1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Koordinator/e për Buxhetimin Gjinor

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) shpallë pozitë të re pune me orar të plotë.

Ju lutemi dërgoni në kosovawomensnetwork@gmail.com me titull (subject): “RrGK: Koordinator/e për Buxhetimin Gjinor, deri me 28 dhjetor 2022:

 1. CV-në tuaj;
 2. Letrën motivuese në shqip ose anglisht; dhe
 3. Dy letra reference (me kontakte)

Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatët/et e suksesshëm/me duhet të posedojnë:

 • Përkushtim për të avancuar më tej barazinë gjinore në Kosovë, rajon dhe më gjerë;
 • Përkushtim dhe interesim për të mbështetur fuqizimin e lëvizjes feministe në Kosovë
 • Së paku diploma Bachelor në ekonomi, shkenca sociale, apo fusha të ngjashme;
 • Interesim për të mësuar shkrimin dhe përgatitjen e materialeve në lidhje me Buxhetimin e Përgjegjshëm Gjinor (BPGj);
 • Njohuri me financa dhe politika fiskale;
 • Idealisht, të kenë marrë pjesë në module si Financa Publike, Statistika, Mikroekonomi dhe Makroekonomi;
 • Të jenë të mirë me përpilim të dhënash cilësore në Excel;
 • Të posedojnë shkathtësi në komunikim dhe punë ekipore;
 • Interesim për të kontribuar për ndryshimin dhe zbatimin e politikave ekonomike drejt barazisë gjinore në Kosovë dhe rajon;
 • Njohuri dhe përvojë me kornizën relevante ligjore të Kosovës, institucionet e Kosovës dhe proceset vendimmarrëse;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të shkruar dhe në të folur në shqip dhe anglisht;
 • Vëmendje të shkëlqyeshme për detaje;
 • Shkathtësi të organizimit;
 • Aftësi ndër-personale dhe shkathtësi të bashkëpunojë mirë me ekipin dhe organizatat e tjera jo-qeveritare;
 • Ndershmëri, durim dhe aftësi për tu adaptuar lehtë;
 • Aftësi të punojë dhe të zgjidhë probleme në mënyrë të pavarur.

 

Përgjegjësitë kryesore janë:

 • Në përgjithësi, të jetë përgjegjës/e për koordinimin efikas, efektiv dhe në kohë të të gjitha aktiviteteve të parapara në projekt në bashkëpunim me partnerët rajonal nga Ballkani dhe anëtarët e stafit të RrGK;
 • Të mbështesë fuqizimin e lëvizjes feministe në Kosovë në përputhje me Strategjinë e RrGK-së, specifikisht lidhur me BPGj;
 • Të kryejë hulumtime inovative në lidhje me BPGj në Kosovë, duke përfshirë zbatimin e indikatorit të Objektivit për Zhvillim të Qëndrueshëm të OKB-së për BPGj dhe lidhur me mjedisin;
 • Të shkruaj përmbledhje politikash dhe raporte në lidhje me BPGj në Kosovë;
 • Të shqyrtojë dhe komentojë projektligjet dhe politikat nga perspektiva gjinore në Kosovë, veçanërisht lidhur me buxhetimin;
 • Të analizojë buxhetin e Kosovës nga perspektiva gjinore;
 • Të mbështesë dhe të angazhohet në avokim në lidhje me rekomandimet kërkimore, drejt institucionalizimit të BPGj në Kosovë;
 • Të përkrahë dhe të mentorojë organizatat anëtare dhe partnerët në drejtim të avancimit të kapaciteteve të tyre ne BPGj;
 • Të përgatis raporte, përfshirë takimin me partnerë për të shënuar përparimin e tyre të raportimit, në bashkëpunim të ngushtë me Drejtoren e Programit të RrGK;
 • Të mirëmbajë dhe të rishikojë databazën e monitorimit dhe vlerësimit të projektit.

Aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen. Thirrjet telefonike tek stafi i RrGK-së do të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e.

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet