1

Kompani/ individ për zhvillimin e platformës online për arkivim, dokumentim, procedura të prokurimit dhe vendimarrjes si dhe monitorim të intervenimeve të DSK-së

Ruaj
Down Syndrome Kosova
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TERMAT E REFERENCËS

Kompani apo individ për zhvillimin e platformës online për arkivim, dokumentim, procedura të prokurimit dhe vendimarrjes si dhe monitorim të intervenimeve të DSK-së

Zbatuar nga: Down Syndrome Kosova - DSK

Mbështetur nga: Programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.

Hyrje

Informtat e përgjithshme

Shoqata Down Syndrome Kosova - DSK

OJQ DSK është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, themeluar me 4 mars 2007 nga themeluesit që janë prindër të fëmijëve dhe personave me sindromë Down. Numër regjistrimi; 5111389-6 dhe Nr. Fiskal: 600279485. DSK është organizatë nacionale dhe multi-etnike, e shtrirë me shërbimet e veta, katër (4) zona rajonale të vendit; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren dhe Ferizaj.

Vizioni

Një shoqëri ku respektohet diversiteti njerëzor dhe personat me sindromë Down kanë mundësi të barabartë dhe mund të realizojnë potencialin e tyre.

Misioni

Promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave me sindromë Down në Kosovë dhe familjarëve të tyre.

Deri më tani Shoqata ka arritur të mobilizoj komunitetin që numëron mbi 980 famije të anëtarëve të komunitetit, për të organizuar nisma mbi promovimin dhe realizimin e të drejtave të barabarta të personave me sindromë Down dhe në përgjithësi të personave me aftësi të kufizuar. DSK ka punuar dhe vazhdon të punojë fuqishëm në mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të personave me sindromë Down. DSK deri më tani ka inicuar nisma inovatore të suksesshme të cilat kanë prekur drejtpërdrejtë nevojat dhe interesat e komunitetit të PAK-ve, të cilat janë vlerësuar të dobishme dhe me interes të përgjithshëm shoqëror.

Shoqata Down Syndrome Kosova është anëtare me të drejta të plota në Down Syndrome International (DSI), European Down Syndrome Association (EDSA), Down Syndrome Interest Medical Group (DSIMG), Caravan, anëtare në Shoqatën Europiane  të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuar (EASPD), Koalicioni Për Mbrojtjen e Fëmijëve - KOMF, Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar FKAK, CIVIKOS,  Rrjetin  e Grave të Kosovës – RRKG, etj. Shoqata Down Syndrome Kosova ka programet e saj të shtrira në katër regjione; Prishtinë, Mitrovicë, Prizren dhe Ferizaj.

 1. Programi për Intervenim dhe Edukim të Hershëm (PIEH)
 2. Programi për Autonomi dhe Aftësim Profesional (PAAP)

Objektiva

Shoqata Down Syndrome Kosova është duke zbatuar grantin “Zhvillimi organizativ” i cili përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut), në kuadër të së cilit do të implementohen aktivitete për zhvillimin organizativ të DSK-së, për rishikimin, adaptimin dhe plotësimin e politikave të brendshme të DSK-së.

Në kuadër të këtij granti Shoqata Down Syndrome Kosova kërkon të angazhoj një kompani apo individ që do të zhvilloj një platformë online për arkivim, dokumentim, procedura të prokurimit, vendimarrjes dhe monitorim të intervenimeve të DSK-së, si dhe hartimin e rregulloreve për qendrat e DSK-së.

Kualifikimi i nevojshëm

 • Përgatitje akademike përkatëse për programim dhe zhvillim aplikacionesh dhe programe të ngjajshme me qëllimin e angazhimit;
 • Përvojë e gjerë dhe dokumentim i përvojës së punës për angazhime të tilla;
 • Njohuri rreth punës së OJQ-ve.

Detyrat dhe përgjegjësit

Nga i/e angazhuari/a pritet;

 • Dorëzimin e një propozimi fillestar për hapat që do të ndiqen përgjatë tërë angazhimit;
 • Zhvillimin e takimeve me menaxhmetin e DSK-së dhe stafin e administratës me qëllim të mbledhjes së inputeve për dizajnim dhe zhvillim të platformës;
 • Sigurohet të integrojë një formë modulare në web-faqe, platformë online për funksionimin e brendshëm të organizatës duke dixhitalizuar procedurat e prokurimit, vendimarrjes dhe monitorimit të intervenimeve si dhe të ofroj zgjidhje për arkivim dhe dokumentim të bazuar në cloud;
 • Propozon draft-formën e platformës dhe sigurohet të i inkorporojë komentet e dhëna nga akterët pjesëmarrës në procesin e dizajnimit dhe zhvillimit të platformës;
 • Dorëzimi i formatit final të platformës tek Down Syndrome Kosova pasi të ketë pranuar dhe inkorporuar komentet e mundshme nga DSK-së;
 • Mbajtjen e takimit me qëllim të informimit të menaxhmentit të DSK-së dhe stafit të administratës mbi përdorimin e platformës;
 • Dorëzimi i raportit të shkruar final tek Down Syndrome Kosova jo më vonë se pesë (5) ditë pune pasi të ketë pranuar dhe inkorporuar komentet e mundshme nga DSK-së;
 • Trajnim për stafin e administratës mbi përdorimin e platformës.

 

Angazhimi

Kompania apo individi  do të angazhohet me anë të një kontrate për shërbim nga Down Syndrome Kosova. Në këtë kontratë do të përcaktohen në mënyrë specifike pikat të cilat nuk janë të përfshira në këtë dokument.

Plani kohor

Angazhimi i kompanisë apo individit për realizimin e këtij aktiviteti është për periudhën Shtator, 2022 – Maj, 2023. Ditët e punës do të specifikohen në planin e punës në diskutim me stafin e DSK.

Politika për mbrojtje të fëmijëve

Si kusht për të hyrë në marrëdhënie pune, eksperti/ja duhet të nënshkruaj Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe të respektojë termat dhe kushtet e saj. DSK ka një politikë të tolerancës zero ndaj shfrytëzimit dhe abuzimit seksual. Të gjithë punonjësit e DSK dhe personeli i angazhuar pritet të respektojnë standardet më të larta të sjelljes personale dhe profesionale në çdo kohë, dhe të ofrojnë ndihmë dhe shërbime humanitare në një mënyrë që respekton dhe nxit të drejtat e përfituesve dhe anëtarëve të tjerë të cenueshëm të komuniteteve lokale.

Kushtet e pagesës

Pagesa e të angazhuarit/es do të bëhet në bazë të kushteve të përcaktuara në kontratën e shërbimit që do të përgatitet nga Down Syndrome Kosova e do të nënshkruhet nga i/e angazhuari/a. Pagesa do të realizohet përmes transaksionit bankar në valutën Euro. Pagesa do të bëhet pas përfundimit me sukses të angazhimit dhe dorëzimit të dokumenteve të cilësisë së pranueshme për DSK-së.

Dokumetet dhe procedurat për aplikim:

 • Kopja e dokumenteve që dëshmojnë përgatitjen akademike të të angazhuarve;
 • Curriculum Vitae (CV) të të angazhuarve;
 • Çertifikatë e Biznesit për kompaninë
 • Portofolio;
 • Një draft propozim mbi metodologjinë e punës për këtë angazhim, përfshirë planifikimin e procesit të mbajtjës së takimeve dhe të dizajnimit dhe zhvillimit të platformës;
 • Dokumentim të ekspertizës dhe përvojës në këtë fushë;
 • Propozimi financiar*

*Kërkesa financiare duhet të jetë e detajizuar për secilën punë që do të realizohet, këtu duhet të përfshihen procedurat dhe teknikat e përgatitjes së metodologjisë, mbajtja e takimeve, shkrimi i raporteve dhe një plan tentativ i punës.

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën: info@downsyndromekosova.org me subjektin: Aplikim: Kompani apo individ për zhvillimin e platformës online për arkivim, dokumentim, procedura të prokurimit dhe vendimarrjes si dhe monitorim të intervenimeve të DSK-së

Ose

Përmes zyres postale në adresën:

Down Syndrome Kosova

Rruga “Nazmi Mustafa”, Pejton, Prishtinë

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është: 03/10/2022 në ora 16:00

Kjo thirrje shpallet në kuadër te grantit “Zhvillimi organizativ” i cili përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Suedia dhe Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management