Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Zyrtar i Licencimit

Banka Qendrore e Kosovës
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

PËRSHKRIMI

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

Pozita: Zyrtar i Licencimit

Departamenti: Licencim dhe Standardizim

Divizioni: Licencimit

Niveli i gradës: 6

Raporton tek: Udhëheqësit të Divizionit të Licencimit/Drejtorit të DLS-së 

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës: 

 • Zbaton Manualet dhe Procedurat e Licencimit dhe të gjitha rregullat e brendshme të  Departamentit;
 • Kontribuon në shqyrtimin, vlerësimin dhe analizimin e të gjitha aplikacioneve për licencim,  në pajtim me kornizën ligjore në fuqi;
 • Shqyrton, vlerëson dhe analizon, në rastet më të komplekse në bashkëpunim me Udhëheqësin  e Divizionit të Licencimit apo Drejtorin e DLS-së, të gjitha kërkesat e të institucioneve  financiare, të cilat i delegohen, në pajtim me kornizën ligjore në fuqi;
 • Kontribuon në analizimin e raporteve biografike dhe financiare të aksionarëve, drejtorëve dhe  menaxhmentit të lartë të institucioneve financiare; 
 • Përgatitë rekomandimet për aprovime/refuzime/revokime të kërkesave të deleguara drejtuar  Udhëheqësit të Divizionit të Licencimit, Drejtorit të DLS-së dhe Bordit Ekzekutiv;
 • Shqyrton të gjitha kërkesat për hapje, zhvendosje dhe mbyllje të degëve dhe zyrave të  institucioneve financiare;
 • Kontribuon në shqyrtimin e të gjitha kërkesave për licencim/regjistrim të agjentëve/brokerave të institucioneve financiare;
 • Kryen ekzaminimet e para hapjes në degët/zyrat e institucioneve financiare;
 • Mirëmban dosjet fizike dhe elektronike të institucioneve financiare duke përfshirë regjistrat për personat kyq (aksionarët, drejtorët dhe menaxherët e lartë), zyrat e institucioneve  financiare, agjentët dhe brokerat e institucioneve financiare;
 • Kontribuon në draftimin e politikave, procedurave, manualeve të licencimit, rregulloreve,  rregullave dhe udhëzimeve tjera të institucioneve financiare, të deleguara;
 • Mbështet bashkëpunimin e nevojshëm me të gjitha palët relevante të Departamentit;
 • Kryen të gjitha detyrat tjera të cilat i caktohen nga Udhëheqësi i Divizioni i Licencimit dhe  Drejtori i DLS-së.

Kualifikimet dhe përvoja e kërkuar: 

 • Diplomë bachelor në drejtimin; Juridik, Ekonomi, Financa dhe Kontabilitet;
 • Të ketë provojë punë tre (3) vite në financa, kontabilitet, apo në industrinë e sigurimeve.
 • Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe dhe/ose serbe;
 • Njohje e gjuhës angleze e preferuar. 

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim; 
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të  njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente;
 • Raporti nga Trusti i cili e dëshmon periudhën kohore të përvojës së punës;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë; 

Procedura e aplikimit: 

 • Afati i fundit për aplikim është 04 tetor 2022.
 • Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të BQK-së ose  përmes arkivit të BQK-së. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org

Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët të  cilët i plotësojnë kriteret e konkursit do të kontaktohen. 

Shikime 1,080
Kategoria Ligj & Legjislacion
Skadon 04/10/22 (9 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management