1
PREMIUM

Analist/e Kreditor/e, Përgjegjës/e Dege, Zyrtar/e për Kontrolle Interne

Ruaj
Kreditimi Rural i Kosovës
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Kreditimi Rural i Kosovës SH.P.K., është Institucion Mikrofinanciar i regjistruar në BQK, me mision të ofroj shërbime financiare për klientët me të ardhura të ulëta, me fokus të veçantë për bizneset mikro, të vogla, bujqësore dhe aktivitetet tjera në zonat rurale dhe urbane, me fokus prioriteti në bujqësi dhe një vëmendje të veçantë për qëndrueshmërinë financiare, sociale dhe mjedisore.

Kreditimi Rural i Kosovës Sh.p.k shpall:

KONKURS

Për rekrutim të pozitave si në vijim:

 • Një (1) Analist-e Kreditor-e për degën në Rahovec, me seli ne Xërxe
 • Një (1) Përgjegjës-e dege për degën Obiliq
 • Një (1) Zyrtar-e për kontrolle interne (junior) për zyren qendrore në Prishtinë

Analist-e Kreditor-e (pozita 1)

Përgjegjësitë:

 • Promovimi i ofertës kreditore permes kontaktit me klient,
 • Analiza e kërkesave kreditore, prezantimi i tyre në komitetin kreditor dhe vlerësimi i kolateralit,
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për dhënien e kredive, mbikëqyrja e kthimit të kredive dhe regjistrimi i tyre në programin adekuat,
 • Raportim në zyrën qëndrore për aktivitetin kreditor,
 • Punë të tjera administrative të ndërlidhura me kredi-dhënien.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi apo bujqësi, etj.(e preferueshme),
 • Përvojë pune në sektorin mikro-financiar apo bankarë (e preferueshme por nuk eshte kusht),
 • Njohuri për kredi-dhënie dhe të jetë i/e motivuar të punoj në zona rurale dhe urbane,
 • Njohuri të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

 


Përgjegjës-e dege (pozita 2)

Përgjegjësitë :

 • Pergjegjes per krijimin dhe menaxhimin e portfolios se deges dhe te gjitha punet lidhur me aktivitetin kreditor,
 • Pergjegjes per stafin dhe definimin prioriteteve për punën e tyre ne perputheshmeri me procedurat e KRK-se,
 • Kontribon ne perpilimin e planeve strategjike te KRK-se.
 • Merr pjese ne mbledhjet e komitetit kreditor te degës si anëtar,
 • Pergjegjes per menaxhimin e aktivitetive te marketingut dhe promovimit te ofertës kreditore,
 • Analizon tregun ne te cilen operon dhe identifikon nevojat per produkte te reja kreditore,
 • Kontrollon kualitetin e te dhenave lidhur me kredit dhe respektimin e afateve per regjistrimin e kthimeve dhe shperndarjeve te kredive ne databaze,
 • Koordinon punën ne mes te degës dhe zyrës qendrore te KRK-se,
 • Kontrollon kompletimin dhe sistemimin e dokumentacionit lidhur me kredit dhe dokumentacionin financiar lidhur me shperndarjen dhe kthimin e kredive,
 • Detyra te tjera qe i caktohen nga menaxhmenti.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi, bujqësi, etj,
 • Përvojë paraprake në punë të ngjashme (e preferueshme),
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office dhe punën me baza të të dhënave,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe negocimit,
 • Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Banor i komunës për të cilën konkurron (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B.

Zyrtar-e për kontrolle interne (junior) (pozita 3)

Përgjegjësitë:

 • Ben kontrollimin e fajllave kreditor ne te gjithe portfolion e KRK-se.
 • Kontrollon teresine dhe saktesine e te gjitha dokumenteve te nevojshme ne dosjet e kredise dhe dokumentacionit tjetër duke përfshire kontrollimin e nënshkrimeve, miratimet, vlefshmerine e dokumenteve etj.
 • Ben vleresimin e bizneseve te klienteve ne baze te te dhenave te ofruara ne formularet e analizes se aplikimit per kredi.
 • Ben vizita tek huamarrsit perfundimtare ne deget e KRK-se per te verifikuar nese informacioni i paraqitur ne dosjet te kreditit mbi biznesin/karakterin e klientit korrospodon me realitetin.
 • Pergadite analiza te pavaruara dhe informata te tjera qe mund te kerkohen nga menaxhmenti.
 • Pergadite raporte permbledhese duke dhene rekomandime per korigjim (permiresim) te mangesive te gjetura.
 • Siguron zbatimin e politikave dhe procedurave te rishikimit te kredive.
 • Raporton ne lidhje me shkeljet e politikave dhe procedurat nga stafi i KRK-se ne nivel dege dhe veprime e ndermarra nga drejtuesit e deges/ oficeret e kredise per te eliminuar mangesite e konstatuara.
 • Pune te tjera te nderlidhura me departamentin e rrezikut dhe kontrolles interne.

Kushtet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në ekonomi (e preferueshme),
 • Njohuri mbi procesin e kreditimit dhe dokumentimit,
 • Përvojë paraprake në punë të ngjajshme (e preferueshme),
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, të njoh Microsoft Office dhe punën me baza të të dhënave,
 • Shkathtësi të mira të komunikimit verbale dhe me shkrim, si dhe shkathtësi te përpilimit te raporteve me shkrim
 • Të jete dinamik, te ketë fleksibilitet, kreativ dhe i gatshëm për punë në ekip,
 • Njohuri të gjuhës angleze (e preferueshme),
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë B

Konkursi mbetet i hapur nga dt. 31.01.2023 deri me dt. 06.02.2023. Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë vetëm duke plotësuar aplikacionin për pozitën përkatëse në linkun: http://krk-ks.com/vendepune

Vetëm një numër i përzgjedhur i kandidatëve do të ftohet në intervistë.

KRK ofron zhvillim profesional dhe pako konkuruese të kompensimit ne perputhje me pergjegjesite dhe pervojen.

Kreditimi Rural i Kosovës është i përkushtuar të ofroj mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet