Komuna e Obiliqit
Drejtor Shkolle (1)
Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës/Republika Kosovo/Republc of Kosova

Komuna e Obiliqit/Opstina Obilic/Municipality of  Obiliq

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2, te Ligji i Punës, nr.03/L -212, neni 5, paragrafi c, Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr.03/L-068, neni 20, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,nr.04/L-032, Udhëzimin Administrativ të MASHT-it, nr.8/2014, dhe kërkesën me nr.-X- 357,të  datës  13.05.2019, Drejtoria e Arsimit me datë  14.05.2019, rishpall   :

KONKURS

 1. SHMLP”Ismail Dumoshi “në Obiliq,

Vendi i punës: Drejtor

Kushtet dhe kriteret për drejtor :

 Kandidatët e interesuar për të konkurruar  për vendet e punës drejtor dhe  zëvendësdrejtor duhet  t’i plotësojnë  këto kushte:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës ;
 • Të kenë të kryer së paku arsimin universitar të nivelit themelor (së paku kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar), nga profilet e pranueshme për pozitën e mësimdhënësit;
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit apo që është në procedurë të licencimit;

Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për  udhëheqje, administrim ose menaxhim;

Të kenë së paku 3 vjet përvojë pune në arsim ose në institucione të arsimit;

Të posedojnë këto dokumente:

 •                4.1 Certifikatën e lindjes;
 •                4.2 Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës;
 •                4.3 Dëshminë për përvojë e punës (3 vite);
 •                4.4 Portfolion profesionale (shiko UA 08/2014 për përmbajten e  portfolios, shtojca “G”);
 •                 4.5Letërreferencë nga një institucion publik-kredibil (si MASHT,DKA,Këshilli Drejtues i   
 •                      Shkollës,universiteti etj).
 •                4.6 Letërat e referencës  duhet të kenë  përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;
 •                 4.7 Planin zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues për të cilën ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapsirë 1.5, fonti i shkronjave 12  ariel);
 •                 4.8 Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja shëndetësore;
 •                4.9 Dëshminë se nuk është nën hetime.

Detyrat  dhe përgjegjësitë e drejtorit  të shkollës janë të parapara  te Ligji nr.04/L-032  për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës.

     Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë origjinal ose të noterizuara.Drejtoria e Arsimit nuk mban përgjegjësi  për kthimin e dokumenteve të  kandidatëve  konkurrues.

Kohëzgjatja:Marrëdhënia e punës krijohet përmes kontratës në pajtim me Ligjin e Arsimit Parauniversitar në Republikën e Kosovës.

Fletëkërkesat merren në zyrën e pranimit,ose në faqen zyrtare të KK-së dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të  njejtën zyrë. Afati i konkurrimit  është 15 ditë nga dita e publikimit në shtyp.                 

Drejtori:Agim Spahiu 

TAGS: Komuna e Obiliqt, ObiliqKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 66
Kategoria
Skadon 7 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Kastriot
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US