PREMIUM

Invitation to tender for Supply of waste disposal containers (Alb/Eng/Srb)

Komuna e Artanës
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Letter of invitation to tender

Municipality of Novobrdo

Novobrdo, 10.11.2022

 

INVITATION FOR TENDERERS

Invitation to tender for Supply of waste disposal containers

RE-NB01-SU-22

 

 

Municipality of Novobrdo intends to award a supply contract for Supply of waste disposal containers with financial assistance under IPA II 2017 and 2018/ EuropeAid/171111/DD/ACT/XK.

Municipality of Novo Brdo and Municipality of Gjorche Petrov are implementing the project: Pilot interventions for wastewater treatment and solid waste management in the cross-border region.”

The project is part of Cross-Border Cooperation Programme Kosovo- Republic of North  Macedonia under IPA II.

The tender dossier will be available upon request through e-mail address: kuvendikomunalnb@gmail.com

The deadline for submission of tenders is 09/12/2022.

Possible additional information or clarifications/questions shall be sent through mail on e-mail address kuvendikomunalnb@gmail.com according to the timetable below.

1  Timetable

 * All times are in the time zone of the country of the contracting authority provisional date
** Provisional date


                                                        FTESË PËR TENDERUES

                                                        Komuna e Novobërdës

                                                                                                                    Novobërdë, 10.11.2022

 

Ftesë për tender për Furnizim me kontejnerë për depozitimin e mbeturinave

RE-NB01-SU-22

Komuna e Novobërdës synon të japë kontratë për furnizim për Furnizim me kontejnerë për deponimin e mbeturinave me ndihmë financiare në kuadër të IPA II 2017 dhe 2018/ EuropeAid/171111/DD/ACT/XK.

Komuna e Novobërdës dhe Komuna e Gjorçe Petrovit janë duke zbatuar projektin: “Pilot intervenime për trajtimin e ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave të ngurta në rajonin ndërkufitar”.

Projekti është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Kosovë-Republika e Maqedonisë së Veriut në kuadër të IPA II.

Dosja e tenderit do të jetë në dispozicion sipas kërkesës përmes adresës së e-mail: kuvendikomunalnb@gmail.com

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve është data 09.12.2022.

Informacione të mundshme shtesë ose sqarime/pyetje do të dërgohen me postë në adresën e e-mail kuvendikomunalnb@gmail.com sipas orarit të mëposhtëm.

1 Orari

 * Të gjitha orët janë në zonën kohore të vendit të datës së përkohshme të autoritetit kontraktues

** Data e përkohshme


                                                                 POZIV ZA PONUĐAČE

                                                                    Opština Novo Brdo

                                                                                                                  Novo Brdo, 10.11.2022

 

Poziv na tender za nabavku kontejnera za odlaganje otpada

RE-NB01-SU-22

Opština Novo Brdo namerava da dodeli ugovor o nabavci kontejnera za odlaganje otpada uz finansijsku pomoć u okviru IPA II 2017 i 2018/EuropeAid/171111/DD/ACT/KSK.

Opština Novo Brdo i Opština Gjorče Petrov sprovode projekat: „Pilot intervencije za tretman otpadnih voda i upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnom regionu“.

Projekat je deo Programa prekogranične saradnje Kosovo-Republika Severna Makedonija u okviru IPA II.

Tenderski fajl će biti dostupan na zahtev na e-mail adresu:

kuvendikomunanalnb@gmail.com

Rok za podnošenje ponuda je 09 .12.2022.

Eventualne dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja biće poslata poštom na e-mail adresu kuvendikomunalnb@gmail.com prema rasporedu ispod.

Raspored

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management