Komuna e Obiliqit

Drejtor Shkolle (1)

	 	 

Republika e Kosovës/Republika Kosovo/Republc of Kosova

Komuna e Obiliqit/Opstina Obilic/Municipality of  Obiliq

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2, te Ligji i Punës, nr.03/L -212, neni 5, paragrafi c, Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr.03/L-068, neni 20, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,nr.04/L-032, Udhëzimin Administrativ të MASHT-it, nr.8/2014, dhe kërkesën me nr.-X- 357,të  datës  13.05.2019, Drejtoria e Arsimit me datë  14.05.2019, rishpall   :

KONKURS

 1. SHMLP”Ismail Dumoshi “në Obiliq,

Vendi i punës: Drejtor

Kushtet dhe kriteret për drejtor :

 Kandidatët e interesuar për të konkurruar  për vendet e punës drejtor dhe  zëvendësdrejtor duhet  t’i plotësojnë  këto kushte:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës ;
 • Të kenë të kryer së paku arsimin universitar të nivelit themelor (së paku kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar), nga profilet e pranueshme për pozitën e mësimdhënësit;
 • Të kenë licencë të rregullt të mësimdhënësit apo që është në procedurë të licencimit;

Të kenë përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për  udhëheqje, administrim ose menaxhim;

Të kenë së paku 3 vjet përvojë pune në arsim ose në institucione të arsimit;

Të posedojnë këto dokumente:

 •                4.1 Certifikatën e lindjes;
 •                4.2 Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës;
 •                4.3 Dëshminë për përvojë e punës (3 vite);
 •                4.4 Portfolion profesionale (shiko UA 08/2014 për përmbajten e  portfolios, shtojca “G”);
 •                 4.5Letërreferencë nga një institucion publik-kredibil (si MASHT,DKA,Këshilli Drejtues i   
 •                      Shkollës,universiteti etj).
 •                4.6 Letërat e referencës  duhet të kenë  përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake;
 •                 4.7 Planin zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues për të cilën ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapsirë 1.5, fonti i shkronjave 12  ariel);
 •                 4.8 Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja shëndetësore;
 •                4.9 Dëshminë se nuk është nën hetime.

Detyrat  dhe përgjegjësitë e drejtorit  të shkollës janë të parapara  te Ligji nr.04/L-032  për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës.

     Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë origjinal ose të noterizuara.Drejtoria e Arsimit nuk mban përgjegjësi  për kthimin e dokumenteve të  kandidatëve  konkurrues.

Kohëzgjatja:Marrëdhënia e punës krijohet përmes kontratës në pajtim me Ligjin e Arsimit Parauniversitar në Republikën e Kosovës.

Fletëkërkesat merren në zyrën e pranimit,ose në faqen zyrtare të KK-së dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të  njejtën zyrë. Afati i konkurrimit  është 15 ditë nga dita e publikimit në shtyp.                 

Drejtori:Agim Spahiu 

TAGS: Komuna e Obiliqt, ObiliqKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 185
Kategoria
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Kastriot
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC