1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

                                     K O N K U R S                                                

 1. Auditor i Brendshëm (1)

Përshkrimi i vendit të punës: Detyrat e përgjithshme:

 • Detyrë e përgjithshme e Auditorit të Brendshëm është të kontribuojë në përmirësimin sistemeve të menaxhimit financiar, ligjor, përformances, dhe të kontrollit që veprojnë në NPH “Ibër-Lepenc”, SH.A..
 • Qëllimi i Auditorit të Brendshëm është që NPH “Ibër-Lepenc”, SH.A ti ofroj siguri objektive në përmbushjen e objektivave, duke sjellë një qasje sistematike, të disiplinuar për vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të procesit në menaxhimin e rrezikut dhe të kontrollit.

Detyrat dhe përgjegjësitë do të jenë si vijim:

 • Përgatitjen e planit për njësinë (departamentin) për auditim;
 • Sigurimin e cilësisë së angazhimeve të auditimit;
 • Përgatitjen e letrave të punës në lidhje me auditimin e kryer;
 • Përpilimin dhe përgatitjen e nivelit të rreziqeve të cilat duhet ti kryej gjatë auditimit;
 • Dhënia e rekomandimeve adekuate për njësinë- Departamentin e audituar;
 • Kryerjen e auditimit të rregullsisë financiare, operative, ligjore, performances, percjelljes etj;
 • Sigurimin e cilësisë së angazhimeve të auditimit;
 • I zbaton detyrat dhe përgjegjësit sipas planë programit dhe kërkesave shtesë të cilat mund të delegohen nga ZAB;
 • Përgatitjen dhe adaptimin e pyetësorëve sipas aktivitetit audituese;
 • Nxjerrjen e mostrimit sipas gjykimit profesional ose metodave tjera relevante;
 • Mbledhjen dhe analizën e të dhënave;
 • Mbajtjen e takimit përmbyllës të auditmit;
 • Pergatitjen e draft raportit dhe raportit të auditimit;
 • Përcjelljen e implementimit të rekomandimeve të dhëna;
 • Verifikimi i rregullt i përshtatshmërisë të cilat kanë për qëllim që të sigurojnë se dokumentacioni financiar, ligjor mbahet në përputhje me standardet, rregullat dhe ligjet përkatëse;
 • Verifikimi i përshtatshmërisë dhe funksionimit të rregullt të sistemeve dhe procedurave të cilat e kanë për qëllim që të garantojnë zbatimin e ligjeve të aplikueshme në Kosovë;
 • Të raportoj për aktivitetet audituese tek Zyrtari për Auditim të Brendshëm;
 • Kryen detyra tjera të ngarkuara nga Zyrtari i Auditimit të Brendshëm.

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Të ketë diplomë universitare dhe përvojë të konsiderueshme profesionale në fushën e Auditimit;
 • Të ketë së paku tre (3) vite përvojë pune nga momenti i përfundimit të studimeve;
 • Të jetë auditor i brendshëm i certifikuar sipas nenit 22 pika 2.2 të Ligji Nr.06/L-021, njohës i mirë i sistemit financiar, kontabël dhe të ketë së paku tre (3) vite përvojë pune profesionale në fushën e auditimit ose, kontabilitetit, menaxhimit financiar;
 • Të ketë njohuri nga fusha e qeverisjes korporative dhe financiare;
 • Nuk është i dënuar me aktgjykim të formës së prerë për kryerjen e veprës penale të dënueshme së paku gjashtë (6) muaj;
 • Demonstrimi i aftësive të shkëlqyeshme për analizim dhe definim të problemeve, fakteve dhe për dhënie të rekomandimeve dhe konkluzioneve të bazuara në dëshmi;
 • Demonstrimi i aftësive të shkëlqyeshme të komunikimit dhe të bashkëpunimit me menaxhmentin dhe stafin e Ndërmarrjes;
 • Preferohet njohje e mirë e gjuhës angleze.

Marrëdhënia e punës: Në kohë të caktuar deri në një vit, me punë provuese deri në 6 muaj, me mundësi të vazhdimit .

Kërkesës për pozitat e kërkuara t’i bashkëngjitet:

 • CV;
 • Diploma e noterizuar;
 • Vërtetimin e përvojës së punës:
 • Ekstraktin e lindjes;
 • Certifikata që nuk është nën hetime;
 • Fotokopja e letër njoftimit;

Aplikacionet mund të merren  në web-faqen zyrtare të Ndërmarrjes www.iber-lepenc.org

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas konkursit dorëzohen në

Drejtorinë Qëndrore të N.H.,,Ibër-Lepenc” – Prishtinë ose përmes email të ndërmarrjes info@iber-lepenc.org

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 07.02.2023 në ora 16:00.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen me kandidatin e zgjedhur do të nënshkruhet Kontrata e punës pas sjelljes së certifikatës mjekësore.     


                                                                        K O N K U R S                                                

 1. Interni revizor (1)

Opis radnog mesta: Opšti poslovi:

 • Opšti zadatak unutrašnjeg revizora je da doprinese poboljšanju sistema upravljanja finansijskim, pravnim, učinkom i kontrolom koji funkcionišu u J.V.P.“Ibër-Lepenc”, D.D.
 • Svrha unutrašnjeg revizora je da ponudi V.P.“Ibër-Lepenc”, D.D. objektivnu sigurnost u ispunjenju ciljeva, donoseći sistematski, disciplinovan pristup u ocenjivanju i poboljšanju efikasnosti procesa u upravljanju i kontroli rizika..

Dužnosti i odgovornosti će biti sledeće:

 • Izrada plana jedinice (odeljenja) za reviziju;
 • Osiguranje kvaliteta revizorskih angažmana;
 • Izrada radnih dokumenata vezanih za obavljenu reviziju;
 • Sastavljanje i priprema nivoa rizika koji se moraju izvršiti tokom revizije;
 • Davanje adekvatnih preporuka za revidiranu jedinicu-Odeljenje;
 • Sprovođenje revizije finansijske, operativne, pravne, performanse, usklađenosti, itd.;
 • Osiguranje kvaliteta revizorskih angažmana;
 • Realizuje dužnosti i odgovornosti u skladu sa planom programa i dodatnim zahtevima koje može delegirati ZAB;
 • Priprema i prilagođavanje upitnika prema aktivnosti revizije;
 • Uzorkovanje prema stručnoj proceni ili drugim relevantnim metodama;
 • Prikupljanje i analiza podataka;
 • Održavanje završnog sastanka revizije;
 • Priprema nacrta izveštaja i revizorskog izveštaja;
 • Praćenje sprovođenja datih preporuka;
 • Redovna provera podobnosti koja ima za cilj da obezbedi da se finansijska i pravna dokumentacija čuva u skladu sa relevantnim standardima, pravilima i zakonima;
 • Verifikacija prikladnosti i redovnog funkcionisanja sistema i procedura koje imaju za cilj da garantuju primenu zakona na snazi na Kosovu;
 • Da izveštava službenika za unutrašnju reviziju o aktivnostima revizije;
 • Obavlja i druge poslove koje mu odredi službenik za unutrašnju reviziju.

Kvalifikacije i veštine:

 • Da ima visoku stručnu spremu i profesionalnu praksu na polju revizora;
 • Da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva od momenta završetka studija;
 • Da bude interni revizor sertifikovan u skladu sa članom 22 tačka 2.2 Zakona br. 06/L-021, dobro upućen u finansijski sistem, računovođa i da ima najmanje tri (3) godine profesionalnog radnog iskustva u oblasti revizije ili , računovodstvo, finansijsko upravljanje;
 • Da poseduje znanje iz oblasti korporativnog i finansijskog upravljanja;
 • Nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je kažnjivo najmanje šest (6) meseci;
 • Pokazivanje odličnih veština za analizu i definisanje problema, činjenica i za davanje preporuka i zaključaka na osnovu dokaza;
 • Pokazivanje odličnih veština komunikacije i saradnje sa menadžmentom i osobljem Preduzeća;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika je poželjno.

Radni odnos: Na određeno vreme do godinu dana, uz probni rad do 6 meseci, uz mogućnost nastavka.

Priložiti uz zahtev za tražena mesta:

 • CV;
 • Overenadiploma;
 • Provera radnog mesta;
 • Izvod iz knjige rođenja;
 • Certifikat overenja da niste pod istragom;
 • Fotokopija lične karte;

Prijave se mogu dobiti na zvaničnom sajtu Preduzeća www.iber-lepenc.org

Popunjene prijave zajedno sa kopijama sertifikata zahtevanih konkursom dostavljaju se na Centralnu direkciju J.V.P. "Iber-Lepenc" - Priština ili putem mejla kompanije info@iber-lepenc.org

Rok za podnošenje prijava je pocevsi od datuma 07.02.2023 u 16:00 h.

Prijave podnete nakon navedenog roka neće biti prihvaćene, a nepotpune prijave će biti odbijene, a izabrani kandidat će po donošenju lekarskog uverenja potpisati ugovor o radu.

Shikime 4,198
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 07/02/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet