Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Specialist Testues të Penetrimit në Departamentin e Sigurisë së Informacionit dhe Mbrojtjes së të Dhënave (Alb/Eng)

TEB Banka
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi punësimi

TEB Sh.A është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në Turqi e mbështetur nga fuqia ndërkombëtare e BNP Paribas.

TEB tani është duke kërkuar të punësojë një Specialist Testues të Penetrimit në Departamentin e Sigurisë së Informacionit dhe Mbrojtjes së të Dhënave në Zyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Rol operues praktik që përfshin testimin e penetrimit dhe aktivitetet e vlerësimit të mangësive të aplikacioneve komplekse, sistemeve operative, rrjeteve me tela dhe pa tela dhe aplikacioneve / pajisjeve celulare
 • Zhvillimi dhe mirëmbajtja e planeve të testimit të sigurisë
 • Automatizimi i penetrimit dhe testeve të tjera të sigurisë në rrjete, sisteme dhe aplikacione
 • Zhvillimi i matjeve (metrika) kuptimplotë për të pasqyruar pozicionin e vërtetë të mjedisit duke mundësuar marrjen e vendimeve të duhura në organizatë bazuar në rrezikun
 • Prodhimi i raporteve të zbatueshme, të bazuara në kërcënime mbi rezultatet e testimit të sigurisë
 • Veprimi si një burim drejtimi, trajnimi dhe udhëzimi për stafin me më pak përvojë
 • Mentorimi dhe trajnimi i stafit tjetër të sigurisë së TI-së për të ofruar udhëzime dhe ekspertizë në rritjen e tyre
 • Konsultimi me zhvilluesit e aplikacioneve, administratorët e sistemeve dhe menaxhmentin për të demonstruar rezultatet e testimit të sigurisë, për të shpjeguar kërcënimin e paraqitur nga rezultatet dhe për t'u konsultuar për rikuperimin
 • Komunikimi i çështjeve të sigurisë për një varietet të gjerë të "klientëve" të brendshëm dhe të jashtëm për të përfshirë ekipet teknike, ekzekutivët, grupet e rrezikut, shitësit dhe rregullatorët
 • Dorëzimi i orarit vjetor të testimit të penetrimit dhe kryerja e fushatave ndërgjegjësuese për të siguruar buxhetimin e duhur nga linjat e biznesit për testet vjetore
 • Nxitja dhe ruajtja e marrëdhënieve me palët kryesore të interesit dhe partnerët e biznesit

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përvojë e mëparshme pune si Ekspert i Testimit të Penetrimit për (x) vit(a)
 • BA në Sistemet e Informacionit Kompjuterik, Menaxhim të Sistemit të Informacionit ose fusha të ngjashme përkatëse
 • Njohuri të thella të proceseve të zhvillimit të aplikacioneve dhe të paktën një gjuhë programimi ose skriptimi (p.sh., Java, Scala, C#, Ruby, Perl, Python, PowerShell)
 • Përvojë praktike me kornizat e testimit si PTES dhe OWASP
 • Njohuri të aplikueshme të klientit / serverit të Windows, sistemeve Unix/Linux, Mac OS X, VMware/Xen dhe teknologjive cloud si AWS, Azure ose Google Cloud
 • Perceptim kritik dhe zgjidhës i problemeve
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe menaxhuese të kohës.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 07.10.2022. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is a part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for a Penetration Tester Specialist in Information Security and Data Protection Department in Head Office.

Responsibilities:

 • Operate a hands-on role involving penetration testing and vulnerability assessment activities of complex applications, operating systems, wired and wireless networks, and mobile applications/devices
 • Develop and maintain security testing plans
 • Automate penetration and other security testing on networks, systems and applications
 • Develop meaningful metrics to reflect the true posture of the environment allowing the organization to make educated decisions based on risk
 • Produce actionable, threat-based, reports on security testing results
 • Act as a source of direction, training, and guidance for less experienced staff
 • Mentor and coach other IT security staff to provide guidance and expertise in their growth
 • Consult with application developers, systems administrators, and management to demonstrate security testing results, explain the threat presented by the results, and consult on remediation
 • Communicate security issues to a wide variety of internal and external “customers” to include technical teams, executives, risk groups, vendors and regulators
 • Deliver the annual penetration testing schedule and conducting awareness campaigns to ensure proper budgeting by business lines for annual tests
 • Foster and maintain relationships with key stakeholders and business partners

Qualifications required:

 • Previous working experience as a Penetration Testing Expert for (x) year(s)
 • BA in Computer Information Systems, Management Information Systems or similar relevant field
 • In-depth knowledge of application development processes and at least one programing or scripting language (e.g., Java, Scala, C#, Ruby, Perl, Python, PowerShell)
 • Hands on experience with testing frameworks such as the PTES and OWASP
 • Applicable knowledge of Windows client/server, Unix/Linux systems, Mac OS X, VMware/Xen, and cloud technologies such as AWS, Azure, or Google Cloud
 • Critical thinker and problem solver
 • Excellent organizational and time management skills

The application must be made online through the bank's website www.teb-kos.com Please click on Employment Opportunities and then on the link: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. The deadline for application is 07.10.2022. Only shortlisted candidates will be contacted.

Shikime 2,112
Kategoria Banka
Skadon 07/10/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management