1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, Neni 4,
Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A në Prishtinë, shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës

Titulli i punës: Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe Investimeve
Numri i Referencës:
I raporton: Kryeshefit Ekzekutiv, Udhëheqësit të Operativës
Niveli i Pagës: 3
Orët e Punës: 40 orë në javë
Kohëzgjatja e Kontratës: Me kohë të pacaktuar ( puna provuese 3 muaj)
Vendi i Punës: : Rr. “Zija Shemsiu” nr. 22, Ulpianë- Prishtinë ( selia e Ndërmarrjes Publike Banesore)

Detyrat e përgjithshme:
a) Është përgjegjës për realizimin e objektivave të caktuara nga Udhëheqësi i Operativës dhe
Kryeshefi Ekzekutiv që kanë të bëjnë me Depratamentin e Mirëmbajtjes dhe Investimeve (më
tutje DMI);
b) Përfaqëson NPB-në te palët e tjera me autorizim të Udhëheqësit të Operativës ose Kryeshefit
Ekzekutiv të NPB-së;
c) Ndihmon në përgatitjet e procedurave dhe akteve tjera nënligjore për NPB-në;
d) Ndihmon Udhëheqësin e Operativës ose Kryeshefin Ekzekutiv në caktimin e objektivave dhe
zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave për DMI-në;
e) Merr pjesë në mbledhjet e rregullta ku është i thirrur për nevojat e DMI-së apo të NPB-së;
f) Koordinon punët me Udhëheqësin e Operativës ose Kryeshefin Ekzekutiv dhe të gjitha
Departamentet e NPB-së në lidhje me kërkesat dhe nevojat për kryerjen e aktiviteteve të
ndryshme që kanë të bëjnë me DMI-në;

Detyrat Specifike:
g) Është përgjegjës për identifikimin, përpilimin, organizimin dhe realizimin e të gjitha planeve të
DMI-së;
h) Përpilon strategjinë e shtrirjes në treg të shërbimit të mirëmbajtjes dhe kujdeset për realizimin e
objektivave të caktuara nga NPB;
i) Përcjell dhe analizon në baza të rregullta tregun e mirëmbajtjes në raport me operatorët
konkurent të Ndërmarrjes;
j) Analizon praktikat dhe proceduarat e punës me qëllim të rritjes së efikasitetit si dhe propozon
modifikimin apo përshtatjen e tyre sipas nevojës dhe zhvillimit të DMI-së;

k) Përgatit planet afat-mesme dhe afatgjata të DMI-së;
l) Përgatit planin e të hyrave dhe shpenzimeve vjetore për DMI-në;
m) Është përgjegjës për përpilimin dhe realizimin e planit të buxhetit, planit të prokurimit, planit të
punës si dhe planeve të tjera në Departamentin e Mirëmbajtjes dhe Investimeve në dinamikë
mujore dhe kumulative;
n) Përgatit raportet financiare për DMI-në;
o) Përgatit raportet e punës në baza javore, mujore, vjetore për DMI-në;
p) Propozon në pozita adekuate vartësit, në bazë të performancës në koordinim me Divizionin e
Burimeve Njerëzore dhe me aprovimin e Kryeshefit;
q) Është përgjegjës për performimin e stafit, bën vlerësimin e secilit të punësuar në departamentin
që menaxhon në baza mujore , gjashtë mujore dhe vjetore;
r) Siguron që niveli i punonjësëve, pajisjet dhe sistemet janë adekuate për përmbushjen e
funksioneve të DMI-së.
s) Siguron që stafi të ketë kualifikimin dhe trajnimet e duhura, mban një pasqyrë për nevojat për
trajnime dhe organizon trajnimet e nevojshme.
t) Bashkëpunon ngushtë dhe mbikëqyr Njësitë e DMI-së në përmbushjen e objektivave të bazuara
në planin e punës;
u) Merr masa disiplinore ndaj punonjësve që kanë performancë të dobët në përmbushjen e
detyrave të punës në koordinim me Divizionin e Burimeve Njerëzore;
v) Kontrollon punët dhe mban mbledhje me stafin përgjegjës për punët e kryera ose për pengesat
në punë në DMI.

Detyrat dhe obligimet tjera shtesë:
w) Udhëheqësi Operativ dhe Kryeshfi Ekzekutiv mund ta ngarkojnë me detyra tjera sipas nevojës
së NPB-së;

Kualifikimet:

 • Diplomë në universitare në Shkenca Teknike, Ekonomik, Juridik (ose relevante)
 • Dëshmi për përvojë punë me së paku 4 vite;
 • Dëshmi për përvojë punë me së paku 2 vite në menaxhim, udhëheqje në lëminë e
  ndërtimit/arkitektures, ose relevante.

Aftësitë:

 • Aftësi kompjuterike posaçërisht mbi sistemet kompjuterike në fushën e teknikës CAD;
 • Aftësi kompjuterike në gjithë aplikacionet e MC Office, posaçërisht mbi sistemet kompjuterike
  llogaritare;
 • Njohje e sektorit publik lokal/qendror;
 • Njohje e gjuhës Angleze;
 • Njohuritë e qasjeve moderne në planifikim dhe kontrollë;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikative, organizative dhe analitike;
 • Etikë në punë dhe integritet të lartë;
 • Shkathtësi për të punuar në grup, nën presion dhe të dëshmoj fleksibilitet në punë;
  Kualifikimet e preferueshme: 
 • Preferohet diploma universitare në drejtimin ndërtimateri/arkitekture (ose ekuivalente);
 • Preferohet diploma universitare - master në ndërtimateri/arkitekture (ose ekuivalente);
 • Kurset dhe trajnimet tjetra gjate karrierës profesionale.
 • Patent shofer kategoria-B;

Procedura e Konkurrimit
Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore të
Ndërmarrjes
Publike Banesore apo ta shkarkojnë nga web faqja e internetit në adresën:
www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ . Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje
fizike në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: rr. Zija Shemsiu, nr. 22, Prishtinë, ose të
aplikojnë përmes emailit zyrtar: burimet.njerezore@npbanesore.com apo përmes postës. Kandidatët
të cilët konkurojnë duhet të shënojnë saktë adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email
adresën. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të rekrutimit.

 • Dokumentet që duhet të bashkangjiten:
 • Aplikacioni i NPB-së;
 • Dëshmitë për Shkollim- Diplomë universitare në Shkenca Teknike, Ekonomik, Juridik (ose relevante),
 • Dëshmitë për përvojën e punës së paku 4 vite;
 • Dëshmi për përvojë pune së paku 2 vite në menaxhim, udhëheqje në lëminë e
  ndërtimit/arkitektures ose relevante;
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime nga Gjykata (jo më e vjetër se gjashtë muaj);
 • Kopjen e letërnjoftimit;

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e
fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë
brenda dy (2) ditësh. Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me
dokumentacionin përkatës nuk do të shqyrtohen. Kandidati/ja i/e përzgjedhur obligohet të sjellë
ҫertifikatën mjekësore para nënshkrimit të kontratës.

APLIKACIONET DHE DOKUMENTACIONI I PAKOMPLETUAR SIPAS KËRKESAVE TË
PËRCAKTUARA NË KËTË SHPALLJE SI DHE ATO QË ARRIJNË PAS SKADIMIT TË
AFATIT TË KONKURSIT, NUK DO TË SHQYRTOHEN.
Shpallja është e hapur që nga data 16.01.2023 deri më 30.01.2023.
Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore
të Ndërmarrjes Publike Banesore në nr. tel. : 038 553 311.


K O N K U R S
Za popunjavanje radnog mesta

Naslov radnog mesta: Menadžer Departmana za održavanje i investicije
Referentni broj:
Izveštava: Izvršni direktor, rukovodilac operativnih aktivnosti
Nivo plaće: 3
Radno vreme: 40 sati nedeljno
Trajanje ugovora: Na neodređeno vreme (probno radno vreme 3 meseca)
Mesto rada: Ulica "Zija Shemsiu" br. 22, Ulpiana- Prishtina (sedište Javnog stambenog preduzeća)


Opšte zadatke:
a) Odgovoran je za ostvarivanje ciljeva utvrđenih od strane rukovodioca operativnih aktivnosti i izvršnog direktora koji se odnose na Departman za održavanje i investicije (u daljem tekstu DMI);
b) Predstavlja Javno stambeno preduzeće prema drugim stranama sa ovlašćenjem rukovodioca operativnih aktivnosti ili izvršnog direktora Javnog stambenog preduzeća;
c) Pomaže u pripremi procedura i drugih podzakonskih akata za Javno stambeno preduzeće;
d) Pomaže rukovodiocu operativnih aktivnosti ili izvršnom direktoru u određivanju ciljeva i razvoju plana rada za ostvarivanje ovih ciljeva za DMI;
e) Učestvuje na redovnim sastancima na koje je pozvan za potrebe DMI ili Javnog stambenog preduzeća;
f) Koordinira rad sa rukovodiocima operativnih aktivnosti ili izvršnim direktorom i svim departmanima Javnog stambenog preduzeća u vezi sa zahtevima i potrebama za izvođenjem različitih aktivnosti koje se odnose na DMI;


Specifični zadaci:
g) Odgovoran je za identifikaciju, pripremu, organizaciju i realizaciju svih planova DMI;
h) Priprema strategiju širenja na tržištu usluga održavanja i brine se za ostvarivanje ciljeva utvrđenih od strane Javnog stambenog preduzeća;
i) Praćenje i analiziranje svakodnevnog tržišta održavanja u odnosu na konkurentske operatore preduzeća;
j) Analiziranje radnih praksi i procedura sa ciljem povećanja efikasnosti i predlaganje njihove promene ili prilagodbe prema potrebama i razvoju DMI-ja;
k) Priprema srednjoročnih i dugoročnih planova DMI-ja;
l) Priprema plana prihoda i troškova za DMI za svaku godinu;
m) Odgovoran za izradu i realizaciju budžetskog plana, plana nabavke, plana rada i drugih planova u Departmanu za održavanje i investicije u mesečnom i kumulativnom dinamiku;
n) Priprema finansijske izveštaje za DMI;
o) Priprema radne izveštaje na nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou za DMI;
p) Predlaže odgovarajuće pozicije za podređene, na osnovu performansi u koordinaciji sa Odeljenjem za ljudske resurse i sa odobrenjem šefa;
q) Odgovoran je za performanse radnika, vrši procenu svakog zaposlenog u departmanu koji vodi na mesečnom, šestomesečnom i godišnjem nivou;
r) Osigurava da nivo zaposlenih, opremu i sisteme su adekvatni za obavljanje funkcija DMI-ja.
s) Osigurava da radnici imaju odgovarajuće kvalifikacije i treninge, vodi evidenciju o potrebama za trening i organizuje neophodne treninge.
t) blisko sarađuje i nadgleda DMI jedinice u ispunjavanju ciljeva zasnovanih na planu rada;
u) preduzima disciplinske mere prema zaposlenima koji imaju loš učinak u obavljanju radnih obaveza u koordinaciji sa Sektorom za ljudske resurse;
v) Kontroliše radove i održava sastanke sa osobljem odgovornim za završene radove ili za prepreke u radu DMI.
Ostale dodatne dužnosti i obaveze:
w) Operativni vođa i glavni izvršni službenik mogu mu zadužiti druge dužnosti u skladu sa potrebama NPB;


Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma tehničkih, ekonomskih, pravnih nauka (ili relevantna)
 • Dokaz o radnom iskustvu sa najmanje 4 godine;
 • Dokaz o radnom iskustvu sa najmanje 2 godine u menadžmentu, rukovodstvu u građevinarstvu/arhitekturi ili relevantno.
  veštine:
 • Poznavanje rada na računaru, posebno na računarskim sistemima iz oblasti CAD tehnike;
 • Poznavanje rada na računaru u svim MC Office aplikacijama, posebno na računarskim računovodstvenim sistemima;
 • Poznavanje lokalnog/centralnog javnog sektora;
 • Poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje savremenih pristupa planiranju i kontroli;
 • Odlične komunikacijske, organizacione i analitičke sposobnosti;
 • Radna etika i visok integritet;
 • Sposobnost rada u grupi, pod pritiskom i demonstracije fleksibilnosti na poslu;

Željene kvalifikacije:

 •  Poželjna je univerzitetska diploma građevinarstva/arhitekture (ili ekvivalentna);
 •  Univerzitetska diploma je poželjna – magistarska diploma građevinarstva/arhitekture (ili ekvivalentna);
 • Ostali kursevi i obuke tokom profesionalne karijere.
 •  Vozačka dozvola kategorije-B;

Konkursna procedura
Zainteresovani kandidati mogu dobiti službeni formular u Službi za ljudske resurse Kompanije
Javno stanovanje ili preuzmite sa sajta na adresi:
www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ .
Dokumentacija se može dostaviti u fizičkoj kopiji Sektoru za ljudske resurse na adresu: ul. Zija Šemsiu, br. 22, Priština,
, ili da se prijavite putem zvanične e-pošte: burimet.njerezore@npbanesore.com ili putem pošte. Kandidati koji konkurišu moraju tačno da unesu adresu, kontakt telefon i mejl adresu.
Samo odabrani kandidati će biti pozvani na dalje procedure zapošljavanja.
Dokumenti koje treba priložiti:

 • NPB aplikacija;
 • Dokaz o obrazovanju - Univerzitetska diploma tehničkih, ekonomskih, pravnih nauka (ili relevantna),
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 4 godine;
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje 2 godine na rukovodstvu, rukovođenju u oblasti građevinarstva/arhitekture ili relevantno;
 • uverenje da niste pod istragom (ne starije od šest meseci);
 • kopiju lične karte;

Napomena: Prijave poslate poštom sa poštanskim žigom poslednjeg dana roka za prijavu smatraće se validnim i razmatrane ako stignu u roku od dva (2) dana.
Prijave koje pristignu nakon ovog roka i one nepotpune sa odgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati. Izabrani kandidat je dužan da pre potpisivanja ugovora donese lekarsko uverenje.

NEKOMPLETNE PRIJAVE I DOKUMENTACIJA PREMA USLOVIMA NAVEDENIM U OVOM OGLASU I PRISLEPE NAKON KONKURSNOG ROKA NEĆE SE RAZMATRATI.
Oglas je otvoren od 16.01.2023 do 30.01.2023.
Za detaljnije informacije možete se obratiti Odeljenju za ljudske resurse Javnog stambenog preduzeća na br. tel. : 038 553 311.

Shikime 2,772
Kategoria Menaxhment
Skadon 30/01/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet