1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në  bazë të nenit 8. dhe 10 të Ligjit të Punës nr. 03/P – 212,NSH Ineks Shar Planina në  Brezovicë shpall konkurs për:

Punëtorë të përhershëm në ndërmarrjen shoqërore Inex Shar Planina Brezovicë, si:

1.SHEF I KUZHINËS, dhe

 1. ARKËTAR I NDËRMARRJES

Ndërmarrja shoqërore Inex Shar Planina Brezovicë shpall konkurs për 2 punëtorë të përhershëm të cilët do të jenë të angazhuar në qendrën e skijimit në Brezovicë si shef i kuzhinës dhe arkëtar.

Paga do të caktohet varësisht pozitës në të cilën angazhohet dhe në përputhje me politikën e kompanisë për paga.

Kandidatët që do të përzgjidhen për pozitat e lartpërmendura të punës në NSH „Ineks Shar Planina“ Brezovicë duhet, në mes tjerash, të kenë:

 • Shkollimin e mesëm
 • Përvojën e punës në qendër të skijimit apo në qendra të ngjashme (që i referohet pozitës së shefit të kuzhinës)
 • Njohuria e gjuhës shqipe dhe serbe është përparësi

Afati për dorëzimin e dokumenteve është 8 ditë prej  24.03.2023. deri më 31.03.2023. në orën 16:00.

Të gjithë kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet si në vijim:

 • Aplikacionin për punësim ose biografinë;
 • Dëshmi të kualifikimeve shkollore;
 • Dëshmi të përvojës së punës (një vit)
 • Vërtetim që kandidati nuk është nën hetime
 • Vërtetimin që nuk është i dënuar
 • Kopjen e lejes së njoftimit

Dokumentet e lartë kërkuara ju mund t’i dërgoni në email adresën:skicentarbrezovica@gmail.com apo në objektet e NSH Inex Shar Planina në  Brezovicë.


Na osnovu članova 8. i 10. Zakona o radu br. 03/P – 212, DP Ineks Šar Planina na  Brezovici raspisuje konkurs za:

Stalne  radnike u Društvenom preduzeću Inex Šar Planina Brezovica, i to:

1.ŠEF KUHINJE

 1. BLAGAJNIK PREDUZEĆA

Društveno preduzeće Inek Šar Planina Brezovice raspisuje konkurs za 2 stalna radnika koji će biti angažovani u ski centru u Brezovicama kao šef kuhinje i kao blagajnik.

Isplata će se vršiti u zavisnosti od pozicije na kojoj su angažovani iu skladu sa politikom plata kompanije.

Lica koja se biraju za gore navedena radna mesta u DP „Ineks Šar Planina“ Brezovica moraju, između ostalog, da imaju:

 • Srednja obrazovanja
 • Radno iskustvo u ski centrima ili sličnim centrima (odnosi se na poziciju sefa kuhinje)
 • Poznavanje albanskog i srpskog jezika je prednost

Rok za podnošenje dokumentacije je 8 dana od 24.03.2023.godine do 31.03.2023.godine u 16:00 časova.

Svi kandidati moraju dostaviti sledeća dokumenta:

 • Prijava za zapošljavanje ili biografija;
 • Dokaz o školskim kvalifikacijama;
 • Dokaz o radnom iskustvu (jednu godinu)
 • Potvrda da se protiv lica ne vodi istrazni postupak
 • Potvrda da nisu osudjivani
 • Kopija lične karte

Gore tražena dokumenta pošaljite na e-mail adresu:skicentarbrezovica@gmail.com ili u prostorijama DP Inex Šar Planina na  Brezovici.

Shikime 2,044
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 31/03/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Shtërpcë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet