1

Praktikant - Ndihmës Analist i Portfolios së Korporatave (Alb/Eng)

Ruaj
TEB Banka
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë dhe është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Praktikant - Ndihmës Analist i Portfolios së Korporatave në Degën e Korporatës.

Përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen e eprorit direkt dhe me qëllim të fitim të njohurive profesionale, Praktikanti do të marr pjesë në:

 • Të prezantojë dhe të shesë produktet dhe shërbimet tona për klientët tanë të mundshëm.
 • Të veprojë sipas procedurave të brendshme të bankës lidhur me Njihe Klientin Tënd për Klientët Komercial dhe të Korporatave.
 • Të bëjë vizita të klientëve lidhur me NjKT (Njihe Klientin Tënd)
 • Të kryejë detyrat që mund të caktohen nga Divizioni Komercial dhe i Korporatave.
 • Të formojë numrin e klientit dhe kompletojë të gjitha dokumentet e kërkuara nga Departamenti i Pajtueshmërisë.
 • Ai/ajo siguron që të mbajë të gjitha dokumentet që lidhen me pozicionin e tij / saj në përputhje me rregulloret e Bankës dhe aplikimet.
 • T’i asistoj zyrtarët e portfolios komeriale në punët e përditshme.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet diplomë e Universitetit Ekonomik ose e Administrim Biznesit
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Leje të vozitjes

Ofrohet kontratë praktike me gjashtë muaj kohëzgjatje.Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Afati i fundit për aplikim është 21.03.2023. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of Intern - Corporate Portfolio Assistant for Corporate Branch.

Responsibilities:

Under the supervision of the immediate supervisor and with aim to gain professional acknowledge, the Intern will participate in:

 • To introduce and to sell our products and services to our potential clients.
 • To act as per bank internal procedures related to Know Your Customer for Commercial and Corporate Customers.
 • To make customer visits related to KYC (Know your client).
 • Performing any tasks that may be assigned by the Corporate and Commercial Division.
 • Forming customer number and complete all documents requested by Compliance Department.
 • She/he provides to keep all documents related to his/her position in accordance with Bank’s regulations and applications.
 • To assist Commercial Portfolio Officers in daily duties.

Qualifications required:

 • Preferably university degree in Economics or Business Administration
 • Understanding business environment and its specific trends and developments
 • Understanding of banking products and services
 • Preferably knowledge about banking core system
 • Excellent communication skills with the internal/external customers
 • Good knowledge in MS Office
 • Efficient in team work
 • Excellent level of English Language
 • Driving License

Six months internship contract will be offered.

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 21.03.2023. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.ss

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet