1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi punësimi

TEB Sh.A është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në Turqi e mbështetur nga autoriteti ndërkombëtar i BNP Paribas.

TEB tani është duke kërkuar kandidatët e kualifikuar për pozitën e Menaxherit të Njësisë për Parandalimin e Mashtrimit, në Zyrën Qendrore.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Përgjegjës për Sistemin Kundër Mashtrimit të Bankës, skenarët e sistemit dhe përditësimet e tij sipas nevojave të biznesit dhe tendencave të reja të mashtrimit,
 • Kryerja e kontrolleve të rregullta dhe proaktive mbi rregullat e përcaktuara në sistem,
 • Përgjegjës për aplikimin e rregullave të mashtrimit të VISA dhe Master Card
 • Monitorimi dhe raportimi i rezultateve të mjeteve të mashtrimit të Bankës
 • Kryerja e hetimit të jashtëm të mashtrimit
 • Bashkëpunimi me departamente të tjera gjatë luftës kundër mashtrimit
 • Krijimi dhe azhurnimi i procedurave ekzistuese
 • Përgatitja e prezantimeve dhe raporteve të ndryshme lidhur me punën e tij / saj për mbledhjet dhe komisionet
 • Ndonjë detyrë tjetër siç kërkohet nga Udhëheqësi për Parandalimin e Mashtrimit

Kërkesat e njohurive dhe aftësive:

 • Diplomë universitare në Ekonomi ose Administrim Biznesi ose Matematikë ose Teknologji Informacioni
 • 7 vjet e më shumë përvojë bankare në detyra të ngjashme
 • Nivel i mirë i njohjes së gjuhës angleze
 • Aftësi e të menduarit analitik dhe aftësi për të menaxhuar ekipin
 • Aftësi të duhura komunikimit me klientët e brendshëm / të jashtëm
 • Preferohet të ketë CFE ose SCAAK ose certifikata të ngjashme dhe aftësi hetimore
 • Njohuri të mira në MS Office
 • Patentë shoferi të kategorisë B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 22.03.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable Bank in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkiye supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of Fraud Prevention Unit Manager, in Head Office.

Primary Responsibilities:

 • Responsible for the Bank Anti-Fraud System, system scenarios and its updates according to business needs and new fraud trends,
 • Performing regular and proactive controls on rules defined on system,
 • Responsible for applying VISA and Master Card Fraud Rules
 • Monitoring and reporting the Bank fraud tools results
 • Performing on external fraud investigation
 • Collaborating with other departments while fight against to fraud
 • Creation and keeping updated the existing procedures
 • Preparing various presentations and reports related his/her job for the meetings and committees
 • Any other duties as requested by the Head of Fraud Prevention

Knowledge and skill requirements:

 • University degree in Economy or Business Administration or Math or Information Technology
 • 7 years and more banking experience in similar duties
 • Having analytical thinking skill and ability to manage team
 • Good level of English Language
 • Strong communication skills with the internal/external customers
 • Preferably having CFE, SCAAK or similar certificates and investigation skill
 • Good knowledge in MS Office applications
 • Driving license Category B

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 22.03.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

Shikime 1,368
Kategoria Menaxhment
Skadon 22/03/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet