1

Përfaqësues Mjekësor/Farmaceutik

Ruaj
Biotek Solutions
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

BIOTEK KOSOVO L.L.C  PRISHTINE

Ne po kërkojmë një përfaqësues të kualifikuar shitjesh për të ndihmuar në shitjen e produkteve dhe shërbimeve në të cilat mbështeten klientët tanë.

Përfaqësues Mjekësor/Farmaceutik

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë Bachelor ose ekuivalente (Shkenca Natyrore – Mjekësi, Farmaceutikë, Kimi, Biokimi)
 • Përvojë pune në operacione tregtare dhe shitje
 • Përdorimi aktiv në punë i gjuhës angleze (e shkruar dhe e folur)
 • Përdorimi i kompjuterit në punë – MS office
 • Posedimi i detyrueshëm i patentë shoferit, shofer aktiv.

Aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi të shkëlqyera prezantuese dhe komunikuese me fuqi të dëshmuar bindëse
 • Orientimi drejt afateve dhe aftësia për të kryer aktivitete të shumta
 • Individ i vetë-motivuar me aftësi të forta biznesi, menaxhim të mirë të kohës dhe aftësi për prioritizimin e detyrave
 • Fleksibilitet për punë individuale dhe ekipore
 • Iniciativë dhe fokus në rezultate
 • Gatishmëri për të mësuar dhe përparuar në fushën e punës
 • Fleksibilitet për të punuar në terren.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Organizimi i shitjeve, realizimi i planeve dhe objektivave të përcaktuara
 • Komunikimi me partnerët e biznesit dhe mbështetja e aplikacioneve – qendrat klinike, laboratorët
 • Vizita e klientëve të mundshëm dhe aktualë

Ju ftojmë, nëse jeni të interesuar dhe përputheni me profilin e përshkruar për pozicionin, të dërgoni aplikacionin tuaj me një biografi profesionale në email.: info@biotek-kosovo.com , ajovanoski@biotek.com.mk ajovanoski@biotek-kosovo.com


                            BIOTEK KOSOVO L.L.C  PRISHTINE

We’re seeking a qualified sales representative to help sell the products and services that our customers rely on.

Medical/Pharmaceutical Representative

Required Qualifications:

 • Bachelor’s degree or equivalent (Natural Sciences – Medical, Pharmaceutical, Chemistry, Biochemistry)
 • Work experience in commercial operations and sales
 • Active working use of the English language (written and spoken)
 • Work use of a computer – MS office
 • Mandatory possession of a driver's license (B), active driver.

Required skills:

 • Excellent presentation and communication skills with proven persuasive power
 • Orientation towards deadlines and the ability to perform multiple activities
 • Self-motivated individual with strong business acumen, good time management, and task prioritization skills
 • Flexibility for individual and team work
 • Initiative and focus on results
 • Willingness to learn and progress in the field of work
 • Flexibility to work in the field.

Main Responsibilities:

 • Organizing the sales, realization of the set plans and targets
 • Communication with business partners and application support – clinical centers, laboratories
 • Visiting potential and current clients

We invite you, if you are interested and match the described profile for the position, to send your application with a professional biography to e-mails: biotek-kosovo@biotek.com.mk , ajovanoski@biotek.com.mk

                        

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet