Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Praktike

TEB Sh.A është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në Turqi e mbështetur nga fuqia ndërkombëtare e BNP Paribas.

TEB Sh.A. kërkon Praktikant për Reklamim dhe Komunikim KorporativDepartamentin e Reklamimit dhe Komunikimit KorporativZyrën Qendrore, Prishtinë.

Përkufizimi i punës:

 • Ofrimi i mbështetjes në detyrat e përgjithshme administrative,
 • Koordinimi i i ndërlidhjes me Departamentin e Reklamimit / Marketingut dhe Departamentin e Kontabilitetit / Financave
 • Monitorimi dhe koordinimi i informacionit për të gjitha kontratat e reklamimit / sponsorizimit / donacionit, organizimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të dosjeve në kopje elektronike dhe letër për të gjitha kontratat,
 • Përgjegjës për barazimin e të gjitha faturimeve dhe pagesave të reklamimit / marketingut; koordinimi me shitës të ndryshëm për të siguruar pagesat e sakta,
 • Asistimi në lansime të fushatave / konferenca shtypi / ngjarje /duke vepruar si ndërlidhës me agjencinë e reklamimit / marketingut,
 • Mirëmbajtja e planeve dhe materialeve të marketingut të përditësuara për të gjitha degët; Caktimi i vizitave të punës / inspektime lidhur me materialet e marketingut në degë; Planifikimi i shtypjes për të gjitha materialet sipas orarit të fushatës dhe kërkesa të tjera duke u ndërlidhur me agjencinë e reklamimit / shtypjes,
 • Asistimi në fushata të tjera si media sociale dhe kanale të tjera të mediave,
 • Asistimi në email zyrtar të TEB Sh.A. (info@teb-kos.com) me linjat e biznesit dhe Departamentin e Kujdesit ndaj Klientëve,
 • Detyra të tjera të reklamimit të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë,

Kualifikimet:

 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze në të shkruar dhe në të folur
 • Aftësi organizative dhe menaxhim efektiv të kohës
 • Aftësi të mira të komunikimit ndërpersonal dhe aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit me shkrim dhe verbal
 • Njohuri të mira në MS Office
 • Patent shofer Kategoria B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 26.09.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB Sh.A. is looking for an Advertising and Corporate Communication Intern in Advertising and Corporate Communication Department in Head Office, Prishtina.

Job definition:

 • Provide support with the general administrative duties,
 • Coordinate liaison with the advertising/marketing department and the accounting/finance department,
 • Monitor and coordinate information for all advertising/sponsorship/donation contracts, organize and maintain hard copy and electronic filing systems for all contracts,
 • Responsible for reconciliation of all advertising/marketing invoicing and payments; coordinate with various vendors to ensure correct payments,
 • Assist in campaign launches/press conferences/events/ by acting as a liaison with the advertising/marketing agency,
 • Maintain poster plans and marketing materials up to date for all the branches; Schedule working visits/ inspections relating to marketing materials in branches; Schedule printing of all materials according to the campaign schedule and other requests by liaising with the Advertising/printing agency,
 • Assist to other campaigns such as Social Media, and other media channels,
 • Assist the official email of TEB Sh.A. (info@teb-kos.com) with the business lines and Costumer Care Department,
 • Other duties ads assigned by the direct supervisor,

Qualifications:

 • Excellent writing and speaking Albanian and English language
 • Organization skills and effectively managing time
 • Good interpersonal and perfect written and verbal communication skills
 • Good knowledge in MS Office
 • Driving licence Category B

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com  For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 26.09.2022. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 1,424
Kategoria Marketing, Reklamim & PR
Skadon 26/09/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management