1

Staf Mbështetës Teknik (13)

Ruaj
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK)
Follow
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

PËRSHKRIMI

RN00010321
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 01/11/2022
Afati për aplikim: 01/12/2022 - 08/12/2022

Në bazë të nenit 9, nenit 67 paragrafi 1 pika 3.2, paragrafi 5,dhe 6, nenit 68, nenit 69 paragrafi 3 Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 6 paragrafi 1.1 dhe nenit 10 të Statutit të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK), neni 62 paragrafi 6 të Ligjit Nr.04/L-125 për Shëndetësi, nenit 10 paragrafi 1.1.7 të Statutit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si dhe shkresës nr. 1733/3 të datës 24.10.2022 të aprovuar nga Bordi Drejtues i SHSKUK-së, Sektori i Personelit të QKUK-së publikon: 

KONKURS 

Institucioni: Shërbimi Spitalor dhe Klinikë Universitar i Kosovës (SHSKUK) 

Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) 

Pozitatat e kërkuara në QKUK (13 vende të lira pune në kohë të pacaktuar) 

 

N.r. | Pozitat e Kërkuara | Janë kërkuar | Koeficie. 

 1. Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë IDN ose me Bachelor | 1 | 8,4
 2. Inxhinier i diplomuar i Akitekturës - IDA ose me Bachelor | 1 | 8,4
 3. Inxhinier Makinerisë për pajisje termoenergjetike ose me Bachelor | 1 | 8,4
 4. Inxhinier Teknolog për pajisje dhe sistem të gazrave medicionale ose me Bachelor | 1 | 8,4
 5. Operues më sistem dhe pajisje të gazrave medicionale - bocmen | 3 | 4,0
 6. Teknik i Energjetikës - Elektricistë | 2 | 5,4
 7. Punëtor krahu | 2 | 4,0
 8. Vozitës i automjetëve më kategori "B" | 1 | 5,0
 9. Moler | 1 | 5.4
  Gjithsej: 13 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë, shtetas të Republikës së Kosovës. 

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar që i plotësojnë kushtet e konkursit. 

Hapja e procedurës së konkurrimit shpallet nga NJBNJ në web faqe të konkurrimeve të SIMBNJ, të paktën 30 ditë para datës së planifikuar, (01.11.2022 deri 30.11.2022), ndërsa dorzimi i aplikacioneve bëhet në afatë prej 8 ditë nga data 01.12.2022 deri më 08.12 2022. Verifikimi paraprak kryhet nga NJBNJ të QKUK-së, ndërsa vlerësimi i kandidatëve bëhet nga Komisioni përzgjedhës, vlerësimi bëhet nëpërmjet një testimi me shkrim për vlersimin e njohurive, aftësive dhe cilësive profesionale dhe një interviste me gojë. 

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet shkarkohen nga web faqe të SHSKUK-së në linkun e publikimit plotësohet në mënyrë elektronike dhe dorëzohen në Sektorin e Personelit të QKUK-së. 

Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Të gjitha dokumentet dhe dëshmitë profesionale t'i bashkëngjiten aplikacionit. Nuk do të pranohen aplikacione ndryshe nga dëshmitë që kërkohen më këtë konkurs. Tel.038/512-667 

Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen, ndërsa kopjet e bashkangjitura aplikacionit të pranuara nga personeli i QKUK-së nuk do të kthehen. 

Kandidatët të cilët aplikojnë, të ofrojnë dëshmitë sipas konkursit të shpallur, për ndryshe kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të thirren për intervistim. 

Shikime 2,091
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 08/12/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management