Agjencia Kosovare e Privatizimit

Zyrtar për Operacione dhe Administrim të Aseteve (1)

	 	 

Në mbështetje të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, në pajtim me Rregulloren nr. 02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Kosovare e Privatizimit shpall konkurs të jashtëm për pozitën:

ZYRTAR PËR OPERACIONE DHE ADMINISTRIM TË ASETEVE (1 Pozitë)

Numri i Referencës: 12 /2019

Lloji i Pozitës: Karrierës

Orari: I plotë

Kohëzgjatja: Pa afat

Grada - Hapi: 5-8

Departamenti: Departamenti i Koordinimit Rajonal

Vendi i Punës: Zyra Rajonale Gjilan

Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë : Udhëheqësi i Ekipit Likuidim/Privatizim

QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I POZITËS

Zyrtari për Operacione dhe Administrim të Aseteve luan një rol kyç operacional për ekzekutimin e politikave transformuese ekonomike të AKP-së në terren. Të shtrirë në pesë rajone të Kosovës (5 Zyrat Rajonale), secili Zyrtar për Operacione dhe Administrim të Aseteve kryen detyrat që rrjedhin nga ligji dhe politikat e AKP-së. Zyrtari për Operacione dhe Administrim të Aseteve i raporton Udhëheqësit të Ekipit të Privatizimit për aktivitete që ndërlidhen me shitjen e aseteve ndërsa Udhëheqësit të Ekipit të Likuidimit i raporton për aktivitete që ndërlidhen me çështje të Likuidimit.

Fushëveprimi i punës për këtë pozitë është si vijon:

 • Ndërlidhje dhe koordinim;
 • Përkrahje për transaksionet e AKP-së; Mbledhja e të dhënave.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

Ndërlidhje dhe koordinim:

 • Ndërlidhje me personelin në ndërmarrje shoqërore nën administrimin e AKP-së dhe me palë të tjera të interesit në të gjithë rajonin për të përkrahur dhe implementuar politikat e AKP-së;
 • Bashkëpunim me zyrtarët komunal për sigurimin e të dhënave/dokumenteve të nevojshme për definimin e statusit të pronave si dhe aseteve tjera të NSh-ve në likuidim;
 • Është përgjegjës të identifikoj monitoroj dhe mbikëqyr asetet e ndërmarrjes në likuidim atyre në tranzicion si dhe Ndërmarrjeve që nuk janë vendosur ende në likuidim që ndodhen në të gjithë rajonin;
 • Përgatitja e draftit për përcaktim të Statusit të Ndërmarrjeve si dhe aseteve të Ndërmarrjeve me seli jashtë Kosovës;
 • Përgatitja e dokumenteve për shitjen e aseteve (Dokumentet për aprovimin e Bordit, etj);
 • Përgatit dokumentet për shitje/marketing (Memorandum Informimi, të dhënat mbi ndërmarrjen, etj.);
 • Është përgjegjës për përgatitjen e të gjitha njoftimeve si dhe ndërmarrjen e të gjitha veprimeve prej vendosjes së NSH-së në likuidim e deri në përmbyllje të procesit të likuidimit të parapara me Udhëzuesin për Likuidim;
 • Është përgjegjës të përgatisë dokumentacionin e Likuidimit për Bordin e Drejtorëve lidhur me futjen e NSh-ve në Likuidim, dokumenteve për shpërndarjen e fondeve të Likuidimit si dhe propozimeve tjera që ndërlidhen me Likuidimin e NSh-ve deri në përmbylljen e tyre;
 • Është përgjegjës për mbledhjen e qirave dhe kontrollimin e të hyrave nga qiratë, në bashkëpunim me Zyrtarin ligjor të inicion procedurat gjyqësore/përmbarimore për qiraxhinjtë e parregullt, raportimi në baza mujore dhe 3 mujore (TVSH-së dhe Tatimit për të hyrat nga qiraja) pranë ATK-së;
 • Si zyrtar i rastit në AL-në përkatëse është përgjegjës t’i respektojë të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë të cilat dalin nga Shtojca e Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera që delegohen nga mbikëqyrësi.

Përkrahje për transaksionet e AKP-së:

 • Merr pjesë në të gjitha aspektet e veprimeve të përkrahura nga AKP-ja (monitorim, mbikëqyrje, ndihmë ose transaksione);
 • Të mbaj lidhje me NSH-të dhe të i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të NSH-ve (si atyre në likuidim ashtu edhe NSH-ve që nuk janë vendosur ende në likuidim);
 • Në bashkëpunim me zyrtarët ligjor, kadastral dhe mbikëqyrësit gjegjës për identifikimin e aseteve, propozon asetet për shitje si dhe për mënyrën e trajtimit të aseteve tek kryesuesi i AL-së;
 • Ndihmon AL-të përkatëse në përgatitje të raporteve për AL-të;
 • Informon dhe këshillon Autoritetin e Likuidimit (AL) lidhur me vendimet e Bordit për propozimet lidhur me Likuidimin e NSh-ve dhe çfarëdo çështje tjetër që ndërlidhet me procesin e Likuidimit duke proceduar me dokumentacionin e nevojshëm;
 • Sipas nevojës bën përkthimin e dokumenteve nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze si dhe anasjelltas;
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera që delegohen nga mbikëqyrësi.

Mbledhja e të dhënave:

 • Bën hulumtimin, grumbullimin, procedimin, sistemimin e të dhënave Financiare për asetet e NSH-ve që do të shiten përmes privatizimit dhe likuidimit si dhe popullimin e aplikacionit përkatës me të gjitha informatat për asetet e NSH_ve;
 • Regjistrimi i kërkesave të punëtorëve si dhe të kreditorëve në bazën e të dhënave të likuidimit, si dhe inkorporimi dhe trajtimi i tyre në procesin e likuidimit të ndërmarrjes sipas procedurave dhe ligjeve në fuqi;
 • Mirëmbajtja e dosjeve/arkivës së likuidimit dhe privatizimit (fizike dhe elektronike);
 • E kontakton menaxhmentin e NSH-ve (ne ato raste ku ka menaxhment aktiv), të regjionit përkatës çdo tre (3) muaj , duke kërkuar informacione financiare sipas marrëveshjes, dhe raportimit kur është e nevojshme;
 • Nga Raportet Financiare të pranuara nga NSH-të siguron dhe bënë kontrollin e rrjedhës së informacioneve të paraqitura në këto raporte financiare;
 • Kryen mbledhjen, regjistrimin dhe skanimin e kërkesave dhe dokumenteve tjera për NSh-të të cilat nuk janë në proces të likuidimit në bazën e të dhënave (PMS);
 • Detyra dhe përgjegjësit tjera që i jepen nga Menaxheri i Zyrës apo Udhëheqësi i Ekipit të Privatizimit/ Likuidimit.

PËRGADITJET PROFESIONALE / KUALIFIKIMET

 • Diplomë universitare në Biznes, Ekonomi, Financa, Kontabilitet, Juridik apo Inxhinieri;
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune relevante;
 • Përvojë në punën me ndërmarrje të sektorëve të ndryshëm dhe ekonomi;
 • Përvoja e mëhershme në biznes privatizimi apo likuidim do të ishte përparësi;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit si dhe aftësi në zgjidhjen e konfliktit;
 • Saktësi, vëmendje në detaje dhe ndjeshmëri ndaj prioriteteve;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të përdorimit të aplikacioneve të pakos MS;
 • Të ketë njohuri të rrjedhshme në të folur dhe në të shkruar të gjuhës shqipe dhe/ ose serbe. Njohja e gjuhës angleze e preferuar;
 • Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë efektive në një ambient multi-etnik dhe multi-kulturor;

Formularin për aplikim mund ta gjeni në:

www.pak-ks.org

 • Për aplikim, të gjithë kandidatët duhet t’i bashkëngjisin dokumentet e mëposhtme:
 • Formularin e plotësuar dhe të firmosur;
 • Letrën përcjellëse/motivuese;
 • Dëshmi mbi përgatitjen profesionale;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës;
 • Dy letër rekomandime;
 • Dokumentin e identifikimit;
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime.

Formularin për aplikim së bashku me dokumentet përcjellëse i dërgoni në adresën elektronike: recruitment@pak-ks.org

Titulli i e-mailit tuaj duhet të përmbajë pozitën për të cilën ju aplikoni.

Data e fundit për aplikim është: 16 MAJ 2019 ora 16:00

Dokumentet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacioni dhe dokumentacioni i pakompletuar do të refuzohet.

“ Agjencia Kosovare e Privatizimit ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

“Komuniteti jo- shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qëndrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Ne i falënderojmë të gjithë kandidatët për aplikim, por vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen.

TAGS: Agjencia Kosovare e PrivatizimitGjilanKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 627
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Gjilan
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC