1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Konform me funksionet dhe kompetencat që parashihen Nenit 21, lidhur me nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrje Publike( Ligji  Nr. 03/L-087), i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-111 dhe Ligjin nr. 05/L-009 për Ndërmarrjet Publike, Bordi i Drejtorëve dhe Komisioni i Auditimit të KRU “Mitrovica”Sh.A., me seli në Mitrovicë-Suhodoll, në mbledhjen e mbajtur me datë 27.12.2022, vendosi të shpall këtë:

KONKURS PUBLIK

  Titulli i punës : Zyrtar Kryesor Financiar

Vendi:Mitrovicë-Suhodoll

Ndërmarrja: Kompania Rajonale Ujësjellësi,, Mitrovica,, Sh.A.

I përgjigjet: Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv të KRU”Mitrovica”Sh. A, Mitrovicë

Mandati: 3 vite- me mundësi vazhdimi

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të njohur të cilët i plotësojë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, i plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2, pikat (d), (f), (k) dhe (l) dhe  kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë.

Përveç këtyre kushteve të përgjithshme kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:

 • Të ketë diplomë universitare Master të Fakultetit Ekonomik ose ekuivalente dhe përvojë të konsiderueshme nga fusha e financave dhe/ose kontabilitet.
 • Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
 • Të ketë së paku 5 vjet përvojë punë në menaxhim të dëshmuar në financa dhe/ose kontabilitet;
 • Të ketë integritet të lartë moral e profesional,
 • Të ketë aftësi të dëshmuara në menaxhim,
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi,
 • Të mos jetë i dënuar ose nën hetime,
 • Njohurit në interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit( SNK) dhe të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), sipas udhëzimeve të Federatës ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK) do të jenë përparësi;

Funksioni dhe përgjegjësitë kryesore të Zyrtarit Kryesor Financiar  të përcaktuara me Statutin e kompanisë:

 • Zyrtari Kryesor Financiar i Shoqërisë (“ZKF”) do të menaxhoj, nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e KE, çështjet financiare të Shoqërisë, varësisht prej kufizimeve të vëna nga Këshilli i Drejtorëve- do të ketë autoritetin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për Shoqërinë, dhe do të jetë përgjegjës që:
 • Të mirëmbajë llogaritë e Shoqërisë të azhurnuara dhe të sakta;
 • Të themeloj dhe udhëheq të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e  parave të gatshme, dhe pasuritë themelore. Të monitoroj llogaritë e pagueshme dhe të koordinojë pagesën e faturave dhe blerjet speciale. Të rishikojë shpenzimet e të punësuarve për të siguruar pajtueshmërinë me politikat e Shoqërisë dhe buxhetin para pagesës së tyre;
 • Të përgatisë të dhënët e Shoqërisë për auditim në fund të vitit;
 • Të rishikoj, të arrij marrëveshje për prokurime dhe mirëmbajtje të të gjitha bizneseve të ndërlidhura me politikat e sigurimit;
 • Të koordinojë funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve, si dhe të bëj blerje me KE dhe zyrën apo funksionin e prokurimit  të Shoqërisë;
 • Menaxhoj thesarin e Shoqërisë;
 • Të vendos dhe përgatitë buxhetet; dhe
 • Çfarëdo tjetër detyre e përcaktuar nga ana e KE.

Detyrat dhe  përgjegjësit e ZKF-së janë:

 • Përgjigjet për të gjitha veprimet financiare të kompanisë në regjionin që e mbulon kompania.
 • Obligohet për bashkëpunim të ngushtë me: Bordin e Drejtoreve dhe Komsioni i Auditimit, Kryeshefin Ekzekutiv, Drejtorin Komercial, Drejtorin Teknik dhe Menaxherët e Departamenteve,
 • Ka për detyrë të nxjerr dhe planifikoj buxhetin, të vëzhgojë mospërputhjet. Të përcjellë regjistrimin në kontabilitet, të japë këshilla të gjithë personelit të sektorëve për veprime efektive. Të vëzhgoj-përcjell qarkullimin e parasë se gatshme dhe transaksionet bankare,
 • Përmes Menaxherit Ekzekutiv dhe personelit tjetër, të udhëheqë me ndërmarrjen përpara palëve të interesit (Bordi i Drejtorëve-Aksionari, Komuna, Donatorët). Të sigurojë llogari sipas nevojës që kërkohen për raportimin e ndërmarrjes,
 • Përmes personelit nënrenditës, posaçërisht menaxherit ekzekutiv të shitjes, dhe në bashkëpunim të ngushtë me menaxherin ekzekutiv të shërbimit të konsumatorëve, të udhëheqë dhe kontrollojë të hyrat nga: Faturimi dhe inkasimi; mirëmbajtjen e të dhënave të konsumatorëve,
 • Të këshillojë përmes Kryeshefit Ekzekutiv në Bordin e Drejtorëve, lidhur me progresin financiar të ndërmarrjes, planet e tanishme të biznesit dhe planet periodike dhe afat gjate të shpenzimeve dhe aktiviteteve, fluksin e të hyrave dhe shpenzimeve,
 • ZKF-zotëron planin e aktivitetit të Kompanisë të specifikuara në çdo Plan të Biznesit,
 • Kërkon, propozon, gjen dhe zbaton metoda dhe mënyra për të ndërruar dhe përmirësuar metodat e punës me qëllim të përmirësimit të shërbimeve të konsumatorëve,
 • Siguron se i gjithë personeli është i informuar me synimet dhe misionin e përbashkët të departamenteve, përkatësisht tërësisë së kompanisë,
 • Udhëheqë personelin nënrenditës për të siguruar shërbime efektive,
 • Vazhdimisht kërkon metoda dhe mënyra për të ndërruar dhe përmirësuar qasjen ndaj punës me qëllim të përmirësimit të shërbimeve të konsumatorëve,
 • Për punën që kryen i përgjigjet Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv.

 

Paga: Në pajtim me ,,Rregulloren për ndarjen e të ardhurave personale të KRUM-së ,, të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve.

Procedura e aplikimit:

Aplikacioni duhet bashkangjitur edhe këto dokumente:

 • CV-ja (Biografia),
 • Kopja e letërnjoftimit,
 • Letër motivimi,
 • Deklarata nën betim,
 • Diploma e Universitare ( kopja e noterizuar, kurse diplomat  nga universiteti jashtë vendit duhet të jetë e nostrifikuar) ,
 • Dëshmia nga gjykata kompetente që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 6 muaj,
 • Dëshmitë e përgatitjes profesionale,
 • Dëshmitë e eksperiencës në punë / referencat (duke pasur të shënuar email-adresat dhe numrat  kontaktues),
 • Certifikatat (nëse posedon)  lidhur me  njohurit në interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit( SNK) dhe të Standardeve  Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), sipas udhëzimeve të Federatës ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK).

Aplikacioni dhe Deklarata nën Betim mund të merren në ueb -faqen e Kompanisë në adresën: http://www.kru-mitrovica.com/kerko-me-shume/konkurset/. Aplikacionet dhe dokumentet përcjellëse duhet të dorëzohen të skenuara ose në formatin .pdf në email adresën: rekrutimi@kru-mitrovica.com .

Konkursi do të jetë i hapur 30 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit.

Aplikacionet e pranuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen.

KRU”Mitrovica”Sh.A.  Mitrovicë-Suhodoll.

Kliko KËTU për Gjuhën Serbe 

 

Shikime 5,339
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 12/02/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Mitrovicë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet