Agjencia e Statistikave të Kosovës
Zhvillues i Aplikacioneve
Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Zyra e Kryeministrit –Ured Premijera –Office of the Prime Minister

Agjencia e Statistikave të Kosovës - Agencija za Statistiku Kosova - Kosovo Agency of Statistics

Bazuar në nenin 8 pika 3.1 , nenit 6 pika 5 dhe nenit 33 të Ligjit Nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ Nr.08/2012 per kushtet dhe Mënyrën e Ofrimit te te Dhënave te Fituara me Përpunime te Veçanta te Statistikave Zyrtare si dhe nenit 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Agjencia e Statistikave të Kosovës , bënë:

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Emri i Institucionit: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Titulli i punës: Zhvillues i Aplikacioneve

Numri i referencës: ASK-DMTI-001

Tarifa e shërbimit: 950 Euro (Bruto)

Raporton te: Udhëheqësi i Divizionit te TI-së

Lloji i kontratës: Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - (MSHV)

Kohëzgjatja e kontratës: muaj I plotë ASK-1

Orari i punës: 

Lokacioni dhe numri i ekzekutuesve: Në mënyrë që ASK ti përmbush këto objektiva, shpall konkurs për një Zhvillues i Aplikacioneve.

ASK respektivisht Departamenti i DMTI-së është duke ndërtuar një sistem për Menaxhimin e Metadatave. Ky sistem do të jetë kompatibil me sistemin e Eurostatit i tillë që do ti mundësojë ASK-së që të dërgojë metadata kombëtare në Eurostat përmes sistemit Metadata Hendler (ESS-MH), dhe si i tillë do të jetë në përputhje me SDMX. Sistemi do të gjenerojë skedarë të metadatave në fomatin .xml në përputhje me SDMX për të lehtësuar lidhjen me ESS-MH.

Në mënyrë që ASK ti përmbush këto objektiva, shpall konkurs për një Zhvillues i Aplikacioneve.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bashkërendon dhe ofron ndihmë për krijimin e strukturave dhe përmbajtjen e të dhënave të SDMX.
 • Bashkëpunon me udhëheqësin e projektit për Metadata për tu siguruar që çdo çështje teknike të zgjidhet.
 • Ndihmon në inicimin e projekteve të reja të shkëmbimit të të dhënave në formatin SDMX.
 • Merrë pjesë në grupin e punës të SDMX dhe nëngrupet specifike të lidhura me detyrat e punës. Kjo përfshin bashkëpunimin me ekspertet e Eurostatit të nën kontraktuar nga GOPA për të hartuar udhëzime dhe dokumente të praktikave më të mira për përdorimin e SDMX.
 • I ndihmuar dhe mbikëqyrur nga zyrtari përgjegjës i TI-së së ASK-së, do të zhvillojë një bazë të dhënash për metadata në një server të dedikuar enkas për këtë qëllim.
 • Ndërfaqja do të jetë bazuar në ESMS dhe ESQR:
 • Ndërfaqja do të dizajnohet dhe zhvillohet në një ndërfaqe miqësore që do të jetë e lehtë për tu qasur;
 • Bënë dokumentimin e projektit;
 • Në mënyrë rigoroze zbaton masat e sigurisë dhe planeve të rikuperimit të të dhënave;
 • Në mbikëqyrje të stafit lokal të TI-së, instalon, konfiguron dhe teston ueb aplikacionin në serverin e ASK-së;
 • Bashkëpunon me grupet tjera punuese si dhe ndihmon ne kontrollimin, krahasimin, analizimin dhe komentimin e te dhënave dhe rezultateve të tyre.

Shkathtësitë e kërkuara:

Diplomë Universitare në fushën e Teknologjisë Informative.

Së paku 4 vjet përvojë punë në fushën përkatëse (e obligueshme).

Kompetenca dhe aftësitë:

 • Njohja e gjuhëve koduese siç: C#, HTML, CSS;
 • Njohuri të avancuara në teknologjitë ASP .NET, MVC si dhe Microsoft SQL Server;
 • Njohuri në standardet e SDMX përparësi;
 • Shkathtësi në planifikim, hulumtim dhe analiza, kapacitet për të kuptuar proceset, për të koordinuar dhe organizuar punët;
 • Ruajtja e konfiencialitetit;
 • Të jetë i motivuar dhe aftësi për të punuar në atmosferë interdisciplinare;

Agjencia e Statistikave të Kosovës, mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore, nga të gjitha komunitetet.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Konkursi është i hapur 5 ditë kalendarike nga dita e publikimit ne media dhe në web faqen e ASK-se.

Paraqitja e kërkesave: Formularët për aplikim mund të merren në Arhiven e ASK-se, ose mund të tërhiqen nga web faqja e ASK-së në adresën http://ask.rks-gov.net/ .

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Agjencinë e Statistikave te Kosovës , Rr,”Zenel Salihu” nr.4 Prishtinë.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit të kualifikimit, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara , vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen intervistës me gojë.

Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni në zyrën e personelit , në tel: 038- 20031149 , prej orës 08:00 – 16: 00.

TAGS: Agjencia e Statistikave te KosovesPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1521
Kategoria Informatikë
Skadon 4 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US