1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, Neni 4, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A në Prishtinë, shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës

Titulli i punës: Menaxher/e i/e Departamentit të Intervenimeve Urgjente

Numri i Referencës: NPB / DIU/ 9

I raporton: Kryeshefit  Ekzekutiv, Udhëheqësit të Operativës

Niveli i Pagës: 3

Orët e Punës: 40 orë në javë

Kohëzgjatja e Kontratës: Me kohë të pacaktuar ( puna provuese 3 muaj)

Vendi i Punës: : Rr. “Zija Shemsiu” nr. 22, Ulpianë- Prishtinë ( selia e Ndërmarrjes Publike Banesore)

Detyrat e përgjithshme:

 • Është përgjegjës për realizimin e objektivave të caktuara nga Udhëheqësi i Operativës dhe Kryeshefi Ekzekutiv që kanë të bëjnë me Depratamentin e Intervenimeve Urgjente (më poshtë DIU);
 • Përfaqëson NPB-në te palët e tjera me autorizim të Kryeshefit të NPB-së;
 • Ndihmon në përgatitjet e procedurave dhe akteve tjera nënligjore për NPB-në;
 • Ndihmon Kryeshefin në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave për DIU-në;
 • Merr pjesë në mbledhjet e rregullta me kryeshefin ekzekutiv dhe menaxhmentin e NPB-së;
 • Koordinon punët me Kryeshefin Ekzekutiv dhe të gjitha Departamentet e NPB-së në lidhje me kërkesat dhe nevojat për kryerjen e aktiviteteve të nevojshme që kanë të bëjnë me DIU-në,

Detyrat dhe përgjegjësitë specifike:

 • Është përgjegjës për identifikimin, përpilimin, organizimin dhe realizimin e të gjitha planeve të DIU-së;
 • Analizon praktikat dhe proceduarat e punës me qëllim të rritjes së efikasitetit si dhe propozon modifikimin apo përshtatjen e tyre sipas nevojës dhe zhvillimit të DIU-së;
 • Përgatitë planet afat-mesme dhe afatgjata të DIU-së;
 • Përgatit planin e të hyrave dhe shpenzimeve vjetore për DIU-në;
 • Është përgjegjës për përpilimin dhe realizimin e planit të buxhetit, planit të prokurimit, plani të punës si dhe planeve të tjera në DIU në dinamikë mujore dhe kumulative;
 • Përgatitë raportet e punës në baza javore, mujore, vjetore për DIE-në;

Detyrat dhe përgjegjësitë për menaxhimin e resurseve njerëzore:

 • Propozon emërimet në pozita adekuate punonjësit e divizionit në bazë të performancës në kordinim me Udhëheqesin Operativ, Divizionin e Burimeve Njerzore dhe me aprovimin e Kryeshefit;
 • Është përgjegjës për performimin e stafit,  bën vlerësimin e secilit të punësuar në departamentin që menaxhon në baza mujore , gjashtë mujore dhe vjetore;
 • Siguron që niveli i punonjësëve, pajisjet dhe sistemet janë adekuate për përmbushjen e funksioneve të DIU-së.
 • Siguron që stafi të ketë kualifikimin dhe trajnimet e duhura, mban një pasqyrë për nevojat për trajnime dhe organizon trajnimet e nevojshme.
 • Bashkëpunon ngusht dhe Mbikëqyr me Udhëheqësat e DIN-së dhe DIRR-së  në përmbushjen e objektivave të bazuara në planin e punës;
 • Merr masa disiplinore ndaj punonjësve që kanë performancë të dobët në përmbushjen e detyrave të punës në koordinim me Udhëheqësin Operativ, Divizionin e Burimeve Njerzore;
 • Kontrollon punët dhe mban mbledhje me stafin përgjegjës për punët e kryera ose për pengesat në punë.

Detyrat dhe obligimet tjera shtesë:

 • Udhëheqësi Operativ dhe Kryeshfi Ekzekutiv mund ta ngarkoj me detyra tjera sipas nevojës se NPB-së;
 • Në rast të mungesës së udhëhëqësve tjerë me urdhër të menaxhmentit mund ta zëvendësoje dhe t'i kryej detyrat tyre në afat të caktuar.

Kualifikimet:

 • Diplomë  universitare në Shkenca Teknike, Ekonomik, Juridik, (ose relevante),  
 • Dëshmi për përvojë pune së paku 4 vite;
 • Dëshmi për përvojë pune së paku 2 vite në menaxhim, udhëheqje në lëminë e ndërtimit/arkitektures ose relevante;

Aftësitë:

 • Aftësi kompjuterike posaçërisht mbi sistemet kompjuterike në fushën e teknikës CAD;
 • Aftësi kompjuterike në gjithë aplikacionet e MC Office, veçmas mbi sistemet kompjuterike llogaritare;
 • Njohje e sektorit publik lokal/qendror;
 • Njohje e gjuhës Angleze;
 • Njohuritë e qasjeve moderne në planifikim dhe kontrollë;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikative, organizative dhe analitike;
 • Etikë në punë dhe integritet të lartë;
 • Shkathtësi për të punuar në grup, nën presion dhe të dëshmojë fleksibilitet në punë;

Kualifikimet e preferueshme: 

 • Preferohet diploma universitare në drejtimin ndërtimtari/arkitekturë (ose ekuivalente);
 • Preferohet diploma universitare - master në ndërtimtari/arkitekturë (ose ekuivalente);
 • Kurset dhe trajnimet tjetra gjate karrierës profesionale.
 • Patent shofer kategoria-B;

Procedura e Konkurrimit

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes

Publike Banesore apo ta shkarkojnë nga web faqja e internetit në adresën:

www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ . Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: rr. Zija Shemsiu, nr. 22, Prishtinë, ose të aplikojnë përmes emailit zyrtar: burimet.njerezore@npbanesore.com apo përmes postës. Kandidatët të cilët konkurojnë duhet të shënojnë saktë adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email adresën. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit.

Dokumentet që duhet të bashkangjiten:

 •  Aplikacioni i NPB-së;
 • Dëshmitë për Shkollim- Diplomë  universitare në Shkenca Teknike, Ekonomik, Juridik (ose relevante),
 • Dëshmitë për përvojën e punës  së paku 4 vite;
 •  Dëshmi për përvojë pune së paku 2 vite në menaxhim, udhëheqje në lëminë e    ndërtimit/arkitektures;
 •   Certifikatën që nuk jeni nën hetime nga Gjykata (jo më e vjetër se gjashtë muaj);
 •  Kopjen e letërnjoftimit;

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda dy  (2) ditësh. Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do të shqyrtohen. Kandidati/ja i/e përzgjedhur obligohet të sjellë ҫertifikatën mjekësore para nënshkrimit të kontratës.

APLIKACIONET DHE DOKUMENTACIONI I PAKOMPLETUAR SIPAS KËRKESAVE TË PËRCAKTUARA NË KËTË SHPALLJE SI DHE ATO QË ARRIJNË PAS SKADIMIT TË AFATIT TË KONKURSIT, NUK DO TË SHQYRTOHEN.

Shpallja është e hapur që nga data 17.01.2023 deri më  31.01.2023.

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes Publike Banesore në nr. tel. : 038 553 311.


Na osnovu odredaba člana 8 Zakona o radu, kao i Administrativnog uputstva br. 07/2017, člana 4, Javno stambeno preduzeće Sh.A u Prištini, objavljuje:

K O N K U R S

Da popuni radno mesto

Naziv radnog mesta: rukovodilac Odeljenja za hitne intervencije
Referentni broj: NPB / DIU/ 9
Podnosi izveštaje: Izvršnom direktoru, šefu operacija
Nivo plate: 3
Radno vreme: 40 sati nedeljno
Trajanje ugovora: na neodređeno vreme (probni rad 3 meseca)
Mesto rada: : St. „Zija Šemsiu“ br. 22, Ulpiane- Priština (sedište Javnog stambenog preduzeća)

Opšti zadaci:
a) odgovoran je za realizaciju ciljeva postavljenih od strane Operativnog vođe i glavnog izvršnog službenika u vezi sa Odeljenjem za hitne intervencije (u daljem tekstu DIU);
b) predstavlja NPB drugim licima uz ovlašćenje rukovodioca NPB-a;
c) Pomaže u pripremi procedura i drugih podzakonskih akata za NPB;
d) Pomaže šefu u postavljanju ciljeva i izradi plana rada za ispunjenje ovih ciljeva za DIU;
e) Učestvuje na redovnim sastancima sa glavnim izvršnim direktorom i rukovodstvom NPB;
f) Koordinira rad sa glavnim izvršnim službenikom i svim odeljenjima NPB-a u vezi sa zahtevima i potrebama za obavljanje neophodnih aktivnosti u vezi sa DIU,
Specifične dužnosti i odgovornosti:

g) Odgovoran je za identifikaciju, kompilaciju, organizaciju i realizaciju svih planova DIU;
h) Analizira radne prakse i procedure u cilju povećanja efikasnosti i predlaže njihovu modifikaciju ili prilagođavanje prema potrebama i razvoju DIU;
i) Priprema srednjoročne i dugoročne planove DIU;
j) Priprema godišnji plan prihoda i rashoda za DIU;
k) Odgovoran je za sastavljanje i sprovođenje plana budžeta, plana nabavki, plana rada kao i drugih planova u DIU u mesečnoj i kumulativnoj dinamici;
l) Priprema izveštaje o radu na nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou za DIE;

Dužnosti i odgovornosti za upravljanje ljudskim
m) Predlaže imenovanja na odgovarajuće pozicije za zaposlene u odeljenju na osnovu učinka u koordinaciji sa operativnim rukovodiocem, Odeljenjem za ljudske resurse i uz odobrenje Izvršnog direktora;
n) odgovoran je za rad osoblja, ocenjuje svakog zaposlenog u odeljenju kojim rukovodi na mesečnom, šestomesečnom i godišnjem nivou;
o) Osigurava da su nivoi zaposlenih, oprema i sistemi adekvatni za ispunjavanje funkcija DIU.
p) Osigurava da osoblje ima odgovarajuću kvalifikaciju i obuku, vodi pregled potreba za obukom i organizuje potrebne obuke.
k) blisko sarađuje i nadgleda sa rukovodiocima DIN-a i DIRR-a u ispunjavanju ciljeva na osnovu plana rada;
r) Preduzima disciplinske mere prema zaposlenima koji imaju loš učinak u izvršavanju radnih obaveza u koordinaciji sa rukovodiocem operacije, Sektor za ljudske resurse;
s) Provjerava radove i održava sastanke sa osobljem odgovornim za završene radove ili za smetnje u radu.

Ostale dodatne dužnosti i obaveze:
t) Mogu da zadužim operativnog vođu i glavnog izvršnog službenika za druge dužnosti po potrebi NPB;
u) U slučaju odsustva drugih rukovodilaca, po nalogu uprave, možete ih zameniti i obavljati njihove dužnosti u određenom roku.

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma tehničkih, ekonomskih, pravnih nauka, (ili relevantna),
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 4 godine;
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 2 godine u rukovodstvu, rukovodstvu u oblasti građevinarstva/arhitekture ili relevantno;

veštine:

 • Poznavanje rada na računaru, posebno na računarskim sistemima iz oblasti CAD tehnike;
 • Poznavanje rada na računaru u svim MC Office aplikacijama, posebno na računarskim računovodstvenim sistemima;
 • Poznavanje lokalnog/centralnog javnog sektora;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje savremenih pristupa planiranju i kontroli;
 • Odlične komunikacijske, organizacione i analitičke sposobnosti;
 • Radna etika i visok integritet;
 • Sposobnost rada u grupi, pod pritiskom i demonstracije fleksibilnosti na poslu;\

Željene kvalifikacije:

 • Poželjna je univerzitetska diploma građevinarstva/arhitekture (ili ekvivalentna);
 • Univerzitetska diploma je poželjna – magistarska diploma građevinarstva/arhitekture (ili ekvivalentna);
 • Ostali kursevi i obuke tokom profesionalne karijere.
 •  Vozačka dozvola kategorije-B;

Konkursna procedura
Zainteresovani kandidati mogu dobiti službeni formular u Službi za ljudske resurse Kompanije
Javno stanovanje ili preuzmite sa sajta na adresi:
www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ . Dokumentacija se može dostaviti u fizičkoj kopiji Sektoru za ljudske resurse na adresu: ul. Zija Šemsiu, br. 22.
Kandidati koji konkurišu moraju tačno da unesu adresu, kontakt telefon i mejl adresu : burimet.njerezore@npbanesore.com ili putem poste. Samo odabrani kandidati će biti pozvani na dalje procedure zapošljavanja.

Dokumenti koje treba priložiti:

 • NPB aplikacija;
 • Dokaz o obrazovanju - Univerzitetska diploma tehničkih, ekonomskih, pravnih nauka (ili relevantna),
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 4 godine;
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 2 godine u menadžmentu, rukovodstvu u oblasti građevinarstva/arhitekture;
 • uverenje da niste pod istragom (ne starije od šest meseci);
 • kopiju lične karte;

Napomena: Prijave poslate poštom sa poštanskim žigom poslednjeg dana roka za prijavu smatraće se validnim i razmatrane ako stignu u roku od dva (2) dana.
Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one nepotpune sa odgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati. Izabrani kandidat je dužan da pre potpisivanja ugovora donese lekarsko uverenje.\

NEKOMPLETNE PRIJAVE I DOKUMENTACIJA PREMA USLOVIMA NAVEDENIM U OVOM OGLASU I PRISLEPE NAKON KONKURSNOG ROKA NEĆE SE RAZMATRATI.
Oglas je otvoren od 17.01.2023 do 31.01.2023.
Za detaljnije informacije možete se obratiti Odeljenju za ljudske resurse Javnog stambenog preduzeća na br. tel. : 038 553 311.

Shikime 2,799
Kategoria Menaxhment
Skadon 31/01/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet