1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TEB Sh.A është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në Turqi e mbështetur nga autoriteti ndërkombëtar BNP Paribas.

TEB është duke kërkuar të punësojë një Praktikant për Raportimin e të DhënaveZyrën Qendrore

Përgjegjësitë:

 • Përgjegjës për hulumtimin e tregut, planifikimin dhe zbatimin strategjik
 • Përgatitja e raporteve periodike për ecurinë e shitjeve të produkteve të ndryshme bankare
 • Kryerja e analizave të përdorimit të produkteve sipas grupeve të ndryshme të klientëve
 • Kryerja e analizave mbi sjelljet dhe preferencat e klientëve për produktet dhe shërbimet bankare
 • Kryerja e analizave të fushatave (kampanjave) në vazhdim dhe përgatitja e raporteve për rezultatet e fushatës
 • Përgatitja e prezantimeve për produkte të ndryshme dhe qëllime të shitjes
 • Kryerja e hulumtimeve të rregullta të tregut për zhvillimet e produkteve dhe shërbimeve të reja
 • Identifikimi i shërbimeve dhe produkteve të reja bankare për nevoja të ndryshme të klientëve
 • Gjenerimi dhe prezantimi i raporteve ditore / javore / mujore dhe vjetore tek Menaxheri i Biznesit të Kartelave & POS dhe departamenteve të tjera të interesuara.
 • Monitorimi i trendit të shitjeve dhe ndër-shitjeve të produkteve / shërbimeve ekzistuese dhe të sapokrijuara dhe raportimi në përputhje me rrethanat.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të paktën në vitin e fundit të studimeve
 • Të kuptuarit e ekonomisë, dinamikës së tregut dhe produkteve të kreditimit
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe verbale
 • Aftësi të duhura të prezantimit dhe shkrimit
 • Aftësi të duhura organizative dhe vëmendje ndaj detajeve
 • Aftësi përkatëse të gjuhës angleze
 • Aftësi të duhura në Microsoft Office / Excel / Power Point
 • Të kuptuarit adekuat të sektorit bankar dhe produkteve / shërbimeve bankare
 • Të ketë imazh profesional të etikës dhe sjelljes së mirë
 • Efikas në punën ekipore
 • Të ketë aftësi për të shpjeguar vetë si me shkrim dhe me gojë
 • Aftësi për të punuar në grup
 • Aftësi për të raportuar
 • Të ketë aftësi për të analizuar dhe vlerësuar
 • Aftësi për kërkime dhe mbledhje të të dhënave

Aplikimi duhet të bëhet online përmes ueb faqes së bankës www.teb-kos.com Për të aplikuar ju lutemi referojuni Mundësive të Karrierës dhe ndiqni lidhjen https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 07.02.2023. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is a part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for a Data Reporting Intern in Head Office

Responsibilities:

 • Responsible for market research, strategic planning and implementation
 • Prepare periodical reports on sales performance of different banking products
 • Perform analysis of product usages according to different customer groups
 • Perform analysis on customer behaviors and preferences about banking products and services
 • Perform analysis of ongoing campaigns and prepare reports for campaign results
 • Prepare presentations for different products and sales purposes
 • Perform regular market research on new product & service developments
 • Identify new banking services and products for different customer needs
 • Generating and presenting daily/weekly/monthly and annual reports to the Card & POS Business Manager and other interested Departments.
 • Monitoring the trend of sales and cross-sales of existing and newly established products/services and report accordingly.

Qualifications required:

 • At least on last year of studies
 • Understanding of economy, market dynamics and credit products
 • Good command of English Language in written and verbal
 • Good presentation and writing skills
 • Good organizational skills and attention to detail
 • Good competency of English Language
 • Good competency of Microsoft Office/Excel/Power Point
 • Adequate understanding of Banking sector and bank products/services
 • Having professional image of ethics and good behavior
 • Efficient in team work
 • Having a skill to explain by himself as written and verbally
 • Ability to team working
 • Ability to report
 • Having ability to analyze and evaluate
 • Ability to research and data collection

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 07.02.2023. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 3,703
Kategoria Banka
Skadon 07/02/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet