1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Praktikant i Tele-KomunikimitZyrën QendrorePrishtinë.

Përgjegjësitë:

 • Përcjellja e zhvillimeve të reja, inovacioneve lidhur me sektorin bankar dhe teknologjinë, vlerësimi i përfitimeve prej tyre dhe ndarja me titullin e mësipërm.
 • Kryerja e kërkimeve për kompanitë për marrje të shërbimit dhe zgjidhjet të tyre.
 • Përcjellja e zhvillimeve ekzistuese dhe zhvillimeve ndërkombëtare.
 • Përgatitja e raporteve të vazhdueshme të projektit të cilat kërkohen.
 • Të gjitha detyrat, kërkesat, incidentet dhe ndryshimet duhet të lëshohen dhe menaxhohen përmes SDP-së (Service Desk Plus).
 • Përgatitja e raporteve periodike në çështjet përkatëse dhe dorëzimi i tyre tek Mbikëqyrësi ose Menaxheri i TI –së
 • Mbrojtja e të gjitha fjalëkalimeve të TI-së, pajisjeve, çelësave, dokumenteve konfidenciale të cilat janë dhënë.
 • Mbajtja e pamjes së mjedisit të punës siç duhet në përputhje me parashikimet dhe reputacionin e bankës sonë.
 • Vlerësimi i mesazheve, detyrave që vijnë përmes e-mailit ose rrjedhave të tjera të punës dhe përmbushja e kërkesave.
 • Takimi me stafin nën titullin e tij/saj në një periudhë, vlerësimi dhe kryerja e propozimeve
 • Informimi dhe udhëheqja e stafit nën titullin e tij/saj për zhvillimet dhe ndryshimet e reja.
 • Përcjellja, eliminimi dhe parandalimi i përsëritjes së problemeve të përcaktuara në raportet e auditimit.
 • Sigurimi i standardeve të cilësisë dhe shërbimit në projekte / detyra.
 • Zbatimi i politikave dhe rregullave të sigurisë së të dhënave përderisa realizon ndonjë funksion në përgjegjësinë e tij / saj.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Studentët e vitit të fundit të shkollimit universitar (BA)
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Njohuri të nevojshme në MS Office

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 06.12.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB Sh.A. is looking for a qualified candidate for the position of IT Telco Intern to be recruited in Head Office/Prishtinë.

Main responsibilities:

 • Following new developments, innovations related with banking sector and technology, and evaluating benefits of them and sharing with upper title.
 • Making research about companies to get service and their solutions.
 • Following existing developments and also international developments.
 • Preparing ongoing project reports which are demanded.
 • All tasks, requests, incident and changes should be issued and managed over SDP.
 • In related subjects, preparing periodical reports and submitting to Supervisor or IT Manager
 • Protecting all IT passwords, equipment’s, keys, confidential documents which are given.
 • Keeping appearance of working environment proper with our bank’s imagination and reputation.
 • Evaluating messages, duties coming via e-mail or other work flows and fulfilling requirements.
 • Meeting with staff under his/her title in a period, evaluating and performing proposals
 • İnforming and leading staff under his/her title about new developments and changes.
 • Following and eliminating and preventing repetition of problems defined in audit reports.
 • Providing quality and service standards in projects/duties.
 • Applying data security policies and rules while realizing any functions in his/her responsibility.

Qualifications required:

 • Last year students for Bachelor’s degree.
 • Excellent Team Member
 • Required knowledge MS Office
 • Excellent knowledge of English language

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 06.12.2022. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 2,062
Kategoria Banka
Skadon 06/12/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management