1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

 ”OLTI  TRASING“ SH.P.K.

Prishtinë

“ Olti Trasinig” është kompani me përvojë të gjatë në ndërtimtari dhe në tregun e punës, e cila  aktivitetet punuese i zhvillon në Kosovë dhe më gjerë. Me qëllim të realizimit dhe mbulueshmërisë së projektëve punuse të cilat i ka në zhvillim-implementim e sipër, shpall konkurs për rekrutimin e stafit, përkatësishtë pozitat e punës si më poshtë. Në harmoni të zbatimit të Ligjit e Punës dhe Rregulloëve te Brendëshme të kompanisë,  mirëpresim aplikimin-intersimin e kandidatëve për këto vende pune:

 1. INXHINIER I ARKITEKTURËS - (1 pozitë  )
 2. INXHINJER I NDËRTIMTARISË - Konstruktiv ( 1 pozitë )
 3. INXHINJER I ELEKTROS - (1 pozitë 
 4. MJËSHTËR – TEKNIK PËR RRYMA TË DOBËTA ( 2 pozita)
 5. MJESHTËR PËR UJËSJELLËS –  DHE KANALIZIME   ( 2 pozita )
 6. PUNËTORË NË NDËRTIMTARI (5 pozita)
 7. MJESHTËR - për Prodhim të Dyerve dhe Dritarëve ( 1 pozita ) , DHE
 8. NDIHMËS MJESHTËR - për Prodhim të Dyerve dhe Dritarëve ( 1 pozitë )
 9. SALDUES ( 1 pozitë )
 10. NDIHMËS SALDUES (1 pozitë )

______________________________________________________________________________

 

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË PUNËS DHE AKTIVITETËVE PUNUESE ( Pozitat 1-3)

 • Inxhinjerat- koordinohen dhe bashkpunonjë ngushtë me menaxhmentin e kompanisë, sidhe me strukturat të tjera profesionale, duke u kordinuar dhe ndërvepruar efektivishtë lidhur me projektet ndërtimore.
 • Hartojnë dhe projektojnë plane profesionale të situacionëve të objektëve ndërtimore që do të ndërtohen dhe finalizohen.
 • Përkujdesen dhe monitorojnë zbatueshmërinë e tyre në kuptimin cilësor dhe sasiorë si nga punëtorët dhe ekzekutues të tjerë të punimëve.
 • Organizojnë punën  e tyre si dhe me punëtorët e tjerë duke përcaktuar prioritetet dhe mbarëvajtjen e punimëve.
 • Janë përgjegjës dirket për projektet e besuara.
 • Angazhimi në projekte mbrenda vendit dhe jashtë vendit sipas nevojës dhe projekteve të kompanisë.
 • Përkujdesje ndaj afatëve kohore për realizueshmëri të projekëtve.

Kualifikimet, aftësitë profesionale dhe përvojat e punës ( pozitat nga 1 - 3)

 • Kualifikime  superiore  përkatëse (fakulteti) sistem pesë vjeçarë, apo sist. bachelor – 3 vjeç.
 • Njohje të programëve punuse - Microsoft Office, AutoCAD, ArchiCAD, etj. (e pëlqyeshme).  
 • Afatësi në projketim dhe hartim të projekt -planëve, zbatim- implementim të tyre.
 • Njohje-orjentuese profesionale të projektëve ndërtimore dhe planëve punuese .
 • Njohje mesatare të gjuhëve  Gjermane apo Anleze.
 • Përvojë të punës në lëmin/it përkatëse ( së paku dy vjet punë), është përparësi .
 • Gjendja e mirë  shëndetësore.

Kushtet e punës dhe kompenzimet:

 • Do të punohet në kushte të përshtatëshme (standarde) pune dhe në konformitet me Ligjin e Punës dhe Rregulloret e brendëshme të kompanisë .
 • Trajtim  të barabartë dhe pa asnjë diskrimiknim të çfarëdo lloji.
 • Pagat dhe kompenzimet - do të jenë në konkurueshmëri të tregut të punës, kompenzime motivuese- shtesë për performancë të mirë dhe realizueshmëri në punë .

________________________________________________________________________________________

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË PUNËS DHE AKTIVITETËVE PUNUESE ( Pozitat 4-10)

Profilet si më poshtë,  do të jenë pjesë të aktivitetëve punuese në kuadër të kompanisë të cilët do të zhvillojnë aktivitetin e tyre  sipas llojt të punës dhe përcaktimit profesional, përkatësishtë pozitës në punë si në vijmë:

 

 1. MJËSHTËR – TEKNIK PËR RRYMA TË DOBËTA ( 2 pozita )
 • Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe struktura tjera mbikqyrëse dhe profesionale.
 • Shpërndarje të rrjetëve dhe instalimëve përkatëse(rrjeti internetit, kamerave, alarmit te zjarrit etj.) infrastrukturore të objektëve ndërtimore të parapara sipas projektëve përkatëse praprake.
 • Përkujdesje dhe zgjuarësi në implementim të projektëve.
 • Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre në kohë reale.

 1. MJESHTËR PËR UJËSJELLËS –  DHE KANALIZIME   ( 2 pozita )
 • Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe struktura tjera mbikqyrëse dhe profesionale.
 • Instalim të rrjetit (nyjëve) të ujësjellësit, montim të nyjëve sanitare, rrjetin e kanalizimëve dhe nyjëve të kanalizimëve sipas standardëve koherente, për këto lloje të punuimëve.
 • Përkujdesje të shtuar dhe zgjuarësi në implementim të projektëve.
 • Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre në kohë reale.

 1. PUNËTORË NË NDËRTIMTARI (5 pozita)
 • Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe strukturat tjera mbikqyrëse dhe profesionale.
 • Kryen aktivitete ndërtimore, dhe jo vetëm, si psh. Ndërtim i murëve, suvatime,  vendosje dhe shkrehje të skelëve të punës, përshtatje dhe adoptime dhe modifikume të hapsirave punuse, etje.
 • Përkujdesje dhe zgjuarësi në implementim të projektëve.
 • Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre sipas rekomandimëve të parapara në kohë reale.

 1. MJESHTËR, DHE NDIHMËS TË TIJ, për Prodhim të Dyerve dhe Dritarëve ( nga një (1) pozitë )
 • Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe strukturat tjera mbikqyrëse dhe profesionale (me Inxhinjerat).
 • Prodhim të dyerëve dhe dritarëve , si dhe modifikme të ndryshme profesionale të profilave dhe konstrukcionëve të ndryshme  të dyerëve dhe dritarave  ( profile metalike, Plastike, Alumini etj).
 • Përkujdesje dhe zgjuarësi në implementim të projektëve (prodhim, montim dhe modifikim).
 • Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre sipas rekomandimëve të parapara në kohë reale.

 1. Ndihmës Mjeshtër (1 pozitë ), -Ndihmon dhe bashkpunon me mjeshtrin Kryesor - mbikqyrës në të gjitha aktivitetet punuese, dhe nën mbikqyrjen e tij angazhohet efektivishtë për prodhimin e dyerëve dhe dritarëve, etj.

 1. SALDUES ( 1 pozitë )
 • Bashkëkordonim me menaxhmentin dhe strukturat tjera mbikqyrëse dhe profesionale.
 • Salidime dhe modifikme të ndryshme profesionale të profilave dhe konstrukcionëve të ndryshme metalike.
 • Përkujdesje dhe zgjuarësi në implementim të projektëve.
 • Respektim i afatëve për kryerje të punimëve dhe angazhim për realizim të tyre sipas rekomandimëve të parapara në kohë reale.

 1. Ndihmës Saldues (1 pozite) , - Ndihmon dhe bashkëpunon me mjeshtrin Saldues në të gjitha aktivitetet punuese, dhe nënmbikqyrjen e tij angzhohet efektivishte në punë .

 Kualifikimet, aftësitë profesionale dhe përvojat e punës ( pozitat ng 4 -10 )

 • Shkolla e mesme  në drejtimin/et përkatëse për pozitat simë lartë  ( është përparësi)
 • Trajnime dhe certifikime të ndryshme profesionale, sidhe aftësim në programe të ndryshme në punët profesionet përkatëse ( janë të pëlqyshme)  .
 • Njohje-orjentuese profesionale të projektëve dhe planëve punuese .
 • Përvoja  punës në lëmi/n përkatëse është përparësi ,( së paku një ( 1) vjet punë).
 • Njohje mesatare të gjuhëve  Gjermane apo Angleze (ata që dëshirojnë të punojnë jashtë vendit )
 • Gjendja e mirë shëndetësore .

Kushtet e punës dhe kompenzimet:

 • Do të punohet në kushte të përshtatëshme pune (standarde) pune dhe në konformitet me Ligjin e Punës dhe Rregulloret e brendëshme të kompanisë .
 • Trajtim  të barabartë dhe pa asnjë diskriminim të çfarëdo lloji.
 • Pagat dhe kompenzimet, do të jenë në konkurueshmëri të tregut të punës, (kompenzime motivuese - shtesë për performancë të mirë, dhe realizueshmëri në punë).

Informacione të  përgjithshme për të gjithë aplikantët  dhe mënyrën e aplikimit;

Të gjithë të interesuarit për pozitat e sipër cekuara,  që (dëshirojnë)do të punojnë jashtë vendit është e domosdoshme njohja e gjuhës Angleze dhe/apo Gjermane.

Aplikimi, bëhet online , duke dërguar aplikacionin dhe CV-në, në email adresat si në vijmë: oltitrasing@benidonagroup.com  ose,   oltitrasing2005@gmail.com  ,  sidhe mundë të sillen fizikishtë në zyret e “Olti Trasing”, Rr. “Bill Klinton” pn., Lakrishtë, Prishtinë. -- Për ndonjë sqarim/ pyetje eventuale  mund të thirrni në këtë nr. tel.: 045/440-440.

Kandidatët që përzgjidhen  (bazuar në  intervesitat që do të mbahen),  më pas do të sjellin edhe dokumentacionin mbështetës për kulifikimet/certifikata dhe përvojat e paraqitura si në CV–të e tyre.

Konkursi do të jetë i hapur 14 ditë nga dita e publikimit.

Në varësi të numrit të madhë të të interesuarve,  në  intervistë do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të përzgjidhen sipas kushtëve më të plotësuara-vlerësuara,nga menaxhmenti përkatës. 

Shikime 3,083
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 15/02/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet