1

Ekspert/e për – Hulumtimi mbi zhvillimin e standardeve dhe udhëzimeve të performancës si një kornizë për sigurimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë për ofrimin e shërbimeve të rehabilitimit të bazuar në komunitet

Ruaj
Down Syndrome Kosova
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Datë: 13.01.2023

TERMAT E REFERENCËS

Ekspert/e për – Hulumtimi mbi zhvillimin e standardeve dhe udhëzimeve të performancës si një kornizë për sigurimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë për ofrimin e shërbimeve të rehabilitimit të bazuar në komunitet.

Mbështetur nga: UNICEF në Kosovë në partneritet me USAID në Kosovë

 Hyrje

Informatat e përgjithshme

Shoqata Down Syndrome Kosova - DSK

Shoqata Down Syndrome Kosova  është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, themeluar me 4 mars 2007 nga themeluesit që janë prindër të fëmijëve dhe personave me sindromë Down. Numër regjistrimi; 5111389-6 dhe Nr. Fiskal: 600279485. DSK është organizatë nacionale dhe multi-etnike, e shtrirë me shërbimet e veta, katër (5) zona rajonale të vendit; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan.

Vizioni

Një shoqëri ku respektohet diversiteti njerëzor dhe personat me sindromë Down kanë mundësi të barabartë dhe mund të realizojnë potencialin e tyre.

Misioni

Promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave me sindromë Down në Kosovë dhe familjarëve të tyre.

Deri më tani Shoqata ka arritur të mobilizoj komunitetin që numëron mbi 980 famije të anëtarëve të komunitetit. DSK ka punuar dhe vazhdon të punojë fuqishëm në mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të personave me sindromë Down. DSK deri më tani ka inicuar nisma inovatore të suksesshme të cilat kanë prekur drejtpërdrejtë nevojat dhe interesat e komunitetit të PAK-ve, të cilat janë vlerësuar të dobishme dhe me interes të përgjithshëm shoqëror.

Shoqata Down Syndrome Kosova është anëtare me të drejta të plota në Down Syndrome International (DSI), European Down Syndrome Association (EDSA), Down Syndrome Interest Medical Group (DSIMG), Caravan, anëtare në Shoqatën Europiane  të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuar (EASPD), Koalicioni Për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar FKAK, CIVIKOS,  Rrjetin  e Grave të Kosovës – RRKG, etj.

 Shoqata Down Syndrome Kosova ka programet e saj të shtrira në pesë  regjione; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Ferizaj  dhe Gjilan.

1.Programi për Intervenim dhe Edukim të Hershëm (PIEH)

2.Programi për Autonomi dhe Aftësim Profesional (PAAP)

Objektiva

Shoqata Down Syndrome Kosova është duke zbatuar projektin “Fuqizimi i shërbimeve të integruara, efektive dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe adoleshentët me aftësi të kufizuara intelektuale” në pesë komuna të përzgjedhura, të ofruara nga qendrat për rehabilitim të bazuara në komunitet (Prishtinë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Mitrovicë) mbështetur nga UNICEF.

Në kuadër të projektit Shoqata Down Syndrome Kosova kërkon të angazhojë një konsulant/e që do të punojë për të bërë një manual pune bazuar nga hulumtimet mbi zhvillimin e standardeve dhe udhëzimeve të performancës si një kornizë për sigurimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë për ofrimin e shërbimeve të rehabilitimit të bazuar në komunitet.

Kualifikimi i nevojshëm:

 • Përgatitje akademik përkatëse për fushën sociale.
 • Përvojë e gjerë dhe dokumentim i përvojës së punës për angazhime të tilla në hartimin e manualeve.
 • Njohuri rreth punës së OJQ-ve;
 • Njohuri rreth shërbimeve sociale
 • Shkathtësi të mira të komunikimit dhe shkrimit;
 • Njohuri rreth procesit te hulumtimit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Nga i/e angazhuar/a pritet;

 • Dorëzimi i një propozimi fillestar për hapat që do të ndiqen përgjatë tërë angazhimit.
 • Metodologjia e punës
 • Zhvillimi i 4 takimeve/punëtorive me menaxhmentin dhe stafin e shërbimeve të DSK-së.
 • Dorëzimi i raportit final të angazhimit pas adresimit të të gjitha komenteve eventuale nga DSK
 • Nënshkrimi i rregullores dhe politikave të mbrojtjes së fëmijëve
 • Dokumentet nuk konsiderohen finale deri ne miratim nga menaxhmeti i DSK-ës.

Angazhimi:

Konsulenti/ja e angazhuar do të ketë një kontratë të ofruar nga Down Syndrome Kosova. Në këtë kontratë do të përcaktohen në mënyrë specifike pikat të cilat nuk janë të përfshira në këtë dokument.

Kushtet e Pagesës:

Pagesa e të angazhuarit/es do të bëhet në bazë të kushteve të përcaktuara në kontratën e shërbimit që do të përgatitet nga Down Syndrome Kosova e do nënshkruhet nga i/e angazhuari/a. Pagesa do të realizohet përmes  transaksionit bankar në valutën Euro.  Pagesa do të bëhet pas përfundimit me sukses të angazhimit dhe dorëzimit të dokumenteve të cilësisë së pranueshme për DSK.

Politika për mbrojtje të fëmijëve

Si kusht për të hyrë në marrëdhënie pune, eksperti/ja duhet të nënshkruaj Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe të respektojë termat dhe kushtet e saj. DSK ka një politikë të tolerancës zero ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual. Të gjithë punonjësit e DSK dhe personeli i angazhuar pritet të respektojnë standardet më të larta të sjelljes personale dhe profesionale në çdo kohë, dhe të ofrojnë ndihmë dhe shërbime humanitare në një mënyrë që respekton dhe nxit të drejtat e përfituesve dhe anëtarëve të tjerë të cenueshëm të komuniteteve lokale.

Dokumentet dhe procedura për aplikim:

 • Kopja e dokumenteve që dëshmojnë përgatitjen akademike të të angazhuarve;
 • Curriculum Vitae (CV) të të angazhuarve;
 • Një draft propozim mbi metodologjinë e punës për këtë angazhim.
 • Portofolio
 • Dokumentim të ekspertizës dhe përvojës në fushë;
 • Së paku 2 Letër reference të punës së kaluar;
 • Dokument që personi nuk është nën hetime
 • Propozimi financiar*
  • *Kërkesa financiare duhet të jetë e detajizuar për secilën punë që do të realizohet, këtu duhet të përfshihet, burimi i informatave, procedurat dhe teknikat e përgatitjes së metodologjisë, mbajtja e takimeve, shkrimi i raporteve dhe një plan tentativ i punës;

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën: info@downsyndromekosova.org me subjektin;
 Angazhimi i një konsulanti/e për hulumtimin mbi zhvillimin e standardeve dhe udhëzimeve të performancës si një kornizë për sigurimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë për ofrimin e shërbimeve të rehabilitimit të bazuar në komunitet.

Ose

Përmes zyres postale në adresën:

Down Syndrome Kosova

Rruga “Nazmi Mustafa”, Pejton, Prishtinë

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është: 26/01/2023 në ora 16:00

Vetëm kandidatët e përzgjedhur  do të kontaktohen!

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet