija ili sličnih izveštaja iz oblasti građevinarstva i prostornog planiranja

Zahtevi za jezik: Odlično poznavanje albanskog i engleskog jezika

Prepreke : Prijave civilnih službenika nisu dozvoljene i stoga će biti odbijene.

 

      3.Delokrug angažovanja

 1. Izrada metodologije studije i usaglašavanje sa GLPS i IO. Metodologija mora biti precizna i ne duža od 3 stranice i mora da prikazuje način izrade i sadržaj analize.
 2. Plan rada sa konkretnim postupcima i rokovima i spiskom osoba koje treba intervjuisati, ako je primenjivo.
 3. Priprema strukture analize i dogovor sa GLPS i IO.
 4. Obavljanje intervjua sa ključnim zainteresovanim strankama;
 5. Konačni izveštaj – izdati kratak rezime izveštaja o radu i nalazima

    4.Vremenski okvir i specifičnosti angažovanja

Trenutni zadatak će trajati od 20. aprila do 31. maja 2023 godine. Sledeča tabela opisuje zadatke/isporuke i vremenski okvir, uključujući broj dana.

  5  Rok i podnošenje dokumenata:

Pozivaju se zainteresovani kandidati da dostave sledeća dokumenta do: 10. aprila 2023. godine u 16:00 časova na applications@legalpoliticalstudies.org). Dokumenti moraju da sadrže:

 1. Biografija Profesionalni CV;
 1. Izražavanje interesa koji opisuje kako će angažman ispuniti kriterijume odabira.
 2. Primeri analiza/izveštaja/istraživanja.

  6  Proces ocenjivanja i odabira: Način odabira pojedinačnih konsultanta

Ocenjivanje  biografije (CV) u odnosu na zadatak i delokrug usluga

Kriterijumi opšte kvalifikacije mogu uključivati sledeće potkriterijume: ukupno trajanje stručne delatnosti, stepen obrazovanja i obuke, radna mesta kandidata i konsultantsko iskustvo.

Kriterijumi kvalifikovanosti za konsultacije mogu uključivati sledeće podkriterijume: veštine, dokazivanje prezentacije teme  i veštine, i prethodno iskustvo, sve direktno povezano sa zadatkom, oblasti , temom  itd.

Pojedinačni konsultanti se biraju na osnovu njihovih kvalifikacija za zadatak. Izbor će se zasnivati na poređenju kvalifikacija ( Biografija CV) najmanje tri kvalifikovana kandidata od onih koji su izrazili interesovanje. Kandidat sa najvećim brojem bodova mora da ispunjava sve relevantne kvalifikacije i da bude u potpunosti sposoban za obavljanje zadatka.

Nijedna prijava neće biti prihvaćena/razmotrena nakon isteka roka za prijavu iu bilo kom drugom obliku (npr. fizički, putem faksa) ili poslata na druge adrese i na jeziku koji nije albanski i/ili engleski Telefonski pozivi se ne prihvataju.

Prijave se podstiču od svih kvalifikovanih kandidata, bez obzira na etničku pripadnost, godine, veru, invaliditet, seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet