1

Ftesë për pjesëmarrje në Punëtori (Alb/Srb/Eng)

Ruaj
Qendra Burimore Për Personat e Zhdukur
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

ALB

Ftesë për pjesëmarrje në punëtori.

QBPZH do të organizojë punëtori në kuadër të projektit “Personat e zhdukuar nuk janë vetëm numër”

Projekti synon të rrisë bashkëpunimin ndërkufitar lidhur me kontributin në procesin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur; gjithashtu bashkon të rinjtë me prejardhje të ndryshme etnike dhe mundëson diskutime mbi të drejtat e njeriut, procesin e ndërtimit të besimit, paqen dhe pajtimin. Kjo do të promovohet përmes pesë punëtorive me tema të ndryshme "Përballja me të kaluarën".

Prioritet do të kenë familjarët e personave të zhdukur, por do të përfshihen edhe të rinj të tjerë nga publiku i gjerë i shoqërisë kosovare. Temat që do të diskutohen gjatë seminareve janë:

 • Ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet komuniteteve në Kosovë;
 • Sa kanë të rinjtë besueshmërinë, burimet për të ndikuar në shoqërinë e tyre;
 • Pengesat në procesin e ndërtimit të besimit;
 • A përfshin trajtimi institucional i procesit të zbardhjes së fatit të personave të zhdukur qasje të përqendruar te viktima; A do të kenë prioritet institucionet qendrore dhe vendore temën e personave të pagjetur?
 • Si të përmirësohet bashkëpunimi ndëretnik ndërmjet të rinjve?

Ftojmë të rinjtë pavarësisht prejardhjes së tyre etnike, racore, fetare apo gjinore të aplikojnë për punëtori!

Punëtoritë do të mbahen në pesë komuna të Kosovës; Mitrovicë, Shtërpcë, Graçanicë, Fushë Kosovë, Drenas.

Kush mund të aplikojë: Të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës, pa dallim feje, etnie, race dhe gjinie.

Mosha: 16-30.

Si të aplikoni: Na dërgoni një Letër Motivimi duke theksuar arsyen pse dëshironi të merrni pjesë në punëtori në email adresën: contact@mprc-ks.org

Data e fundit për aplikim: 02.02.2023.

Ky projekt financohet nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP).


SRB

Poziv za učešće na radionicama

RCNL će organizovati radionice u sklopu projekta “Nestala lica nisu samo broj”. 

Projekat ima za cilj unapređenje saradnje u pogledu doprinosa procesu rasvetljavanja sudbine nestalih lica; takođe ima za cilj da spoji mlade ljude iz različitih etničkih grupa i omogući diskusije o ljudskim pravima, procesu izgradnje poverenja, miru i pomirenju. Ovo će biti promovisano kroz pet radionica sa različitim temama „Suočavanje s prošlošću“.

Prioritet će imati mladi članovi porodica nestalih lica, ali će biti uključeni i drugi mladi ljudi iz šire javnosti kosovskog društva. Teme o kojima će se razgovarati tokom radionica su:

 • Sličnosti I razlike među zajednicama na Kosovu;
 • Koliko mladi imaju kredibilitet, resurse da utiču na društvo u kojem žive;
 • Prepreke u procesu izgradnje poverenja;
 • Da li institucionalni tretman procesa rasvjetljavanja sudbine nestalih lica uključuje pristup usmeren na žrtve; Da li centralne i lokalne institucije daju prioritet temi nestalih osoba?
 • Kako unaprediti multi-etničku saradnju među omladinom?

Pozivamo mlade ljude bez obzira na njihovu etničku, rasnu, versku ili polnu pripadnost da se prijave za učešće na radionicama!

Radionice će biti održane u pet opština na Kosovu; Mitrovica, Štrpce, Gračanica, Kosovo Polje, Glogovac. 

Ko može da se prijavi: Svi građani Republike Kosovo, bez obzira na veru, etničku pripadnost, rasu i pol.

Uzrast: 16-30.

Kako se prijaviti: Pošaljite nam Motivaciono pismo u kojem ćete navesti razloge vašeg interesovanja da učestvujete na radionici, na e-mail adresu: contact@mprc-ks.org

Rok za prijavu: 02.02.2023.

Projekat finansira Međunarodna komisija za nestala lica (MKNL).


ENG

Invitation to participate in workshops.

MPRC will be organizing workshops as a part of the project “Missing persons are not just a number”

The project aims to enhance cross border cooperation regarding contribution to the process of enlightening the fate of missing persons; also bring together youth from different ethnic backgrounds and enable discussions on human rights, trust building process, and peace and reconciliation. This will be promoted through five workshops with different “Dealing with the past” topics.

The priority will be given to young family members of missing persons but as well other young people from the wider public of Kosovo society will be included. Topics that will be discussed during workshops are:

 • Similarities and differences between communities in Kosovo;
 • How much do youth have the credibility, the resources to influence their society;
 • The obstacles in trust-building process;
 • Does institutional treatment of the process of enlightening the fate of missing persons include a victim-centered approach; Do central and local institutions prioritize the topic of missing persons?
 • How to improve inter-ethnic cooperation among youth?

We invite youngsters regardless their ethnic, racial, religious or gender backgrounds to apply for the workshops!

The workshops will be held in five municipalities in Kosovo; Mitrovica, Strpce, Gracanica, Fushë Kosovë, Drenas. 

Who can apply: All citizens of the Republic of Kosovo, regardless of religion, ethnicity, race and gender.

Age: 16-30.

How to apply: Send us a Letter of Motivation highlighting the reason why you want to participate in the workshop to the e-mail address: contact@mprc-ks.org

Last date for application: 02.02.2023.

The project is funded by International Commission on Missing Persons (ICMP).

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet