Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Ftesë për Bashkëpunim (Alb/Srb/Eng)

CiviKos
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve lokale nga komunat/rajonet Klinë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovicë dhe Gjakovë

Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve, të cilët veprojnë në rajonet Klinë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovicë dhe Gjakovë, për të punuar së bashku në rritjen e bashkëpunimit qytetar-organizata të shoqërisë civile. Në kuadër të aktiviteteve do të organizohen sesione informuese të përbashkëta dhe me qëllim rrjetëzimin në mes të pjesëmarrësve.

Kjo thirrje është hapur në kuadër të projektit “Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive”, mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED), përmes së cilit CiviKos synon të punojë në 6 komunat për rritjen e ndikimit qytetar në proceset vendimmarrëse në nivel lokal.

Me qëllim të identifikimit të përfaqësuesve të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve si dhe OJQ-ve lokale që veprojnë në rajonet Klinë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovicë dhe Gjakovë, CiviKos ju fton të shprehni interesimin tuaj duke e plotësuar formularin më poshtë: https://forms.gle/8ocKYfzUk3CkdtuD7

Afati për shprehje të interesimit është 16.12.2022


Invitation for cooperation for Representatives of Village and Neighbourhood Councils, and local NGOs from municipalities/regions of Klina, Vushtrri, Fushe Kosova, Kamenica, South Mitrovica, and Gjakova

Invitation for Representatives of Village and Neighbourhood Councils, and NGOs operating in the regions of Klina Vushtrri, Fushe Kosova, Kamenica, South Mitrovica, and Gjakova, to work together in enhancing cooperation between citizens and civil society organizations. As part of these activities, joint information sessions will be organized aiming for the networking of participants.

This call was opened within the project “Amplifying Local Voices through Meaningful Participation” supported by the National Endowment for Democracy (NED), through which CiviKos aims to work through this project in 6 municipalities in enhancing civic influence in decision-making processes at the local level.

In order to identify representatives of village and neighbourhood councils, as well as local NGOs operating in the regions of Klina, Vushtrri, Fushe Kosova, Kamenica, South Mitrovica, and Gjakova, CiviKos invites you to express your interest by filling out the form below: https://forms.gle/8ocKYfzUk3CkdtuD7

The deadline for expressions of interest is 16.12.2022


Poziv za saradnju za predstavnike seoskih i mesnih saveta, koji deluju u regionima Klina, Vučitrn, Kosovo Polje, Kamenica, Južna Mitrovica i Đakovica

Poziv za saradnju za predstavnike seoskih i mesnih saveta, koji deluju u regionima Klina, Vučitrn, Kosovo Polje, Kamenica, Južna Mitrovica i Đakovica da zajedno rade na unapređenju saradnje između građana i organizacija civilnog društva. U okviru ovih aktivnosti biće organizovane zajedničke informativne sesije sa ciljem umrežavanja učesnika.

Ovaj poziv je otvoren u okviru projekta „Jačanje lokalnog glasa kroz direktno učešće“ podržanog od National Endowment for Democracy (NED), kroz koji CiviKos ima za cilj da radi u okviru ovog projekta u 6 fokus opština zajedno sa lokalnim organizacijama i predstavnicima seoskih i mesnih saveta u jačanje građanskog uticaja u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

U cilju identifikovanja predstavnika seoskih i mesnih saveta, kao i lokalnih NVO koje deluju u regionima: Klina, Vučitrn, Kosovo Polje, Kamenica, Južna Mitrovica i Đakovica, CiviKos vas poziva da izrazite svoje interesovanje popunjavanjem formulara ispod: https://forms.gle/8ocKYfzUk3CkdtuD7

Rok za iskazivanje interesovanja je 16.12.2022

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management