Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Mbikqyrës i Operacioneve me Kartela për Zyrën Qendrore në Cagllavicë.

Mbikqyresi i Operacioneve me Kartela i raporton dhe punon ne bashkepunim me Udheheqesin e Divizionit te Operacioneve me Kartela dhe KAD.

Mbikqyresi i Operacioneve me Kartela eshte pergjegjes per mbarvajtjen dhe funksionimin e proceseve te operacioneve me kartela ne pergjithesi, te cilat perfshijne menaxhimin dhe mbikqyrjen e proceseve te brendshme, si dhe proceseve dhe pergjegjesive me palet e treta. Kjo perfshine mbikqyrjen e SLA me kontraktoret si pale te treta, ku sigurohet qe disponohet me kapacitete dhe procedura adekuate qe te menaxhohen dhe parandalohen humbjet nga keqperdorimet. Te punoj qe te sigurohet se ka bashkepunim me ekipin dhe me kontraktoret qe te evitohet dhe parandalohet pervoja jo e mire e perdorimit te produketeve dhe sherbimeve.

Punon nga afer me ekipet e “Business Solutions”, Parandalimit te Mashtrimeve, si dhe te Kontabilitetit, qe te sigurohet se kemi procese te rrepta te kontrollit per identifikimin dhe raportimin e impaktit financiar qe perfshine humbjet e kartelave, si dhe te hyrat dhe shpenzimet e kartelave. Funksioni eshte pergjegjes per organizimin dhe shtytjen e iniciativave dhe projekteve per permisim te ekzekutimit dhe sigurimit qe jane implementuar procese dhe kontrolle ne pajtueshmeri me kerkesat e kontabilitetit si dhe te rregullatoreve, duke perfshire edhe kerkesat e PCI. Pergjegjes qe te sigurohet se nivel i larte i sherbimit eshte duke u ofruar nga ekipi. Ofron keshilla dhe mbikqyrje te qarta te niveli i raportimit dhe tek stafi, qe te sigurohet saktesi, kualitet dhe rrjedhshmeri ne te gjitha aktivitet e procesimit.

Pergjegjesite:

Ne bashkepunim me Udheheqesin e Divizionit:

 • Mbikqyrje dhe menaxhim i aktiviteteve ditore per te gjitha proceset e kartelave duke perfshire dhe jo vetem: procesimi i transkasioneve te “Chageback”/Kontestimeve, menaxhimi i transaksioneve te refuzuara, perkrahaja e aktiviteteve ne parandalimin e mashtrimeve ne procesim te kartelave, raportimet ne skemat e kartelave, rikoncilimi, barazimi dhe kontabiliteti i kartelave.
 • Organizimi i aktiviteteve dhe projekteve ne prodhimin dhe personalizimin e kartelave
 • Planifikon, udheheq, organization the kontrollon operacionet me kartela dhe mbikqyre kontraktoret.
 • Ofrimi i zgjidhjeve dhe mbikqyrjes efektive per procedurat dhe funksionet e departamentit per te siguruar procesim te transaksioneve ne kohe, te sakt dhe te kompletuar qe perfshine barazimet dhe kontestimet.
 • Identifikon, vlereson dhe menaxhon rrezikun ne fushat e pergjegjesise duke aplikuar strategji dhe aktivitete adekuate ne parandalimin e rrezikut.
 • Sigurohet per administrim dhe pajtueshmeri me procedurat e publikuara. Zhvillon dhe implementon procedurat e departamentit dhe i modifikon sipas nevojes.
 • Pergjegjes per zgjidhjen ne burim te problemeve dhe incideneteve operacionale kyqe per funksionet perkrahese. Sigurohet qe afatet e ofrimit te sherbimit dhe standardet e operimit po respektohen.
 • Asiston linjat e biznesit me ekzekutimin dhe profitabilitetin e programit te kartelave, duke rekomaduar ndryshime te duhuara per te permiresuar pervojen e klientit ne perdorim, reduktimi i shpenzimeve te procesimit dhe implementim i eficiences ne sherbimin e bazes se klienteve te kartelave.
 • Ofrimi i planifikimit dhe perkrahjes operacionale per linjat e biznesit ne aktivitet e marketingut per produketet e kartelave dhe programin e bonusit te kartelave
 • Ekzekuton, gjurmon dhe monitoron te gjitha synimet dhe indikatoret e matshem te departamentit dhe pergadite raportimet e kerkuara nga menaxhmenti dhe rregullatoret,
 • Pergaditja e analizave te kostove te performances sipas nevojes per reduktim te shpenzimeve dhe permiresim te procesimit, per te siguruar eficience operative ne te gjitha fushat.

Kandidatet ideal duhet te plotesojne kriteret e meposhtme ne raport me pervojen dhe aftesite per kete pozite pune;

 • Minimalisht 5 vite pervoje pune ne industrine e operacioneve me kartela
 • Ekspertize e te deshmuar ne dizajnimin dhe menaxhimin e proceseve per te permbushur rregullat dhe pajtueshmerine me skemat e kartelave dhe me rregullatoret
 • Aftesi operacionale te deshmuara mire
 • Aftesi te mira komunikimi me mundesi te perfshirjes ne nivele te ndryshme me te larta si brenda dhe jashte organizates
 • Duhet te kete pergaditje me fokus tek pervoja e klientit
 • Duhet te jete individ i vetmotivuar me vemendje tek detajet, me aftesi te mira gjykimi dhe vendimmarrje
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze ne te shkruar dhe ne te folur

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 28.09.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of Retail Banking Relationship Manager for Gjakova Branch.

Responsibilities:

 • Identifying and recruiting Private Individual clients
 • Selling and contacting individuals for banking products
 • Analyzing client’s financial situation
 • Proposing loans for approval
 • Collecting individual client’s deposits

Qualifications required:

 • Preferably university degree in Economics or Business Administration
 • Preferably 1-2 years banking experience, preferably in Retail segment
 • Preferably other business experiences, with analytical background.
 • Preferably other professional sale experiences
 • Understanding business environment and its specific trends and developments
 • Understanding of banking products and services
 • Preferably knowledge about banking core system
 • Communication skills with the internal/external customers
 • Good knowledge in MS Office
 • Efficient in team work
 • Intermediary level of English Language

The application must be made online through the bank's website www.teb-kos.com Please click on Employment Opportunities and then on the link: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. The deadline for application is 28.09.2022. Only shortlisted candidates will be contacted.

 

Shikime 1,378
Kategoria Banka
Skadon 28/09/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management