1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” Sh.A. në Mitrovicë, shpallë këtë:           

KONKURS

 • Për plotësimin e vendeve të lira të punës, punë provuese gjashtë (6) muaj, me mundësi vazhdimi.

I.Pozita e punës: Drejtor Komercial.

Kompania: Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” Sh.A. në Mitrovicë.

Paga bazë: 991.25 €uro, sipas Rregullores mbi ndarjen e të ardhurave të KRU “Mitrovica”.

Kushtet për punësim (edukimi i kërkuar):

Përgatitja profesionale: Titulli “Master”, në drejtimet (Ekonomik, Menaxhment, Administrim Biznesi).

Përvoja e punës: Tri (3) vite përvojë pune, prej tyre së paku dy (2) vite punë menaxheriale në një rol të lartë udhëheqës në shitje, marketing dhe/ose përvojen e mëpareshme si Drejtor Komercial.

Pozita e hapur: Një (1) Drejtor Komercial.

Kushtet e veçanta:

 • Njohuri të larta të raportimit të përformances dhe proceseve financiare/buxhetore,
 • Të jetë shumë i orientuar drejt qëllimeve dhe zotëroj aftësi të shkëlqyera ndër personale dhe komunikuese,
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe udhëheqjes,
 • Njohja e punës me kompjuter, programe softuerike (aplikacione) që funksionojnë në kuadër të Ndërmarrjes.

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Të jetë i/e aftë që me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat e punës,
 • Drejton, organizon dhe zbaton punët dhe detyrat e caktuara në kompani në Departamentin Komercial si dhe të Marrëdhënies me konsumatorët dhe çështjet specifike (Faturimi, Inspektimi),
 • Udhëheq dhe këshillon gjithë personelin vartës për të siguruar rezultate efektive,
 • Drejton dhe përgatitë të dhënat komerciale të kompanisë për planin e biznesit,
 • Shqyrton dhe aplikon procedurat e aprovuara për sektorin komercial,
 • Koordinon, kontakton dhe bashkëpunon në ofrimin e të gjitha të dhënave te aktivitetit te departamentit ne varësi,
 • Analizon klimën e treguesve dhe tendencat e biznesit ne aspektin komercial për të ndihmuar drejtuesit e lartë në krijimin e planeve strategjike për të ardhmen,
 • Interpreton informacionin sektorial për të siguruar raportet e nevojshme për vendim-marrje,
 • Monitoron procesin e faturimit dhe shitjeve, nivelin e përformancës në njësit vartëse, llogaritë e arkëtueshme,
 • Sipas autorizimeve të KE-se përfaqëson Ndërmarrjen përpara palëve të interesit,
 • Sipas kërkesave përpilon raporte mujore dhe vjetore për ARRU dhe institucione qeveritare,
 • Është pjesë ndërlidhëse midis departamentit dhe njësitë e tjera,
 • Kryen detyra të tjera, me ZKF-ne koordinon aktivitetet rreth mirëmbajtjes se llogarive te arkëtueshme dhe kryen detyra të caktuara nga Kryeshefi Ekzekutiv, sipas fushës së kompetencës dhe pozitës,
 • Për punën që e kryen i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.
 1. Pozita e punës: Shef i Cilësisë së Ujit dhe Burimeve.

Kohëzgjatja e kontratës së punës: 6 muaj punë provuese me mundësi vazhdimi.

Orari: I plotë.

Vendi i punës: Mitrovicë (Regjional).

Paga bazë: 677.57 €uro, sipas Rregullores mbi ndarjen e të ardhurave të KRU “Mitrovica”.

Kualifikimet dhe aftësitë:

Përgatitja profesionale: Titulli “Master”, në drejtimet (Kimi, Mikrobiologji, Teknologji);

Përvoja e punës: Tri (3) vite përvojë pune si (Laborant).

Pozita e hapur: Një (1) Shef i Cilësisë së Ujit dhe Burimeve.

Kushtet e veçanta:

 • Të zotëroj aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese,
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe udhëheqëse,
 • Njohja e gjuhës angleze (e preferueshme)
 • Njohja e punës me kompjuter, programe softuerike (aplikacione) që funksionojnë në kuadër të Ndërmarrjes

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Të jetë i /e aftë që me orar të plotë dhe pa kufizime të kryej detyrat e punës,
 • Bënë menaxhimin e cilësisë së ujit të destinuar për konsum njerëzor përmes analizimit të parametrave të rregulluara me legjislacionin në fuqi për ujin e pijshëm;
 • Mbikëqyrë punën e laborantëve dhe mostrueseve në zbatimin e planit operacional dhe jep rekomandimet e nevojshme në sigurimin e cilësisë organizon dhe mbikëqyrë të gjitha punët që kanë të bëjnë me cilësinë e ujit që furnizohet përmes sistemit të ujësjellësit i cili menaxhohet nga KRU Mitrovica në pajtim me legjislacionin në fuqi, duke përfshirë burimet e ujit, impiantet e trajtimit, rezervuarët, rrjetin shpërndarës deri të konsumatori;
 • Menaxhon dhe është përgjegjës për punën e stafit i cili punon në marrjen dhe testimin e mostrave të ujit në laboratorin fiziko-kimik dhe mikrobiologjik të KRU Mitrovica, ku përmes analizave të bëra konstatohet cilësia e ujit;
 • Është përgjegjës për hartimin e Planit të Monitorimit Operacional i cili duhet të jetë në pajtim me dispozitat e legjislacionit në fuqi për cilësin e ujit të pijshëm (aktualisht nr. 10/2021 Për Cilësi të Ujit të Destinuar për Konsum Njërëzor) dhe në konsultim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike;
 • Në bazë të planit operacional përcakton frekuencën e mostrimit dhe vendin e marrjes së mostrave të ujit në ITU dhe në sistemin e ujit.
 • Kontrollon punën ditore për cilësi të ujit në ITU dhe në sistemin shpërndares të ujit dhe përegaditë raporte të punës ditore dhe periodike;
 • Kujdeset për sigurimin e kushteve optimale për punën e laboratorit përfshirë furnizimin me kohë të reagencave, mjeteve të punës, mjeteve mbrojtëse dhe paisjeve laboratorike;
 • Merr pjesë në emër të KRU Mitrovica në takime, punëtori dhe forume tjera me pale relevante të interesit;
 • Bashkëpunon ngushtë me Institutin Kombëtar të Shëndetësis Publike (IKSHP) si dhe institucionet tjera në adresimin e çështjeve dhe problemeve tjera lidhur me cilësin e ujit të pijshëm përfshirë edhe Shoqatën e Ndërrmarrjeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimeve (SHUKOS), Këshillin Ndërministror për Ujëra ( KNMU), Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU) dhe njëherë zbaton rekomandimet e tyre;
 • Bashkëpunon ngushtë me departamentin teknik (drejtorin teknik, menaxherat e impiantit dhe menaxherat e sistemit shpërndarës të ujit dhe të njësive operative të KRU Mitrovica) dhe jep rekomandimet e nevojshme profesionale për sigurimin e cilësis së ujit të pijshëm sipas standardeve të kërkuara;
 • Kujdeset për gjendjen e sistemit shpërndarës të ujit dhe gjendjen e rezervuarëve akumuluese me uji dhe jep rekomandimet profesionale dhe preventive në eliminimin e defekteve dhe shmangie të rreziqeve të vërejtura të cilat mund të ndikojnë në dëmtimin e cilësisë të ujit;
 • Bashkëpunon ngushtë me të gjitha departamentet dhe njësit në nivel të Kompanisë;
 • Merr masat mbrojtëse dhe paralajmëruese për mbrojtjen e burimeve të ujit (kufizimin e zonave mbrojtëse me rrethojë dhe vendosjen e shenjave paralajmëruse në pajtim me legjislacionin e zbatushëm për mbrojtjen e burimeve të ujit të pijshëm aktualisht UA nr. 15/2017 për Kriteret për Caktimin e Zonave  Sanitare të Burimeve të ujit);
 • Monitoron gjendjen e zonave mbrojtëse të burimit, bën vlerësimin faktik të gjendjes ekzistuese dhe rekomandon masat që sipas nevojës duhet të ndërrmerren;
 • Siguron që kompania të zbatojë obligimet ligjore të përcaktuara në Ligjin për Ujëra, aktet nënligjore dhe aktet tjera normative sa i përket mbrojtjes së burimeve të miratuara nga institucionet përgjegjëse (Qeveria, Ministria e mjedisit etj);
 • Bashkëpunon ngushtë me inspektoratin për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor dhe organet komunale për zbatimin e masave mbrojtëse për mbrojtje të burimeve të ujit;
 • Monitoron gjendjen e mbrojtjës së zonës së furnizimit nga e cila furnizohet Impianti i Trajtimit të Ujit dhe burimeve të sistemeve të vogla të cilat janë në menaxhimin e KRU “Mitrovica” sh.a. dhe sipas nevojës merr masat e duhura;
 • Për punën që e kryen i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Dokumentet e kërkuara:

Kandidatet e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin e Kompanisë dhe së bashku me këtë aplikacion të bashkangjesin edhe këto dokumente:

 • CV-ja (Biografia),
 • Letër motivimi,
 • Diploma e Universitare (kopja e noterizuar, kurse diploma nga universiteti jashtë vendit duhet të jetë e nostrifikuar) ,
 • Dëshmia nga gjykata kompetente që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 6 muaj,
 • Dëshmitë e përgatitjes profesionale,
 • Dëshmi mbi eksperiencën e punës,
 • Një deklaratë nën betim (për pozitën: Drejtor Komercial).
 • Kopja e letërnjoftimit.

Aplikacionet mund të merrën ueb-faqën e Kompanisë KRU “Mitrovica” Sh.a. në adresën:http://www.kru-mitrovica.com/kerko-me-shume/konkurset/, ­si dhe në zyrën për burime njerëzore dhe të dorëzohen në të njejtën zyre së bashku me dokumentacionin percjellës në formë fizike apo përmes emalit zyrtar: burime.njerzore@kru-mitrovica.com

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen.

Dokumentet e pranuara të aplikantëve në fotokopje nuk kthehen.

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” Sh.A. në Mitrovicë inkurajon kandidatet femra, kandidatet nga grupet minoritare si dhe personat me aftësi të kufizuar të aplikojnë.

KRU “Mitrovica” Sh.A.Mitrovicë.


Na osnovu Administrativnog uputstva br. 07/2017, Regionalno vodovodno preduzeće “Mitrovica” d.d. u Mitrovici, objavljuje:

K  O  N  K  U  R  S

 • Za popunu upražnjenog radnog mesta,probni rad u trajanju od šest (6) meseci sa mogućnošću produženja.
 1. Radno mesto: Komercijalni Direktor.

Kompanija: Regionalna Kompanija Vodovod „Mitrovica“ D.D. u Mitrovici.

      Osnovna plata qe biće 991.25 €uro po uredbi o raspodeli prihoda.

Uslovi za zapošljavanje (potrebno obrazovanje)

Stručna sprema: Maester (Ekonomija, Menadžment, Poslovna Administracija)

Radno iskustvo: 3 godina radnog iskustva, od kojih najmanje 2 godine menadžerski rad u ulozi višeg rukuvodioca u prodaji, marketingu ili/ranije iskustvo kao Komercijani Direktor.

Otvorena pozicija: Jedan (1) Komercijalni Direktor.

posebni uslovi;

 • -Visoko poznavanje izveštavanja performanse i financijskih/budžetskih procesa,
 • -Da bude veoma orijantisan ka cilju i imati odlične međuljudske komunikacijske veštine,
 • -Odlične organizacione i rukovodeče sposobnosti,
 • -Poznavanje rada sa kompjuterom, softverskim programima (aplikacije) koje funkcionišu u okviru Preduzeća.

Radne obaveze i odgovornosti:

 • Da bude sposoban/na za obavljanje radnih obaveza sa punim radnim vremenom i bez ograničenja,
 • Da usmerava, organizuje i realizuje poslove i zadatke u preduzeču u Sektoru Komercijale, kao i donose sa potrošačima i specifična pitanja (fakturisanje, inspekcija sa potrošačima),
 • Da vodi i savetuje svo podređeno osoblje kako bi osigurali efektivne rezultate,
 • Da upravlja i pripremi komercijalne podatke kompanije za poslovni plan,
 • Da pregledai procenjuje odobrene procedure za komercijalni sektor,
 • Da koordinira, kontaktira i sarađuje u pružanju svih podataka o aktivnostima pdređenog odeljenja ,
 • Da analizira komercijalnu klimu i poslovne trendove marketinških stručnjaka kao bi pomogli višim rukovodiocima u kreiranju strateških planova za budučnost,
 • da tumači sektorske informacije kako bi obezbedio neophodne izveštaje za donošenje odluka,
 • Da prati proce fakturisanja i prdaje, nivo učinka u podređenim jedinicama,potraživanjima,
 • Da po ovlaščenjima EK zastupa Preduzeće pred zainteresovanim strankama,
 • Da prema zahtevima izradi mesečne i godišnje izveštajeza za ARRU i vladinih institucija,
 • Da je deo za vezu između odeljenja i drugih jedinica,
 • Da izvrši druge zadatke, sa ZKF koordinira aktivnosti oko održavanja potraživanja i da završi određene zadatke od strane glavnog Izvršnog Direktora, prema oblasti nadležnosti i položaja,
 • Za poslove koje izvršava odgovara izvršnom Direktoru.
 1. Naziv radnog mesta: Šef Kvaliteta Voda i Resursa

Trajanje ugovora o radu: 6 meseci probnog rada sa mogućnošću produženja.

Raspored: Puno radno vreme.

Mesto rada: Mitrovica (Regionalni).

Osnovna plata qe biće 677.57 €uro po uredbi o raspodeli prihoda.

Kvalifikacije i veštine:

Stručna sprema: Master (hemija, mikrobiologija, tehnologija);

Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva (Laboratorijski tehničar)

Otvorena pozicija: Jedan (1) Šef Kvaliteta Voda i Resursa.

Posebni uslovi:

 • Posedovanje odlične međuljudske i komunikacijske veštine,
 • Odlične organizacione i liderske sposobnosti,
 • Poznavanje engleskog jezika (poželjno)
 • Poznavanje rada na računaru, softverskih programa (aplikacija) koji rade u okviru Preduzeća.

Poslovi i odgovornosti

 • Je sposoban da obavlja radne obaveze sa punim radnim vremenom i bez ograničenja,
 • Upravlja kvalitetom vode namenjene za ljudsku upotrebu kroz analizu parametara regulisanih važećim zakonodavstvom za vodu za piće;
 • Nadgleda rad laboratorijskih tehničara i uzorkovača u sprovođenju operativnog plana i daje potrebne preporuke u obezbeđivanju kvaliteta, organizuje i nadgleda sve poslove u vezi sa kvalitetom vode koja se snabdeva preko vodovoda kojim upravlja RVP Mitrovica u skladu sa zakonima na snazi, uključujući izvore vode, postrojenja za prečišćavanje, rezervoare, distributivnu mrežu do potrošača;
 • Rukovodi i odgovara za rad osoblja koje radi na uzimanju i ispitivanju uzoraka vode u fizičko-hemijskoj i mikrobiološkoj laboratoriji RVP Mitrovica, gde se kvalitet vode utvrđuje kroz izvršene analize;
 • Odgovoran je za izradu Operativnog plana monitoringa, koji mora biti u skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva o kvalitetu vode za piće (trenutno br. 10/2021 o kvalitetu vode za ljudsku potrošnju) iu konsultaciji sa Nacionalnim institutom za javno zdravlje;
 • Na osnovu operativnog plana utvrđuje učestalost uzorkovanja i lokaciju uzorkovanja vode u ITU iu vodovodnom sistemu.
 • Proverava svakodnevni rad za kvalitet vode u ITU i sistemu za distribuciju vode i priprema dnevne i periodične izveštaje o radu;
 • Brine o obezbeđivanju optimalnih uslova za laboratorijski rad, uključujući blagovremeno snabdevanje reagensima, radnim alatima, zaštitnom opremom i laboratorijskom opremom;
 • Učestvuje u ime KRU Mitrovica na sastancima, radionicama i drugim forumima sa relevantnim zainteresovanim stranama;
 • Blisko sarađuje sa Nacionalnim institutom za javno zdravlje (NIJZ) kao i drugim institucijama u rešavanju pitanja i drugih problema u vezi sa kvalitetom vode za piće, uključujući Udruženje preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju (UPVSK), Međuministarski savet za vode (MMSV), Regulatorni organ za vodne usluge (ROVU) i odmah sprovodi njihove preporuke;
 • Usko sarađuje sa tehničkim odeljenjem (tehnički direktor, rukovodioci postrojenja i rukovodioci sistema za distribuciju vode i operativnih jedinica RVP Mitrovica) i daje potrebne stručne preporuke za obezbeđivanje kvaliteta vode za piće u skladu sa potrebnim standardima;
 • Brine o stanju vodovodnog sistema i stanju rezervoara za vodu i daje stručne i preventivne preporuke za otklanjanje kvarova i izbegavanje uočenih rizika koji mogu uticati na kvalitet vode;
 • blisko sarađuje sa svim odeljenjima i jedinicama na nivou Preduzeća;
 • Preduzima mere zaštite i upozorenja za zaštitu izvorišta (ograničavanje zaštitnih površina ogradom i postavljanje znakova upozorenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom za zaštitu izvorišta vode za piće trenutno UA br. 15/2017 o kriterijumima za određivanje Sanitarne zone izvorišta);
 • Prati stanje zaštićenih dobara, vrši faktičku procenu postojećeg stanja i preporučuje mere koje je potrebno preduzeti;
 • Obezbeđuje da preduzeće sprovodi zakonske obaveze definisane Zakonom o vodama, podzakonskim aktima i drugim normativnim aktima u pogledu zaštite resursa odobrenih od strane nadležnih institucija (Vlada, Ministarstvo životne sredine, itd.);
 • Blisko sarađuje sa Inspekcijom za životnu sredinu i prostorno planiranje i opštinskim organima za sprovođenje zaštitnih mera zaštite vodnih resursa;
 • Prati stanje zaštite područja snabdevanja sa kojeg se snabdeva postrojenje za prečišćavanje vode i izvorišta malih sistema koji su pod upravom RVP „Mitrovica“ d.d i po potrebi preduzima odgovarajuće mere;
 • Odgovoran je glavnom izvršnom direktoru za posao koji obavlja.

Traženi dokumenti:

Zainteresovani kandidati moraju da popune prijavu Kompanije i da uz ovu prijavu prilože sledeću dokumentaciju:

 • CV (biografija),
 • Motivaciono pismo,
 • Univerzitetska diploma (overena kopija, dok diplome sa univerziteta u inostranstvu moraju biti overene kod notara),
 • Dokaz nadležnog suda koji nije pod istragom, koji važi najviše 6 meseci,
 • Dokaz o stručnoj obuci,
 • Dokaz o radnom iskustvu,
 • Izjava pod zakletvom (za poziciju: komercijalni direktor).
 • Kopija lične karte,

Prijave se primaju na sajtu Preduzeća RVP „Mitrovica“ d.d. na adresi http://www.kru-mitrovica.com/kerko-me-shume/konkurset/, kao i u kancelariji za ljudske resurse i dostavlja se istoj kancelariji zajedno sa pratećom dokumentacijom, ili službenom poštom: burime.njerzore@kru-mitrovica.com

Konkurs će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja u medijima.

Prijave podnete nakon roka se ne prihvataju, a nepotpune se odbijaju.

Prihvaćena fotokopirana dokumenta podnosiocima prijava se ne vraćaju.

Regionalno vodovodnopreduzeće „Mitrovica“ d.d. u Mitrovici podstiče kandidatkinje, kandidate iz manjinskih grupa, kao i osobe sa invaliditetom da se prijave.

RVP „Mitrovica“ d.d. Mitrovica.

Shikime 3,231
Kategoria Menaxhment
Skadon 14/02/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Mitrovicë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet