1
PREMIUM

Invitation to tender for Expert for Solid Waste Management in Novobrdo (Alb/Eng/Srb)

Ruaj
Komuna e Artanës
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

LETTER OF INVITATION TO TENDER

Municipality of Novobrdo

Novobrdo, 30.12.2022

 

INVITATION FOR TENDERERS

 

RE-NB02-S-22

Invitation to tender for Expert for Solid Waste Management in Novobrdo

Municipality of Novobrdo intends to award a service contract for Expert for Solid Waste Management in Novobrdo with financial assistance under IPA II 2017 and 2018/ EuropeAid/171111/DD/ACT/XK.

Municipality of Novobrdo and Municipality of Gjorche Petrov are implementing the project: “Pilot interventions for wastewater treatment and solid waste management in the cross-border region.”

The project is part of Cross-Border Cooperation Programme Kosovo- Republic of North Macedonia under IPA II.

The tender dossier will be available upon request through e-mail address:

kuvendikomunalnb@gmail.com

The deadline for submission of tenders is 30.01.2023.

Possible additional information or clarifications/questions shall be sent through mail on e-mail address kuvendikomunalnb@gmail.comaccording to the timetable below.

1 Timetable

 

  • All times are in the time zone of the country of the contracting authority provisional date ** Provisional date

FTESË PËR TENDERUES

Komuna e Novobërdës

Novobërdë, 30.12.2022

Ftesë për tender për Ekspert për menagjimin e mbeturinave te ngurta në Novobrdë

RE-NB02-S-22

Komuna e Novobërdës synon të japë kontratë për Shërbime për Ekspert për menagjimin e mbeturinave te ngurta në Novobrdë me ndihmë financiare në kuadër të IPA II 2017 dhe 2018/ EuropeAid/171111/DD/ACT/XK.

Komuna e Novobërdës dhe Komuna e Gjorçe Petrovit janë duke zbatuar projektin: “Pilot intervenime për trajtimin e ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave të ngurta në rajonin ndërkufitar”.

Projekti është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë-Republika e Maqedonisë së Veriut në kuadër të IPA II.

Dosja e tenderit do të jetë në dispozicion sipas kërkesës përmes adresës së e-mail:

kuvendikomunalnb@gmail.com

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve është data 30.01.2023.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime/pyetje do të dërgohen me postë në adresën e e-mail kuvendikomunalnb@gmail.com sipas orarit të mëposhtëm.

2 Orari

 

  • Të gjitha orët janë në zonën kohore të vendit të datës së përkohshme të autoritetit kontraktues
  • ** Data e përkohshme

 


POZIV ZA PONUĐAČE

Opština Novo Brdo

Novo Brdo, 30.12.2022

Poziv na tender za Eksperta za upravljanje čvrstim otpadom u Novobrdu

RE-NB02-S-22

Opština Novo Brdo namerava da dodeli ugovor o uslugama za Eksperta za upravljanje čvrstim otpadom u Novobrdu uz finansijsku pomoć u okviru IPA II 2017 i 2018/EuropeAid/171111/DD/ACT/KSK.

Opština Novo Brdo i Opština Gjorče Petrov sprovode projekat: „Pilot intervencije za tretman otpadnih voda i upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnom regionu“.

Projekat je deo Programa prekogranične saradnje Kosovo-Republika Severna Makedonija u okviru IPA II.

Tenderski fajl će biti dostupan na zahtev na e-mail adresu:

kuvendikomunalnb@gmail.com

Rok za podnošenje ponuda je 30.01.2023.

Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja biće poslata poštom na e-mail adresu kuvendikomunalnb@gmail.com prema rasporedu ispod.

Raspored

1

 

*Sva vremena su u vremenskoj zoni zemlje privremenog datuma naručioca

** Privremeni datum

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet