Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

                                       K O N K U R S

 1. Sertor në H.C “Ujman”(2)

Detyrat dhe përgjegjësitë do të jenë si vijim:

 • Kryen të gjitha punët e elektricistit që punon me ndërrime, gjatë ndërrimit e koordinon punën e tij me turbinistin;
 • Përgatitë dhe drejton makinën sipas procesit teknologjik deri tek sinkronizimi;
 • Gjatë ndërrimit e përcjell punën e makinës dhe të pajisjeve tjera;
 • Bën kontrollin dhe leximin e të gjitha njësive elektrike, të temperaturës dhe të njëjtat i mirëmban dhe intervenon sipas nevojës;
 • Merr pjesë në riparimin, i zbaton masat MHT në punë;
 • Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të inxhinierit të prodhimit për punë të elektros dhe udhëheqësit të NJP;
 • Për punën e tij i përgjigjet inxhinierit të prodhimit për punë të elektros dhe udhëheqësit të NJ.P.

Kushtet: 

 • Punëtor me kualifikim të lartë (Dega elektro),
 • Provimi profesional;
 • Përvojë pune ne profesion 3 (tri) vite.

Marrëdhënia e punës: Në kohë të caktuar deri në një vit, me punë provuese deri në 6 muaj, me mundësi të vazhdimit .

 1. Punëtor për mirëmbajtjen e higjienës në H.C “Ujman” (1)

Detyrat dhe përgjegjësitë do të jenë si vijim:

 • Bën pastrimin e lokaleve afariste,hapsirave sanitare, inventarit etj;
 • Kontrollon kaloriferët dhe kryen edhe punë tjera të ngjashme;
 • Bën me kohë kërkesën për furnizimin me sapun dhe toalet letra;
 • Bën mirëmbajtjen e gjelbërimit në oborrin ekonomik;
 • Kryen të gjitha punët dhe detyrat tjera të punës të cilat iu cakton udhëheqësi;
 • Për punën e tij i përgjigjet udhëheqësit.

Kushtet: 

 • Pregaditja e ulët shkollore.

Marrëdhënia e punës: Në kohë të caktuar deri në një vit, me punë provuese deri në 6 muaj, me mundësi të vazhdimit .

 1. Operues i pajisjeve Hidromekanike në HC “Ujman” (1)

Detyrat dhe përgjegjësitë do të jenë si vijim:

-   Kryen punët e operuesit te portave ne pendë;

-   Koordinon punën me sektorin dhe turbinistin në H.C;

-   Gjatë ndërrimit kontrollon nivelin e ujit në liqe;

-   Sipas urdhëresës operon me mbyllës të kapërderdhësit (fushat), tunelit dhe lëshuesit fundor,

    si dhe  të  galerisë injektuese;

-   Ben pranim-dorëzimin me librin e  kujdestarisë;

-   Kryen punët tjera sipas urdhrit të shefit të shërbimit;

-   Për punën e tij i përgjigjet shefit të shërbimit.

Kushtet:

-   Punëtor i kualifikuar, dega elektro ose makineri;

-   Përvojë pune 1(një) vit.   

Marrëdhënia e punës: Në kohë të caktuar deri në një vit, me punë provuese deri në 6 muaj, me mundësi të vazhdimit .

 1. Teknik për punë elektrike në HC “Ujman” (1)

Detyrat dhe përgjegjësitë do të jenë si vijim:

-   Udhëheq tërë dokumentacionin teknik-administrativ, pjesën e elektros;

 • Mban evidencën e ditarit të repartit, punën e agregatit, ndërpresit të fuqisë, ndikimit të

     mbrojtjes, regjistratorit, gjendjes së akumulimit vizaton dhe incizon dhe i paraqet në skica

     ndryshimet dhe plotësimet e pajisjeve dhe instalimeve;

 • Merr pjesë në riparim i zbaton masat e MHT në punë;
 • Kryen edhe pune tjera sipas urdhërit të inxhinierit të procesit të prodhimit për punë të

     elektros dhe udhëheqësit të NJP;

 • Për punën e tij i përgjigjet udhëheqësit të NJP ndërsa për punë të elektros i përgjigjet

     inxhinierit.

Kushtet:

-   Përgatitja e mesme profesionale dega elektro-energjetike;

-   Përvojë pune në profesion 3 (tri) vite.

Marrëdhënia e punës: Në kohë të caktuar deri në një vit, me punë provuese deri në 6 muaj, me mundësi të vazhdimit

Kërkesës për pozitat e kërkuara t’i bashkëngjitet:

 • CV;
 • Diploma e noterizuar;
 • Vërtetimin e përvojës së punës:
 • Ekstraktin e lindjes;
 • Certifikata që nuk është nën hetime;
 • Fotokopja e letër njoftimit;

Aplikacionet mund të merren  në web-faqen zyrtare të Ndërmarrjes www.iber-lepenc.org

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas konkursit dorëzohen në

Drejtorinë Qëndrore të N.H.,,Ibër-Lepenc” – Prishtinë ose përmes postës.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 15 ditë nga dita e publikimit.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen me kandidatin e zgjedhur do të nënshkruhet Kontrata e punës pas sjelljes së certifikatës mjekësore.


K O N K U R S

 1. Uklopničar u H.C “Gazivodi”(1)

Dužnosti i odgovornosti će biti sledeće:

- Obavlja sve poslove električara koji radi u smenama, u toku smene koordinira svoj rad sa turbinovođem;

- priprema i pokreće mašinu prema tehnološkom procesu do sinhronizacije;

- Prati rad mašine i druge opreme u toku smene;

- Proverava i očitava sve električne i temperaturne jedinice i održava ih i interveniše po potrebi;

- učestvuje u remontu, sprovodi mere MHT na radu;

- obavlja i druge poslove po nalogu proizvodnog inženjera za elektro radove i rukovodioca R.J;

- Za svoj rad odgovara proizvodnom inženjeru za elektro radove i rukovodiocu R.J.

Uslovi:

- visokokvalifikovani radnik (Elektrotehnika),

- Stručni ispit;

- Radno iskustvo u struci 3 (tri) godine.

Radni odnos: Na određeno do godinu dana, uz probni rad do 6 meseci, uz mogućnost nastavka.

 1. Radnik na održavanju higijene u H.C “Gazivodi” (1)

Dužnosti i odgovornosti će biti sledeće:

- Čisti poslovne prostore, sanitarne prostore, inventar i dr.;

- Proverava grejače i obavlja druge slične poslove;

- blagovremeno podnese zahtev za nabavku sapuna i toalet papira;

- Održava zelenilo u privrednom dvorištu;

- Obavlja sve radne i druge radne obaveze koje mu rukovodilac odredi;

- Za svoj rad odgovara vođi.

Uslovi:

- Niska priprema za školu.

Radni odnos: Na određeno do godinu dana, uz probni rad do 6 meseci, sa mogućnošću produženja.

 1. Operater hidromehaničke opreme u H.C “Gazivodi” (1)

Dužnosti i odgovornosti će biti sledeće:

- Obavlja poslove operatera kapije u peru;

- Koordinira rad sa sektorom i turbinovođom u H.C.;

- Proverava nivo vode u jezeru u toku smene;

- Po pravilniku radi sa zatvaranjem preliva (polja), tunela i krajnjeg ispusta,

 kao i injekciona galerija;

- vrši prijem-isporuku sa starateljskom knjigom;

- obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe;

- Za svoj rad odgovara načelniku službe.

Uslovi:

- Kvalifikovani radnik, električna ili mašinska grana;

- Radno iskustvo 1 (jedna) godina.

Radni odnos: Na određeno do godinu dana, uz probni rad do 6 meseci, sa mogućnošću produženja.

 1. Tehničar za elektro radove u H.C “Gazivodi”(1)

Dužnosti i odgovornosti će biti sledeće:

- vodi svu tehničko-administrativnu dokumentaciju, elektro dio;

- Vodi evidenciju dnevnika odeljenja, rada agregata, prekidača za napajanje, uticaja

 zaštita, zapisničar, stanje akumulacije crta i evidentira i prikazuje ih u skicama

 izmene i dopune opreme i instalacija;

- učestvuje u remontu i sprovodi mere MHT na radu;

– obavlja i druge poslove po nalogu inženjera proizvodnog procesa za svoj rad

 čelnici elektro i R.J;

- Za svoj rad odgovara čelniku R.J, dok za elektro radove odgovara njemu

 inženjer.

Uslovi:

- srednja stručna sprema u oblasti elektroenergetike;

- Radno iskustvo u struci 3 (tri) godine.

Radni odnos: Na određeno do godinu dana, uz probni rad do 6 meseci, uz mogućnost nastavka

Uz prijavu za tražena radna mesta priložiti:

- CV;

- overena diploma;

- Provera radnog iskustva:

- izvod iz rođenja;

- sertifikat dokza da nije pod istragom;

- fotokopija lične krte;

Prijave se mogu dobiti na zvaničnom sajtu Preduzeća www.iber-lepenc.org

Popunjene prijave zajedno sa kopijama sertifikata zahtevanih konkursom dostavljaju se na Centralnu Direkciju N.H. "Ibar-Lepenac" - Priština ili poštom.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave podnete posle unapred određenog roka se ne prihvataju, dok se nepotpune prijave odbijaju.

Izabrani kandidat će po donošenju lekarskog uverenja potpisati Ugovor o radu.                                    

Shikime 3,744
Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 06/01/23 (36 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management