1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës:

Arkëtar/e

 •  Nëndega Viti (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Vepron në përputhje me politikat, procedurat dhe të gjitha rregulloret në fuqi;
 • Përgjegjës për njohjen dhe zbatimin e çmimores zyrtare të Bankës;
 • Kryen në mënyrë të shpejtë, të saktë dhe të sigurtë të gjitha shërbimet monetare dhe jo monetare, duke siguruar një shërbim sa më cilësorë ndaj klientëve;
 • Është përgjegjës për zbatimin e procedurave për limitet e cash-t si dhe bën barazimin ditor të Arkës;
 • Të kryejë të gjitha funksionet e pagesave cash dhe jo cash, të depozitave dhe të shërbimeve elektronike;
 • Të shërbejë si pikë e drejtëpërdrejtë kontakti me klientë, të promovojë dhe të shes të gjitha produktet dhe shërbimet e Bankës;
 • Të krijojë dhe të mirëmbajë mardhëniet afatgjata me klientët;
 • Përmbushë të gjitha objektivat individuale dhe grupore të paracaktuara nga Departamentet përkatëse;
 • Është përgjegjës të sigurojë se të gjithë klientët të marrin shërbim të lartë dhe cilësorë në përputhje të plotë me “Kodin e Mirësjelljes” dhe të jetë çdo herë i gatshëm ti ndihmojë klientët rreth pyetjeve dhe ankesave eventuale që mund të kenë;
 • Plotëson aplikacionet për produktet kreditore kur paraqitet nevoja;
 • Raportim me kohë i incidenteve eventuale të riskut operacional konform procedurave në fuqil;
 • Raporton Departamentin përkatës në rast të dyshimeve/zbulimeve lidhur me ndonjë parregullsi qe mund te ndodhin ne lidhje me proceset e punes apo mos zbatimin e politikave dhe procedurave;
 • Përmbush objektivat, zbaton dhe respekton Politikat, Procedurat dhe të gjitha aktet e aplikueshme në Bankën Ekonomike;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

Kualifikimet ;

 • Fakultetin Ekonomik ose Administrim të Biznesit;
 • Njohuri të mira të produkteve bankare;
 • Së paku një vit përvojë pune bankare në sektorin relevant;
 • Nivel i pranueshëm i gjuhës angleze;
 • Aftësi të mira të menaxhimit të kohës dhe arritjes së objektivave;
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikuese;

 

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com

Afati i aplikimit është deri më datë 12 Dhjetor 2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

 

Shikime 1,589
Kategoria Banka
Skadon 12/12/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Viti
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management