Ministria e Financave
Analist Funksional i SIMFK
Shpërndaje
	 	 

Duke u bazuar në Ligjin nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil të Kosovës, Rregulloren nr. 02/2011 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës, si dhe nenin 4.2. të Ligjit Bazik 03/L-148 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Thesari në Ministrinë e Financave, publikon këtë:

KONKURS

Institucioni: Thesari i Kosovës – Ministria e Financave

Titulli i pozitës: Analist Funksional i SIMFK

Divizioni: Sistemi Informativ Menaxhimit Financiar të Kosovës (SIMFK)

Numri i referencës: 13/2019/ TH- BF/640

Kategoria Funksionale: Niveli profesional

Koeficienti: 7 / Grada 9

Lloji i pozitës: i Karrierës

Orari i Punës: 40 orë në javë ( me orar te plote )

Kohëzgjatja e emërimit: nëpunësi i karrierës ( pa afat te caktuar )

Periudha provuese : Dymbëdhjetë (12) muaj

Nëpunësi raporton te: Udhëheqësi i Divizionit për SIMFK

Qëllimi i vendit te punës:

Realizimi i detyrave te parapara për pozitën analist funksional i Sistemit Për Menaxhimin e Financave Publike Të Kosovës (SIMFK)

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Funksionalizimi i SIMFK-së sipas strukturës nga plani kontabël.
 • Përkrahje në ndërtimin e kapaciteteve  të ekipit të Divizionit te SIMFK-së.
 • Mbështetje përdoruesve te SIMFK-së, zgjidhja e tiketave te ngritura nëpërmes njësisë se Tavolinës  Ndihmëse  (TN).
 • Asiston rreth çdo ndryshimi ne strukturën funksionale te SIMFK-së.
 • Asiston në përgatitjen e udhëzuesve për përdorim të SIMFK-së.
 • Përgatitja dhe funksionalizimi i bazës testuese për testim dhe trajnim.
 • Mbajtja e marrëdhënieve të mira me të gjithë përdoruesit e SIMFK-së dhe zhvillimi i një fryme te shëndosh bashkëpunimi.
 • Zbaton Rregulloret dhe procedurat aktuale qe kanë të bëjnë me Divizionin e SIMFK-së
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës nga menaxhmenti.

Kualifikim dhe përvoja:

 • Diploma e universitetit në fushën e Ekonomisë
 • Përvojë profesionale - 2 vjeçare,
 • Aftësia për te punuar ne një ambient shumë etnik,
 • Njohja e thelluar e Microsoft Office

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Aftësi analitike dhe shkathtësi komunikuese
 • Njohja e gjuhës angleze (në të shkruar dhe të folur) dhe gjuhëve tjera zyrtare është përparësi.
 • Shkathësi të mira për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit;
 • Shkathtësi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocimit;
 • Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve;
 • Shkathtësi kompjuterike (Word, Excel, Power Point, Access, internet)
 • Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim;

Punonjësit e Shërbimit Civil të Kosovës i nënshtrohen Ligjit për Shërbimin Publik të Kosovës dhe standardeve të mirësjelljes dhe ato etike të parapara në Kodin e Mirësjelljes së Shërbimit Civil.

INFORMATË E PËRGJITHSHME  PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Punonjësit e Shërbimit Civil të Kosovës i nënshtrohen Ligjit për Shërbimin Publik të Kosovës dhe standardeve të mirësjelljes dhe ato etike të parapara në Kodin e Mirësjelljes së Shërbimit Civil. 

Thesari - Ministria Financave  ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës  dhe mirëpret aplikacionet  nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo shumicë kanë të drejtë  për përfaqësim të drejtë dhe proporcional  ne organet e shërbimit civil siç specifikohet  në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149  për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacionit duhet ti bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse  si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale ( diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), dëshminë e përvojës së punës (raport nga Trusti i Pensional i Kosovës , një CV, dhe dy referenca.

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e  ndërtesës së  Qeverisë së Republikës së Kosovës (rruga Nëna Terezë p.n.). Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen : mf.rks-gov.net; 

Dokumentacioni, ( Aplikacionet) duhet të dorëzohen në Divizionin e Administratës &T.I së Thesarit, Ndërtesa e Qeverisë, te Menaxheri i Personelit, kati i X, zyra nr. 1008.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kohëzgjatja e emërimit sipas LSHC, duke përfshirë periudhën e punës provuese  1 vjeçare.

Kandidatet e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.

Afati i konkurrimit është prej datës 08.05.2019 deri me datën 23.05.2019, deri në orën 16:00 (ora zyrtare e objektit).

Konkursi  është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit. Kërkesat e dërguara  pas datës së fundit të  konkurrimit nuk do të pranohen.  Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 34 066

TAGS: Ministria e FinancavePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 702
Kategoria Ekonomi
Skadon 1 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US