1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Ftesë Publike

për takimin “Sesion Informues Para-tenderimit”

Ftohen kompanitë Projektuese Inxhinierike Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Projektimit për të marrur pjesë në sesionin informues për projektet “Përgatitja e Dokumentacionit Ndërtimor Projektues”

Kompania: Operatori Sistemit Transmisionit e Tregut - KOSTT

Vendi : KOSTT, rr. Isa Boletini 39, 10000 Prishtinë

Data e takimit  : 09.02.2023 në ora 10,00

Përshkrim:

Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut - KOSTT është në process të përgaditjes së një tenderi për ofrimin e shërbimeve për përgaditjen e “Dokumentacionin ndërtimor projektues” (Ndërtimore, arkitektonik, elektrik, mekanik, etj.) për nënstacionin e ri 220/35/10(20) kV Malishevë, Shunt Reaktor 100MVar, dhe Rehabilitimi i NS. Vushtrri, konform kërkesave që dalin nga ligjet rregullative dhe Ligjit për Ndërtim Nr. 04/L – 110, (me plotësimet, udhëzimet administrative përkatëse), Ligjit për prokurim dhe Ligji për Planifikim Hapësinor, etj, në Kosovë.

Duke pasur parasysh kompleksitetin e këtij tenderi, KOSTT para tenderimit, fton të gjithë kompanitë që ofrojnë shërbime të projektimit t'i bashkohen kësaj ftese ku do te prezantohen projektet në fjalë.

Qëllimi:

Qëllimi i sesionit informues para tenderimit është që të informohet tregu me qëllim të krijimit të një konkurrence sa më të lartë për projektet në fjalë, si dhe analizimi i gjendjes së tregut për projektet në mënyrë që të inicimi i aktivitetit prokurues të jetë sa më i kompletuar.

Duke e pasur parasysh se për përgaditjen e “Dokumentacionit Ndërtimor projektues” duhet te jetë një kompani me experience në këtë fushë, atëherë KOSTT fton në takim parapregaditor të gjitha kompanitë e aftësuara për përgaditjen e komplete të dokumentacionit Ndërtimor, Arkitektonik dhe Elektrik për projektet e mëposhtme:

 1. NS 220/35/10(20) kV Malisheva me linjën transmetuese 220kV;
 2. 100 MVar Shunt Reaktori Variabil dhe
 3. Rehabilitimi i NS 110/10(20) kV NS. Vushtrri.
 1. Objektivi

Projekti ka si objektiv kryesor përgaditjen e Dokumentacionit Ndërtimor Projektues, për KOSTT (Autoriteti Kontraktues) për dizajnin Konceptual/ideor, Vlerësimi i ndikimit mjedisor, Projektin Kryesor, si dhe të gjitha dokumentacionet tjera sipas ligjit, për projektet e lartëshënuara me qëllim të ndërtimit të suksesshëm të nënstacionit të ri 220/35/10(20) kV Malisheva, instalimit të Shunt reaktorit reverzibil 110MVAr në anën 400kV dhe Rehabilitimit të NS 110/10(20)kV Vushtrri 1, sipas IEC standardev, Kodit te rrjetit; Kodit të pajisjeve elektrike dhe ligjeve rregullative dhe ligjit për ndërtim (Ligji për Ndërtim Nr. 04/L – 110 kV, me plotësimet, udhëzimet administrative përkatëse, Ligji i prokurimit, Ligji për Planifikim Hapësinor, etj ) në Kosovë të cilat janë në fuqi.

Kontraktori përgadit dokumentacionin ndërtimor projektues dhe bashkë me Autoritetin Kontraktues aplikojnë për marrjen e kushteve ndërtimore dhe Lejes Ndërtimore.Kontraktori përkrah Autoritetin kontraktues deri në marrjen e Lejes ndërtimore .

Të gjithtë të interesuarit ftohet që fillimisht të konfirmojnë pjesëmarrjen në sesion, në emailin info@kostt.com

Vëmendje:

Më anë të kesaj ftese, KOSTT paralajmëron të interesuarit, që nuk bartë asnji lloj obligimi ligjor apo financiar të mbulimit të shpenzimeve si për pjesëmarrje apo ashtu edhe çdo gjë tjetër relevante me këto projekte.


Public Invitation

for the "Pre-tender Information Session" meeting

National and International Engineering Design companies are invited to participate in the informative session for projects "Preparation of Design Construction Documentation”

Company: Transmission System and Market Operator - KOSTT

Place: KOSTT, str. Isa Boletini 39, 10000 Pristina

Meeting date: 09.02.2023 at 10:00

Description:

Transmission System and Market Operator - KOSTT is in the process of preparing a tender for the provision of services for the preparation of the "design construction documentation" (Construction, architectural, electrical, mechanical, etc.) for the new substation 220/35/10 (20) kV Malishevë, Shunt Reactor 100MVar, and NS Rehabilitation. Vushtrri, in accordance with the requirements arising from the regulatory laws and the Law on Construction No. 04/L – 110, (with additions, relevant administrative instructions), Law on procurement and Law on Spatial Planning, etc., in Kosovo.

Given the complexity of this tender, KOSTT, prior to tendering, invites all companies that offer design services to join this invitation where the projects in question will be presented.

Purpose

The purpose of the pre-tendering information session is to inform the market in order to create the highest possible competition for the projects in question, as well as to analyze the state of the market for the projects so that the initiation of the procurement activity is as complete as possible. .

Bearing in mind that for the preparation of the "Design Construction Documentation" there must be a company with experience in this field, then KOSTT invites to a pre-preparatory meeting all companies capable of preparing complete sets of Construction, Architectural and Electrical documentation for the following projects :

 1. NS 220/35/10(20) kV Malisheva with the 220kV transmission line;
 2. 100 MVar Shunt Variable Reactor and
 3. Rehabilitation of NS 110/10(20) kV NS. Vushtrri.

 

 1. Objectiv

The main objective of the project is the preparation of Design Construction Documentation for KOSTT (Contracting Authority) for Conceptual/Ideological Design, Environmental Impact Assessment, Main Project, as well as all other documentation according to the law, for the aforementioned projects with the aim of successful construction of the new 220/35/10(20) kV Malisheva substation, the installation of the 110MVAr reversible shunt reactor on the 400kV side and the Rehabilitation of NS 110/10(20)kV Vushtrri 1, according to IEC standards, the Network Code; Electrical equipment code and regulatory laws and construction law (Construction Law No. 04/L – 110 kV, with additions, relevant administrative instructions, Procurement Law, Spatial Planning Law, etc.) in Kosovo which are in force.

The contractor prepares the design construction documentation and, together with the Contracting Authority, applies for obtaining construction conditions and a Building Permit. The contractor supports the contracting authority until obtaining the construction permit.

All those interested are invited to first confirm their participation in the session by emailing. info@kostt.com

Attention:

By means of this invitation, KOSTT warns the interested parties, not to bear any type of legal or financial obligation to cover the expenses for participation or anything else relevant to these projects.


Javni poziv

za sastanak „Pred-tenderska informativna sesija“.

Pozivaju se domaće i međunarodne kompanije za projektovanje da učestvuju na informativnoj sesiji za projekte „Izrada projektno-konstrukcijske dokumentacije“

Kompanija: Operator Sistema  Prenosa i Tržista- KOSTT

Mesto: KOSTT, ul. Isa Boletini 39, 10000 Priština

Datum sastanka: 09.02.2023 u 10:00 časova

Opis:

Operator Sistema  Prenosa i Tržista- KOSTT je u toku pripreme tendera za pružanje usluga za izradu „Projektne građevinske dokumentacije“ (Građevinska, arhitektonska, elektro, mašinska i dr.) za novu trafostanicu 220. /35/10 (20) kV Mališevo, šant reaktor 100MVar, i rehabilitacija NS110/35kV . Vučitrn 1, u skladu sa zahtevima koji proizilaze iz regulatornih zakona i Zakona o izgradnji br. 04/L – 110, (sa dopunama, relevantnim administrativnim uputstvima), Zakon o nabavci i Zakon o prostornom planiranju, itd., na Kosovu.

S obzirom na složenost ovog tendera, KOSTT, pre raspisivanja tendera, poziva sve kompanije koje nude usluge projektovanja da se pridruže ovom pozivu gde će biti predstavljeni predmetni projekti.

Svrha

Svrha predtenderske informativne sesije je informisanje tržišta kako bi se stvorila što veća konkurencija za predmetne projekte, kao i analiza stanja tržišta za projekte kako bi se pokrenula aktivnost nabavke. što je moguće kompletniji.

Imajući u vidu da za izradu „Projektno-građevinske dokumentacije“ mora postojati firma sa iskustvom u ovoj oblasti, onda KOSTT poziva na predpripremni sastanak sve kompanije sposobne da pripreme kompletne komplete građevinske, arhitektonske i elektro dokumentacije za sledeći projekti:

 1. NS 220/35/10(20) kV Mališevo sa dalekovodom 220kV;
 2. 100 MVar šant promenljivi reaktor i
 3. Rehabilitacija NS 110/35 kV NS. Vushtrri.
 1. Objektiv

Osnovni cilj projekta je izrada Projektno građevinske dokumentacije za KOSTT (Ugovarač) za idejno/ideološko rešenje, procenu uticaja na životnu sredinu, glavni projekat, kao i sve ostale dokumentacije u skladu sa zakonom, za navedene projekte sa ciljem uspešne izgradnje nove trafostanice 220/35/10(20) kV Mališevo, ugradnje reverzibilnog reaktora 110MVAr na strani 400kV i rehabilitacije NS 110/10(20)kV Vučitrn 1, prema standardima IEC, Mrežni kod; Kodeks električne opreme i regulatorni zakoni i zakon o izgradnji (Zakon o izgradnji br. 04/L – 110 kV, sa dodacima, relevantna administrativna uputstva, Zakon o nabavci, Zakon o prostornom planiranju, itd.) koji su na snazi na Kosovu.

Izvođač izrađuje projektnu građevinsku dokumentaciju i zajedno sa Naručiocem aplicira za dobijanje građevinskih uslova i građevinske dozvole Izvođač podržava Naručioca do dobijanja građevinske dozvole..

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje učešće na sesiji prvo potvrde putem  e-maila  info@kostt.com

Pažnja:

Ovim pozivom KOSTT upozorava zainteresovane strane da ne snose bilo kakvu pravnu ili finansijsku obavezu pokrivanja troškova učešća ili bilo čega drugog relevantnog za ove projekte.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet