Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mbështetur në  Ligjin për Ndërmarrjet Pubilke nr. Nr. 03/1-087  i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-111 dhe Ligjin 05/L-009 neni 21 prg 4, Ligjit për Shoqërit Tregtare neni 162 prg 1.7 dhe  neni 177 prg.1,  Statutit të Ndërmarrjes nenit 14.3.6., Bordi i  Drejtorëve  në mbledhjen e dt. 20.09.2022  mori vendim të rishpall :

KONKURS

Pozita e punës: KRYESHEF EKZEKUTIV

Kohëzgjatja e mandatit: 3 (tre) vite – me mundësi vazhdimi

Mbikëqyrësi: Bordi i Drejtorëve i NP “Iber -Lepenc” SH.A. Prishtinë

Orari i punës: I plotë

Vendi: Prishtinë

Kushtet e përgjithëshme dhe kualifikimet e kërkuara:

-Në tekstin në vijmë përdorimi i njërës gjini nuk përjashton gjininë tjetër.

-Përmbushja e kritereve për zyrtarë të ndërmarrjes sipas Ligjit për Ndërmarrje Publike Nr. 03/1-087  i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-111 dhe Ligjin 05/L-009, neni 21 prg. 4 qe i referohet dispozitave te meposhtme:,

 • Të gjithë kandidatët potencial për këtë pozitë duhet  të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1(ii) i ploteson  kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) , nuk janë, ose në çfarëdo kohe gjatë periudhës tridhjetë e gjashtë (36) muajsh para datës së aplikimit nuk kanë qenë Drejtorë të Bordit të kompanisë gjegjëse dhe (iv) kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë;  
 • Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare ose ekuivalente, në fushën e administrimit të biznesit, ekonomisë, financave, inxhinierisë, bujqësisë, juridik, ose nga një fushë tjetër e shkencës e cila ka të bëjë me veprimtarinë biznesore të NP-së. Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
 • Kandidati/ja duhet të këtë së paku 5 vite përvojë pune në menaxhment të lartë, preferohen kandidatët me përvojë pune në ndërmarrjet/korporatat tjera të mëdha dhe me kompleksitet të lartë;
 • Njohuri mbi fushëveprimin e ndërmarrjeve publike;
 • Njohuri mbi funksionimin dhe legjislacionin në fushën e ujërave, ujitjen e tokave bujqësore  dhe  energjisë;
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional;
 • Aftësi të larta organizative, drejtuese (lidership), formulim politikash të ndërmarrjes, menaxhim strategjik dhe pune ekipore;
 • Aftësi për të punuar nën presion kohor dhe për të arritur qëllimet strategjike dhe objektivat vjetore të ndërmarrjes;
 • Aftësi për të udhëhequr bashkëpunimin dhe për të menaxhuar ndryshime të rëndësishme në ndërmarrje;
 •  Aftësi për t'iu përshtatur prioriteteve të paraqitura, kërkesave dhe afateve kohore përmes aftësive të nivelit të lartë analitik dhe zgjidhjes së problemeve;
 • Aftësi në sigurimin e fondeve dhe menaxhim të projekteve;
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet përparësi;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit në të shkruar dhe të folur;
 • Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Është kompetent dhe përgjegjës për të gjitha punët dhe veprimtarinë e Ndërmarrjes konform Ligjit për Shoqërit Tregtare, Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike, Statutit, Rregulloreve të Ndërmarrjes dhe akteve tjera normative;
 • Së bashku me ekipin e menaxhmentit ekzekutiv të përpilojë dhe implementoj planin vjetor afarist dhe  planet strategjike tek Bordi që do të sigurojnë rritjen fitimprurëse të Ndërmarrjes dhe arritjen e objektivave të saj;
 • Të shqyrtoj dhe raportoj tek Bordi progresin e përgjithshëm në sfond të objektivave operative dhe financiare dhe të inicojë masa të veprimit për zbatim;
 • Të sigurohet që janë të vendosura proceset dhe sistemet që i mundësojnë atij ta mbajë Bordin të informuar për të gjitha aktivitetet e Ndërmarrjes dhe  faktorët e jashtëm që burojnë nga veprimtarija, tregu, Qeveria dhe zyrat rregullative;
 • Të veprojë si ndërlidhje në mes të menaxhmentit dhe Bordit;
 • Të krijojë kulturë korporative e cila ndihmon në tërheqjen, mbajtjen dhe motivimin e të punësuarve në të gjitha nivelet; të bëjë progres të vazhdueshëm dhe të inkurajojë performancën optimale;
 • Të udhëheqë ekipin e menaxhmentit ekzekutiv dhe rregullisht të shqyrtojë me Bordin planin për zhvillimin dhe suksesin e menaxhmentit ekzekutiv;
 • Të sigurohet që janë të zhvilluara politika dhe procedura efikase të burimeve njerëzore (duke përfshirë rekrutimin, menaxhimin e performancës, trajnimet, planifikimet e suksesshme, raportet e punonjësve dhe kompensimet) për të përkrahur objektivat strategjike të Ndërmarrjes;
 • Të sigurojë që janë të vendosura kontrollet efikase të parandalimit,  zbulimit, kontrollet e brendshme dhe sistemi i menaxhimit të informatave;
 • T’i menaxhojë dhe mbikëqyrë komunikimet në mes të Ndërmarrjes, Qeverisë (si aksionare) palëve të tjera me interes dhe publikut;
 • Të veprojë si zëdhënësi kryesor për Ndërmarrjen;
 • Të sigurohet që mbahen komunikime efikase dhe raporte të duhura me NjPNP-ve dhe grupet e tjera të interesit, dhe
 • Të sigurohet që të gjitha aktivitetet e Ndërmarrjes janë kryer në përputhje me strukturën e aplikueshme ligjore, rregullat dhe politikat si dhe me standardet më të larta etike, profesionale dhe të transparencës dhe në pajtim me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.
 • Zbaton vendimet e Bordit të Drejtorëve dhe direktivat strategjike per planet afatgjate te ndermarrjes që kanë të bëjnë me afarizëm të ndërmarrjes.

Procedurat e aplikimit:

Kandidatet e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e kërkuara:

 • Biografia (CV) e detajuar
 • Letër motivuese
 • Dëshmitë mbi kualifikimin profesional (kopje të noterizuara)
 • Dëshmitë për përvojën e punës
 • Certifikatën që kandidati nuk është nën hetime
 • Kopjen e dokumentit të Identifikimit
 • Një deklaratë nën betim të nënshkruar nga kandidati se i plotëson kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.1 dhe nenit 17.2 (forma mund të shkarkohet nga ueb faqja e ndwrmarrjes www.iber-lepenc.org

Afati për aplikim është 30 ditë nga data e shpalljes se konkursit me dt. 22.09.2022 deri më 21.10.2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur që i plotësojnë kushtet do të ftohen në intervistë.

Aplikacionet me dokumentacionin e kërkuar dorëzohen në zarfe të mbyllur në Selinë Qendrore në Prishtinë, Rruga : Sheshi “ Bill Klinton “ Nr.13 ,  me përshkrim “Për vendin e punës të Kryeshefit Ekzekutiv të “Ibër-Lepenc” Sh.A. Prishtinë” ose përmes e-mailit zyrtar: info@iber-lepenc.org

Shënim: Secili kandidat në mometin e dorëzimit të aplikacionit do tërheq me vete konfirmimin e dorëzimit të aplikacionit nga zyrtari i “Iber-Lepenc”.


Na Zakona za javno preduzeće br.03/1-087 koji je izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-111 i Zakona 05/L-009 član 21 pr. 4, iz Zakona za trgovačke preduzeće član.162 pr.1.7 i član 177 pr.1, iz Statuta za preduzeće član 14.3.6  Upravni odbor na sastanku dana 20.09.2022 jen doneo  odluku za ponovno objavljivanje :  

KONKURS

Radna pozicija: Generalni direktor

Rok trajanja mandata: 3 (tri) godine –  uz mogućnost produženja

Nadzornik: Upravni Odbor VP „Ibër-Lepenc“ D.D. Priština

Radno vreme: Puno

Mesto: Priština

Zahtevani uslovi i kvalifikacije:

U tekstu ukoliko se koristi muški rod to ne znači da ženski rod je isključen.

Ispunjenjen kriterijuma za svaničnike preduzeća na osnovi Zakona za javno preduzeća br. 03/1-087  koji je izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L-111 i Zakona 05/L-009 član 21 pr. 4. Koji se zasniva na navedenim dispozicijama :

 • Svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17, kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (j) ), (k) i (l) nisu ili u bilo koje vreme tokom perioda od trideset i šest (36) meseci pre dana podnošenja aplikacije nisu bili Direktori odbora navedene kompanije i imaju potrebno stručno iskustvo i školsko obrazovanje koje se zahteva za navedenu poziciju ;
 • Kandidat mora da ima univerzitetsku ili ekvivalentnu diplomu iz oblasti poslovne administracije, ekonomije, finansija, inženjerstva, poljoprivrede, prava ili iz druge oblasti nauke koja se odnosi na poslovnu delatnost JP. Diplome stranih univerziteta moraju biti overene od strane Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije;
 • Kandidat mora da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u višem menadžmentu, prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim velikim i veoma složenim preduzećima/korporacijama, uključujući i druge uslove predviđene članom 17. tačka 3. Zakona br.03/ L-087 izmenjen i dovršen kasnije;
 • Poznavanje delokruga javnih preduzeća;
 • Poznavanje poslovanja i zakonodavstva u oblasti voda, navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i energetike;
 • Da ima visoki moralni i profesionalni integritet;
 • Visoke organizacione sposobnosti, menadžment (liderstvo), formulisanje politika kompanije, strateško upravljanje i timski rad;
 • Sposobnost rada pod vremenskim pritiskom i postizanje strateških i godišnjih ciljeva kompanije;
 • Sposobnost vođenja saradnje i upravljanja važnim promenama u preduzeću;
 • Sposobnost prilagođavanja predstavljenim prioritetima, zahtevima i rokovima kroz visok nivo analitičkih veština i veština rešavanja problema;
 • Sposobnost obezbeđivanja sredstava i upravljanja projektima;
 • Poznavanje engleskog jezika se smatra prednošću;
 • Poznavanje srpskog jezika se smatra prednošću;
 • Odlične veštine pismene i govorne komunikacije;
 • Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa.

Glavne dužnosti i odgovornost:

 • Je kompetentan i odgovoran za sve poslove i aktivnosti Preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom, Pravilnikom preduzeća;
 • Zajedno sa timom izvršnog menadžmenta sačiniti i implementirati godišnji poslovni plan i strateške planove za Odbor koji će obezbediti profitabilan rast Preduzeća i postizanje njegovih ciljeva;
 • Ispitivanje i izveštavanje Odbora o opštem napretku u odnosu na operativne i finansijske ciljeve i pokretanje akcionih mera za sprovođenje;
 • Da obezbedi da su uspostavljeni procesi i sistemi koji mu omogućavaju da obaveštava Odbor o svim aktivnostima preduzeća i spoljnim faktorima koji potiču iz delatnosti, tržišta, Vlade i regulatornih kancelarija;
 • da deluje kao veza između uprave i odbora;
 • Stvaranje korporativne kulture koja pomaže privlačenju, zadržavanju i motivisanju zaposlenih na svim nivoima; kontinuirano napredovati i podsticati optimalne performanse;
 • Vodi tim izvršnog menadžmenta i redovno razmatra sa Odborom plan za razvoj i uspeh izvršnog menadžmenta;
 • Osigurati da su efikasne politike i procedure za ljudske resurse (uključujući zapošljavanje, upravljanje učinkom, obuku, planiranje učinka, izvještaje zaposlenih i kompenzacije) razvijene da podrže strateške ciljeve preduzeća;
 • Osigurati postojanje efektivne prevencije, otkrivanja, internih kontrola i sistema upravljanja informacijama;
 • Da upravlja i nadgleda komunikaciju između preduzeća, Vlade (kao akcionara), drugih zainteresovanih strana i javnosti;
 • Da deluje kao glavni portparol preduzeća;
 • Osigurati da se efikasna komunikacija i odgovarajući odnosi održavaju sa NPI i drugim interesnim grupama, i
 • Osigurati da se sve aktivnosti Preduzeća sprovode u skladu sa važećom zakonskom strukturom, pravilima i politikama, kao i sa najvišim etičkim, profesionalnim i transparentnim standardima iu skladu sa Etičkim kodeksom i korporativnim upravljanjem za javna preduzeća.
 • Sprovodi odluke Upravnog odbora u vezi sa organizacijom procesa rad i upravljanje poslovanjem Preduzeća,

Procedure prijave:

Zainteresovani kandidati moraju dostaviti traženu dokumentaciju:

 • Detaljna biografija (CV).
 • Motivaciono pismo
 • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji (kopije overene kod notara)
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Uvjerenje da kandidat nije pod istragom
 • Kopija identifikacionog dokumenta
 • Deklaracija pod zakletvom potpisano da kandidat ispunjuje kriterijume nezavisnosti shodno članu 17.1 i 17.2 (obrazac preuzeti iz Web stranice preduzeća www.iber-lepenc.org

Rok za prijavu je 30 dana od dana objavljivanja konkursa 22.09.2022  do 21.10.2022 u 16:00 časova.

Na inervju biće pozvani samo izabrani kandidati koji ispunjavaju uslove.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u Upravi-  kancelariju u Prištini, ulica: Trg „Bila Klintona“ br.13, prijave se mogu dostaviti i poštom.

Za poziciju Generalnog direktora  direktora "Iber-Lepenc" D.D. Priština"

Napomena: Svaki kandidat u trenutku podnošenja prijave poneće sa sobom potvrdu o podnošenje prijave kod službenika „Ibar-Lepenac”.

Shikime 4,068
Kategoria Menaxhment
Skadon 21/10/22 (18 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management