1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

 

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR VENDIN E PUNES:

 • Analist për vlerësim të kolateralit në Sektorin për Menaxhim të Riskut ( një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universiteti në ekonomi, arkitekturë, ndërtimtari ose të ngjashme;
 • Preferohet të jetë i licencuar për vlerësimin e pronave të paluajtshme të shkalles IA;
 • Të ketë së paku dy vite përvojë punë në institucione financiare;
 • Aftësi të mira në komunikim;
 • Aftësi nder-personale;
 • Të ketë njohuri të përdorimit të Microsoft Office;
 • Të ketë njohuri të avancuar të gjuhës angleze;
 • Obligohet posedimi i lejes se vozitjes “B”.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Vlerëson pasurinë e paluajtshme që ofrohet si mjet i sigurimit (hipotekë);
 • Vlerëson dhe jep mendim për përshtatshmërinë e vlerësimeve të ekspertëve apo institucioneve kompetente për vlerësimeve, që dërgohen nga ana e kërkuesve të kredive;
 • Me rastin e hartimit të vlerësimeve jep shpjegime konkrete lidhur me qëllimin e elementeve të caktuara, në përputhje me metodologjinë e shfrytëzuar me rastin e përllogaritjes së vlerësimit të pasurisë, si dhe shpjegime për rritjen apo pakësimin e vlerës metodologjike të pasurisë;
 • Merr qëndrim të qartë dhe pa dykuptimësi për mundësinë e shitjes së mëvonshme në treg të pasurisë që ofrohet si mjet i sigurimit (hipotekar) dhe propozon se a të pranohet apo jo pasuria e ofruar si mjet sigurimi;
 • Viziton kolateralet së paku një herë në vit, përcjell vlerat e tyre, harton raporte në lidhje me ndryshimet eventuale që vëren e konstaton, sugjeron dhe ofron propozime konkrete lidhur me to;
 • Harton planin e veprimit për inspektimin e kolateraleve dhe për përcjellje e vlerave të tyre;
 • Rregullisht përcjell tregun e paluajtshmërive në tregun kosovar dhe detekton ndryshimet;
 • Kryen punë dhe detyra tjera në kuadër të fushëveprimit të vendit të vet të punës me kërkesë të drejtorit të Sektorit dhe të Bordit Udhëheqës të Bankës.

MËNYRA E APLIKIMIT

Nevojitet vetëm të dërgoni CV-në, një kopje të kualifikimit shkollor dhe të letërnjoftimit në e-mail hr@nlb-kos.com dhe atë, deri më 16 dhjetor 2022. Me rastin e aplikimit, ju lutemi, të shkruani emërtimin e pozitës për të cilin aplikoni. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

Shikime 2,370
Kategoria Banka
Skadon 16/12/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management